Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

Di’qqat, tan’law!

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (54 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (54 KB)

«ARDAQLAW»

O’zbekistan  Biyg’a’rez baspa g’alaba xabar qurallari’ menen ma’limleme agentliklerin qollap-quwatlaw ha’m rawajlandi’ri’w ja’miyetlik qori’ baspa so’z ha’m internet basi’li’mlarda ja’miyet turmi’si’nda ju’z berip ati’rg’an processler operativ, qali’s ha’m haqi’yqi’y talqi’lani’p, joqari’ da’rejede sa’wlelendirilgen materiallardi’n’ ko’lemin artti’ri’w, baspa basi’li’mlardi’ tu’ri ha’m mazmuni’ jag’i’nan jetilistiriw, ja’miyet jan’alani’wi’ndag’i’ processlerdi sa’wlelendiriw, du’nya ma’limleme maydani’nda wo’z worni’n iyelewi, ba’sekige shi’damli’ boli’wi’, G’XQ ni’n’ abi’royi’n artti’ri’w ha’m jurnalistlerdin’ ka’siplik sheberliginin’ wo’siwine ja’rdemlesiw, basi’li’mlar arasi’nda professionalli’q baylani’slardi’ jolg’a qoyi’w, talantli’ avtorlardi’ xoshametlew maqsetinde gazeta, jurnallar, internet agentlikleri ha’m basi’li’mlari’ni’n’ jurnalistleri, sonday-aq, blogerler arasi’nda «Ardaqlaw» tan’lawi’n ja’riyalaydi’.

Tan’law O’zbekistan  Respublikasi’ Oliy  Majlisi jani’ndag’i’ Ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdi ha’m puqarali’q ja’miyetinin’ basqa da institutlari’n qollap-quwatlaw ja’miyetlik qori’ni’n’ qarji’lay ko’meginde wo’tkeriledi.

Tan’law nominaciyalari’:

- yen’ jaqsi’ baspa G’XQ jurnalisti

- yen’ jaqsi’ ji’l fotosu’wretshisi

- ji’l debyuti (birinshi ma’rte wo’zin tani’tqan)

- yen’ jaqsi’ tarmaq G’XQ jurnalisti

- yen’ jaqsi’ ji’l blogeri

- yen’ jaqsi’ aymaqli’q gazeta

Tan’lawdi’ wo’tkeriw ta’rtibi ha’m sha’rtleri

Usi’ni’lg’an do’retiwshilik jumi’slar 2014-ji’l 1-yanvari’nan 2015-ji’ldi’n’ 1-yanvari’na shekem bolg’an da’wirde baspa ha’m internet basi’li’mlarda ja’riyalang’an boli’wi’ kerek. Jen’impazlar to’mendegi wo’lshemler boyi’nsha ani’qlanadi’:

- temani’n’ ja’miyettegi a’hmiyetliligi ha’m materialdi’n’ mazmuni’;

- sa’wlelendiriwdegi sheberlik;

- materialdi’ jazi’wdag’i’ jan’ali’q, wo’zine ta’n wo’zgeshelik ha’m ko’rkemlik

Tan’lawg’a usi’ni’lg’an do’retiwshilik jumi’slar jetekshi juranlistler, ja’miyetlik sho’lkemler ha’m tiyisli vedomstvolardi’n’ wa’killerinen ibarat jyuri ta’repinen bahalanadi’.

Do’retiwshilik jumi’slarg’a avtor haqqi’nda (familiyasi’, ismi, professionalli’q jumi’si’ haqqi’nda qi’sqasha mag’li’wmat, pasport nusqasi’) mag’li’wmatlar qosi’msha yetiledi.

Tan’lawda qatnasi’w niyetin bildirgen redakciyalar fond direkciyasi’na jazba ra’wishte mu’ra’jat yetiwi lazi’m.

Jen’impazlardi’ si’yli’qlaw

Tan’law jen’impazlari’ «O’zbekistan Baspa so’zi» III Milliy forumi’nda ja’riyalanadi’.

Tan’lawg’a qatnasi’w ushi’n arzalar 2015-ji’l 4-fevralg’a shekem to’mendegi ma’nzilde qabi’l yetiledi:

Tashkent qalasi’ – 100129, A.Nawayi’ ko’shesi, 30-jay, 3-qabat, 1-xana. Mu’ra’jat ushi’n telefonlar: 244-14-28, 244-12-51, www.mmf.uz, e-mail: fonduz@umail.uz.

Sho’lkemlestiriw komiteti


Sa'ne: 13.01.2015 15:50, 11834 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'