Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

Yelimiz qu’diretinin’ jarqi’n u’lgisi

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (59 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (59 KB)

Wo’zbekistan Respublikasi’ni’n’ Prezidenti Islam Ka’rimov U’stirt gaz-ximiya kompleksi quri’li’si’ni’n’ bari’si’ menen tani’si’w maqsetinde 25-aprel ku’ni Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda boldi’.

Yelimizdin’ ekonomikali’q potenciali’ barg’an sayi’n arti’p barmaqta. Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda ekonomikani’ modernizaciyalaw ha’m diversifikaciyalaw, zamanago’y biznes infrastrukturasi’n rawajlandi’ri’w bag’dari’nda u’lken jumi’slar a’melge asi’ri’lmaqta. Yelimizdegi makroekonomikali’q turaqli’li’q ha’m qolay investiciyali’q wortali’qti’n’ ta’sirinde yen’ rawajlang’an ma’mleketler, abi’royli’ qarji’ ma’kemeleri yelimiz benen birge islespekte. Buni’n’ na’tiyjesinde jan’adan-jan’a zamanago’y ka’rxanalar quri’lmaqta.
Wo’zbekistan ushi’n Koreya Respublikasi’ waqi’t si’nag’i’nan wo’tken ha’m ha’r ta’repleme isenimli strategiyali’q sherik boli’p tabi’ladi’.

Bu’gingi ku’nde Wo’zbekistan-Qubla Koreya qatnasi’qlari’ ma’mleketlerarali’q ha’m hu’kimetlerarali’q da’rejede, firma ha’m kompaniyalar shen’berinde wo’z-ara ma’pdarli’q tiykari’nda rawajlanbaqta. Yellerimiz arasi’nda siyasiy, sawda-ekonomikali’q, investiciyali’q, ma’deniy-gumanitar salalarda qa’liplesken qatnasi’qlar 2006-ji’lda qol qoyi’lg’an strategiyali’q sheriklik haqqi’ndag’i’ birliktegi deklaraciya ruwxi’nda izbe-iz rawajlani’p, jan’a mazmun menen bayi’p barmaqta. Wo’z-ara birge islesiw bari’si’nda jan’adan-jan’a wo’ndiris ka’rxanalari’ quri’lmaqta.

Su’rgil ka’ni negizinde quri’li’p ati’rg’an U’stirt gaz-ximiya kompleksi Wo’zbekistan ha’m Qubla Koreya sherikliginin’ jarqi’n u’lgisi boli’p tabi’ladi’. Usi’ joybardi’n’ uli’wma ni’rqi’ 3,9 milliard AQSh dollari’n quraydi’. Woni’n’ a’melge asi’ri’li’wi’ ji’li’na 4,5 milliard kub metr ta’biyg’i’y gazdi qayta islewdin’ yesabi’nan 3,7 milliard kub metr gaz, 387 mi’n’ tonna polietilen, 83 mi’n’ tonna polipropilen, 102 mi’n’ tonna piroliz benzini ha’m basqa da qi’mbat bahali’ wo’nimler islep shi’g’ari’w imkani’n beredi.

Prezidentimiz Islam Ka’rimov 25-aprel ku’ni usi’ iri sanaat ka’rxanasi’na kelip, bul jerde a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an quri’li’s jumi’slari’ menen tani’sti’.

-Bunday iri ha’m a’hmiyetli joybardi’ Koreya Respublikasi’ menen birlikte a’melge asi’ri’p ati’rg’ani’mi’z tegin yemes, -dedi ma’mleketimiz basshi’si’. -O’zbekistan Koreya Respublikasi’na u’lken ekonomikali’q, industrialli’q ha’m intellektualli’q potencialg’a iye rawajlang’an ma’mleket si’pati’nda qaraydi’. Yellerimiz arasi’nda qa’liplesken bekkem ha’m wo’z-ara paydali’ sheriklikti joqari’ qa’dirleydi.

U’stirt gaz-ximiya kompleksi neft-ximiya salasi’nda du’nyadag’i’ yen’ iri joybarlardan biri boli’p tabi’ladi’. «Project Finance International» xali’qarali’q basi’li’mi’ usi’ kompleksti quri’w joybari’ni’n’ joybarli’q qarji’landi’ri’w kelisimin neft-ximiya ha’m gaz-ximiya sektori’ndag’i’ 2012-ji’ldi’n’ yen’ jaqsi’ joybari’, dep ta’n alg’an. Sonday-aq, wol «Trade Finance Magazine» ha’m «Global Trade Review» basi’li’mlari’ni’n’ «2012-ji’ldi’n’ yen’ jaqsi’ kelisimi» xali’qarali’q si’yli’qlari’na miyasar bolg’an.

2014-ji’l 13-martta ja’ne bir abi’royli’ xali’qarali’q basi’li’m-«Infrastructyre Journal» usi’ gaz-ximiya kompleksi quri’li’si’ni’n’ joybari’na «Neft-gaz salasi’ndag’i’ 2014-ji’ldi’n’ globalli’q kelisimi» abi’royli’ si’yli’g’i’n berdi.

Usi’ joybar qospa ka’rxanani’n’ sho’lkemlestiriwshileri bolg’an Qubla Koreyani’n’ «Kogas«, «LOtto Chemical», «STX Energy» kompaniyalari’ ha’m «O’zbekneftgaz» milliy xolding kompaniyasi’ni’n’ 1,4 milliard dollar ko’lemindegi tikkeley investiciyasi’, sonday-aq, 2,5 milliard dollardan aslam kredit resurslari’ni’n’ yesabi’nan qarji’landi’ri’lmaqta.

Joybardi’ qarji’landi’ri’wda Aziya rawajlani’w banki, Korea Development Bank, Korea Finance Corporation (Koreya Respublikasi’), China Development Bank (Qi’tay), ING (Niderlandiya), Hermes, KfW, Bayern, LB, Siemens Bank (Germaniya), Credit Suisse (Shveycariya), EKN, Nordea, SEC (Shveciya) si’yaqli’ rawajlani’w bankleri ha’m jetekshi kommerciyali’q bankler, sonday-aq, Qubla Koreya, Germaniya ha’m Shveciyani’n’ joybardi’ a’melge asi’ri’wda qatnasi’p ati’rg’an banklerine qamsi’zlandi’ri’w to’lemlerin usi’ng’an eksport-import agentlikleri si’yaqli’ abi’royli’ qarji’ ma’kemeleri qatnasi’p ati’rg’ani’ bul joybardi’n’ qanshelli perspektivali’ yekeninen da’rek beredi.

2012-ji’lda baslang’an quri’li’s jumi’slari’ bu’gingi ku’nde jedel dawam yetpekte. Zamanago’y infrastruktura wobektleri quri’li’p, u’skeneler wornati’lmaqta.

Ma’mleketimiz basshi’si’ bul jerde miynet yetip ati’rg’an jumi’sshi’ ha’m qa’nigeler menen sa’wbetlesti.
Miynetsu’ygishlik, shi’n i’qlas, ken’peyillik si’yaqli’ pazi’yletler wo’zbek ha’m koreys xali’qlari’na birdey ta’n, dedi Yelbasshi’mi’z.

Kompleks quri’li’si’nda 6 mi’n’ 400 ge shamalas adam miynet yetpekte. Wolardi’n’ 3 mi’n’ 500 den aslami’ yelimizdin’ qa’nigeleri boli’p, ko’pshiligi jaslar.

Biz g’a’rezsizligimizdin’ da’slepki ji’llari’nda keleshegi ulli’ ma’mleket quri’wdi’ wo’z aldi’mi’zg’a maqset yetip qoyg’an yedik, dedi Prezidentimiz. Bu’gin zamanago’y bilimlerdi puqta iyelegen, mine usi’nday ten’i-tayi’ joq zavodlarda islep ati’rg’an jaslari’mi’zg’a qarap quwanami’z ha’m a’ne usi’ jaqsi’ niyetlerimizge yerisip ati’rg’ani’mi’zdi’ is ju’zinde ko’remiz.

Ma’mleketimiz basshi’si’ bul jerde miynet yetip ati’rg’an jumi’sshi’ ha’m qa’nigelerdin’ jasaw ja’ne miynet sharayatlari’ menen qi’zi’qti’.

Ushi’rasi’wda «Uz Kor Gaz Chemikal» Wo’zbekistan-Qubla Koreya qospa ka’rxanasi’ni’n’ basqarma basli’g’i’ Li Xong Yol, «Lotte Chemikal» kompaniyasi’ni’n’ direktori’, joybardi’n’ texnikali’q basshi’si’ Xyun Chul Pak, «Hyunday engineerng» kompaniyasi’ni’n’ menedjeri, U’stirt gaz-ximiya kompleksi quri’li’si’ni’n’ basshi’si’ Kim Van Su ha’m basqalar jarati’lg’an qolayli’ sharayatlar, turaqli’ itibari’ ushi’n Prezidentimizge minnetdarshi’li’q bildirdi.

Anvar SAMADOV,
Aminbay ARTI’QBAEV,
Wo’zA ni’n’ arnawli’ xabarshi’lari’


Sa'ne: 26.04.2014 16:46, 4790 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'