Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

DI’QQAT, TAN’LAW!

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (55 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (55 KB)

«JA’MIYET HA’M MEN»

O’zbekistan  biyg’a’rez baspa  g’alaba xabar qurallari’ menen ma’limleme agentliklerin qollap-quwatlaw ha’m rawajlandi’ri’w ja’miyetlik qori’ O’zbekistan  Respublikasi’ Oliy  Majlisi jani’ndag’i’ Ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdi ha’m puqarali’q ja’miyetinin’ basqa da institutlari’n qollap-quwatlaw ja’miyetlik qori’ ja’ne O’zbekistan  baspa so’z ha’m xabar agentligi menen birlikte respublikadag’i’ baspa ha’m internet basi’li’mlar, ma’limleme agentliklerinin’ jurnalistleri ha’m fotojurnalistler ushi’n «Ja’miyet ha’m men» tan’lawi’n ja’riyalaydi’.

Tan’lawg’a ja’miyet ushi’n u’lken a’hmiyetke iye, yelimizdegi ja’miyetlik-siyasiy, socialli’q-ekonomikali’q, ma’deniy-ag’arti’wshi’li’q, huqi’qi’y salalardag’i’ reformalardi’n’ bari’si’, ja’miyettin’ belsendi ag’zalari’ni’n’ baslamalari’n birlestiriw, MKSh, puqarali’q ja’miyetinin’ basqa da institutlari’, G’XQ ha’m ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’ menen wo’z-ara socialli’q sheriklik ja’ne ja’miyetlik qadag’alawdi’ ku’sheytiwge qarati’lg’an do’retiwshilik jumi’slar to’mendegi bag’darlar boyi’nsha qabi’l yetiledi.

Tan’law bag’darlari’

- Yen’ jaqsi’ sa’wlelendirilgen «socialli’q temalar»;

- Yen’ jaqsi’ sa’wlelendirilgen «ekonomikali’q temalar»;

- Yen’ jaqsi’ sa’wlelendirilgen «tariyx ha’m ma’deniyat temalari’»;

- Yen’ jaqsi’ sa’wlelendirilgen «siyasiy temalar»;

- Yen’ jaqsi’ sa’wlelendirilgen «huqi’qi’y temalar»;

- Yen’ jaqsi’ sa’wlelendirilgen «ilimiy-texnikali’q temalar»;

- Yen’ jaqsi’ sa’wlelendirilgen «sport temalari’»;

- Yen’ jaqsi’ sa’wlelendirilgen «socialli’q sheriklik temalari’»;

- Yen’ jaqsi’ sa’wlelendirilgen «ja’miyetlik qadag’alaw temalari’».

Arnawli’ nominaciyalar:

- «O’z zamani’ni’n’ qaharmani’» temasi’nda yen’ jaqsi’ material;

- «Jan’a a’wlad» temasi’nda yen’ jaqsi’ material.

Tan’law sha’rtleri

Usi’ni’lg’an do’retiwshilik jumi’slar baspa ha’m internet basi’li’mlarda 2014-ji’ldi’n’ 1-yanvari’nan 2015-ji’ldi’n’ 1-yanvari’na shekem ja’riyalang’an boli’wi’ sha’rt.

Do’retiwshilik jumi’slarg’a avtor haqqi’nda (familiyasi’, ismi, professionalli’q jumi’si’ haqqi’nda qi’sqasha mag’li’wmat, pasport ko’shirmesi) mag’li’wmatlar qosi’msha yetiledi.

Tan’lawg’a materiallar 2015-ji’ldi’n’ 4-fevrali’na shekem qabi’l yetiledi.

Tan’lawdi’ wo’tkeriw ta’rtibi

Tan’lawg’a usi’ni’lg’an do’retiwshilik jumi’slar jetekshi jurnalistler, ja’miyetlik sho’lkemler, qorlar, ma’pdar vedomstvolar menen ma’kemelerdin’ wa’killerinen ibarat abi’royli’ jyuri ta’repinen ko’rip shi’g’i’ladi’ ha’m bahalanadi’.

Jen’impazlardi’ ani’qlawda temani’n’ a’hmiyetliligi, jumi’s mazmuni’ni’n’ ja’miyetlik a’hmiyeti, materialdi’ sa’wlelendiriwdegi ani’qli’q ha’m wo’zine ta’n wo’zgeshelik, ka’siplik sheberlik tiykarg’i’ wo’lshem yesaplanadi’.

Tan’lawg’a tapsi’ri’lg’an do’retiwshilik jumi’slar recenziyalanbaydi’ ha’m qaytari’lmaydi’.

Tan’law jen’impazlari’na si’yli’qlar

Ha’r bir nominaciya boyi’nsha tan’law jen’impazlari’ sho’lkemlestiriwshiler ta’repinen usi’ni’lg’an diplom, noutbuk, planshet, qol telefoni’ ha’m usi’ si’yaqli’ qi’mbat bahali’ sawg’alar menen si’yli’qlanadi’.

Materiallar ha’m wolarg’a yesabat ko’rinsiindegi mag’li’wmatlar «Ja’miyet ha’m men tan’lawi’na» degen belgi menen O’zbekistan  biyg’a’rez baspa g’alaba xabar qurallari’ menen ma’limleme agentliklerin qollap-quwatlaw ha’m rawajlandi’ri’w ja’miyetlik qori’na to’mendegi ma’nzilge jiberiledi:

Tashkent qalasi’ – 100129, Nawayi’ ko’shesi 30-jay, 3-qabat, 1-xana. Tel./faks: 244-14-28, 244-12-51, www.mmf.uz,  e-mail: fonduz@umail.uz.

Sho’lkemlestiriw komiteti


Sa'ne: 13.01.2015 15:41, 5974 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'