Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

«Kekseler ha’m mayi’plardi’ socialli’q, ruwxi’y ja’ne materialli’q qollap-quwatlaytug’i’n ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdin’ jumi’si’n sa’wlelendirgen yen’ jaqsi’ redakciya ha’m jurnalist»

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (56 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (56 KB)

Yelimizde demokratiyali’q reformalardi’ bunnan bi’lay da teren’lestiriw ha’m puqarali’q ja’miyetin rawajlandi’ri’w koncepciyasi’nda belgilengen wazi’ypalardi’ a’melge asi’ri’w, «Kekselerdi qa’dirlew ji’li’» Ma’mleketlik bag’darlamasi’ni’n’ wori’nlani’wi’n ta’miyinlew, MKShlerdin’ puqarali’q ja’miyetinin’ basqa institutlari’, ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’ menen kekseler ha’m mayi’plardi’n’ ma’plerin qorg’aw, wolarg’a ja’rdemlesiwge baylani’sli’ ilajlardi’ a’melge asi’ri’wda G’XQni’n’ qatnasi’n ha’m rolin artti’ri’w, jurnalistlerdi xoshametlew arqali’ puqarali’q ja’miyetin qa’lpilestiriw salasi’nda ma’mleketlik siyasatti’ sa’wlelendiriwge ja’rdemlesiw maqsetinde O’zbekistan ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdi qollap-quwatlaw ja’miyetlik qori’ O’zbekistan ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemleri milliy associaciyasi’ menen birlikte «Kekseler ha’m mayi’plardi’ socialli’q, ruwxi’y ja’ne materialli’q qollap-quwatlaytug’i’n ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdin’ jumi’si’n sa’wlelendirgen yen’ jaqsi’ redakciya ha’m jurnalist» tan’lawi’n ja’riyaladi’.

Tan’lawda qatnasi’w ushi’n to’mendegi hu’jjetler usi’ni’li’wi’ lazi’m:

- O’zbekistan ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdi qollap-quwatlaw ja’miyetlik qori’ni’n’ ati’nan tan’lawda qatnasi’w ushi’n yerkin xat;

- redakciyalar ushi’n – gazeta yamasa jurnallarda 2015-ji’l dawami’nda ja’riyalang’an MKSh jumi’si’ sa’wlelendirilgen do’retiwshilik jumi’slardi’n’ dizimi (soni’n’ ishinde, elektron tu’rde);

- jurnalistler ushi’n - gazeta yamasa jurnallarda 2015-ji’l dawami’nda ja’riyalang’an MKSh jumi’si’ sa’wlelendirilgen do’retiwshilik jumi’slardi’n’ dizimi ha’m teksti yamasa ko’shirmesi (soni’n’ ishinde, elektron tu’rde);

Si’yli’qlar:

birinshi wori’ng’a: 

Kekseler ha’m mayi’plardi’ socialli’q, ruwxi’y ja’ne materialli’q qollap-quwatlaytug’i’n ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdin’ jumi’si’n sa’wlelendirgen yen’ jaqsi’ redakciyag’a – birinshi da’rejeli diplom ha’m planshet;

Kekseler ha’m mayi’plardi’ socialli’q, ruwxi’y ja’ne materialli’q qollap-quwatlaytug’i’n ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdin’ jumi’si’n sa’wlelendirgen yen’ jaqsi’ jurnalistke – birinshi da’rejeli diplom ha’m planshet;

yekinshi wori’ng’a:

Kekseler ha’m mayi’plardi’ socialli’q, ruwxi’y ja’ne materialli’q qollap-quwatlaytug’i’n ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdin’ jumi’si’n sa’wlelendirgen yen’ jaqsi’ redakciyag’a – yekinshi da’rejeli diplom ha’m fotoapparat;

Kekseler ha’m mayi’plardi’ socialli’q, ruwxi’y ja’ne materialli’q qollap-quwatlaytug’i’n ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdin’ jumi’si’n sa’wlelendirgen yen’ jaqsi’ jurnalistke – yekinshi da’rejeli diplom ha’m fotoapparat;

u’shinshi wori’ng’a:

Kekseler ha’m mayi’plardi’ socialli’q, ruwxi’y ja’ne materialli’q qollap-quwatlaytug’i’n ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdin’ jumi’si’n sa’wlelendirgen yen’ jaqsi’ redakciyag’a – u’shinshi da’rejeli diplom ha’m diktofon;

Kekseler ha’m mayi’plardi’ socialli’q, ruwxi’y ja’ne materialli’q qollap-quwatlaytug’i’n ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdin’ jumi’si’n sa’wlelendirgen yen’ jaqsi’ jurnalistke – u’shinshi da’rejeli diplom ha’m diktofon;

Bunnan ti’sqari’, tan’law qatnasi’wshi’lari’ ha’m jen’impazlari’na qa’wenderlerdin’ si’yli’qlari’ da tapsi’ri’li’wi’ mu’mkin.

Hu’jjetler 2015-ji’l 20-noyabrge shekem qabi’l yetiledi.

Tan’lawda yelimizde jumi’s islep ati’rg’an baspa G’XQ, jurnalistler, MKSh wa’killeri ha’m O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ puqaralari’ qatnasi’wi’ mu’mkin.

Tan’law to’mendegi ma’nzilde qabi’l yetiledi:

Tashkent qalasi’, 100049, A’mir Temur ko’shesi, 14-jay.

O’zbekistan ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdi qollap-quwatlaw ja’miyetlik qori’.

E-mail: uznntfond@umail.uz, uz.nntma@umail.uz, upzero1992@yandex.ru. Hu’jjetler tikkeley tapsi’ri’lg’anda, arzalar O’zbekistan ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdi qollap-quwatlaw ja’miyetlik qori’nda shembi ha’m yekshembiden ti’sqari’ ha’r ku’ni saat 9:00 dan 18:00 ge shekem qabi’l yetiledi.

Qosi’msha mag’li’wmatlardi’ www.ngo.uz sayti’ yamasa (+99871) 233-52-41, 233-35-26, 233-24-92 telefon nomerleri arqali’ ali’w mu’mkin.

Sho’lkemlestiriw komiteti


Sa'ne: 07.10.2015 18:04, 3458 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'