Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

«Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jas jurnalisti» respublikali’q tan’lawi’n ja’riyalaydi’

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (51 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (51 KB)

Di’qqat, tan’law!

O’zbekistan «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi worayli’q ken’esi, O’zbekistan Milliy ma’limleme agentligi, O’zbekistan Milliy teleradiokompaniyasi’, O’zbekistan elektron g’alaba xabar qurallari’ milliy associaciyasi’, O’zbekistan biyg’a’rez baspa g’alaba xabar qurallari’ menen ma’limleme agentliklerin qollap-quwatlaw ha’m rawajlandi’ri’w ja’miyetlik qori’, O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’

Jas jurnalistlerdi qollap-quwatlaw, wolardi’n’ na’tiyjeli ta’jiriybelerin ken’ yen jaydi’ri’wg’a qarati’lg’an «Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jas jurnalisti» respublikali’q tan’lawi’n ja’riyalaydi’.

Tan’law respublika g’alaba xabar qurallari’nda jumi’s islep ati’rg’an ha’m redakciyalar menen ti’g’i’z birge islesip ati’rg’an 30 jasqa shekemgi jurnalistler arasi’nda televidenie, radio, baspaso’z, foto, internet-jurnalistika bag’darlari’nda wo’tkeriledi.

Tan’lawg’a do’retiwshilik jumi’slar 2015-ji’ldi’n’ 1-noyabrine shekem «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketinin’ rayonli’q ha’m qalali’q ken’eslerinde qabi’l yetiledi.

Toli’q mag’li’wmatlardi’ (0-371) 241-02-72, 241-00-50 telefonlari’ yamasa www.kamolot.uz  sayti’nan ali’w mu’mkin.


Sa'ne: 30.06.2015 10:01, 4404 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'