Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

«EN’ ULLI’, YeN’ A’ZIZ»

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (54 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (54 KB)

O’zbekistan Baspaso’z ha’m xabar agentligi, Jurnalistler do’retiwshilik awqami’, «Su’wretlew aynasi’» do’retiwshilik awqami’, Jazi’wshi’lar awqami’, Milliy teleradiokompaniyasi’, «O’zbekkino» Milliy agentligi, Ko’rkem wo’ner akademiyasi’, Elektron g’alaba xabar qurallari’ milliy associaciyasi’ ha’m Biyg’a’rez baspa g’alaba xabar qurallari’ menen ma’limleme agentliklerin qollap-quwatlaw ha’m rawajlandi’ri’w ja’miyetlik qori’ jazi’wshi’ ha’m shayi’rlardi’, jurnalistlerdi, su’wretlew ha’m kino ko’rkem wo’neri g’ayratkerlerin yerkin, azat ja’ne abadan turmi’si’mi’z, maqtani’shi’mi’zdi’n’ ti’msali’, iygilikli arzi’w-niyetlerimizdin’, tabi’slari’mi’z benen sheklerimizdin’ wo’shpes da’regi - yelimiz g’a’rezsizliginin’ jigirma to’rt ji’lli’g’i’na bag’i’shlap wo’tkeriletug’i’n «En’ ulli’, yen’ a’ziz» da’stu’riy tan’lawi’na mira’t yetedi.

Tan’lawg’a «Biyta’kirari’msan’, jalg’i’zsan’, ana Watani’m -  O’zbekistani’m!» degen jaqsi’ ideyani’ wo’zinde ja’mlegen do’retiwshilik shi’g’armalar qabi’l yetiledi.

«En’ ulli’, yen’ a’ziz» tan’lawi’ to’mendegi nominaciyalar boyi’nsha wo’tkeriledi:

-jazi’wshi’ ha’m shayi’rlardi’n’ ko’rkem shi’g’armalari’;

-baspa G’XQ xi’zmetkerlerinin’ jurnalistlik jumi’slari’;

-televidenie ha’m radio do’retiwshilerinin’ materiallari’;

-su’wretlew ko’rkem wo’neri, foto shi’g’armalar ha’m dizayn jumi’slari’;

-kino ko’rkem wo’neri shi’g’armalari’.

Tan’lawg’a usi’ni’lg’an do’retiwshilik jumi’slarg’a to’mendegi hu’jjetler qosi’msha yetiledi:

-avtor ha’m woni’n’ ka’siplik jumi’si’ haqqi’nda qi’sqasha mag’li’wmat;

-avtor pasporti’ni’n’ ko’shirmesi;

-jumi’s worni’nan minezleme;

-avtordi’n’ ma’nzili ha’m baylani’s telefonlari’.

Tan’lawg’a 2014-ji’ldi’n’ 1-avgusti’nan 201o’-ji’ldi’n’ 1-avgusti’na shekemgi da’wirde basi’li’p shi’qqan ko’rkem shi’g’armalar, gazeta-jurnallar menen internet basi’li’mlari’nda ja’riyalang’an maqalalar, radio ha’m televidenie kanallari’nda efirge uzati’lg’an materiallar, ko’rsetilgen su’wretlew ko’rkem wo’neri ha’m kino ko’rkem wo’neri shi’g’armalari’ bi’yi’lg’i’ ji’ldi’n’ wo’-avgusti’na shekem qabi’l yetiledi.

Tan’law jen’impazlari’ Watani’mi’z g’a’rezsizliginin’ jigirma to’rt ji’lli’q bayrami’ qarsan’i’nda si’yli’qlanadi’ ha’m wolardi’n’ dizimi baspaso’zde ja’riyalanadi’.

Do’retiwshilik jumi’slar «En’ ulli’, yen’ a’ziz» tan’lawi’na  dep ko’rsetilgen halda to’mendegi ma’nzilge jiberiliwi tiyis:

100129, Tashkent qalasi’, Nawayi’  ko’shesi, 30-jay.

O’zbekistan Baspaso’z ha’m xabar agentligi,

O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’,

O’zbekistan Respublikasi’ «Su’wretlew aynasi’» do’retiwshilik awqami’

Telefonlar: 244-12-61; 244-64-61; 244-27-79;


Sa'ne: 23.07.2015 16:39, 4879 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'