Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

JAS MILLIY QOSI’Q ATQARI’WShI’LARI’NI’N’ RESPUBLIKALI’Q TAN’LAWI’

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (56 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (56 KB)

Wo’sip kiyati’rg’an a’wladti’ milliy da’stu’r ha’m qa’driyatlari’mi’zg’a, bay ruwxi’y miyrasi’mi’zg’a hu’rmet ruwxi’nda ta’rbiyalaw, jas a’wlad arasi’nan jetisip kiyati’rg’an talantli’ do’retiwshilerdi qollap-quwatlaw, xoshametlew ha’m wolardi’n’ jumi’si’n ken’nen u’git-na’siyatlaw maqsetinde Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrliginin’ baslamasi’ menen Xali’q bilimlendiriw ministrligi menen birlikte Jas milliy qosi’q atqari’wshi’lari’ni’n’ respublikali’q tan’lawi’ wo’tkeriledi.

Tan’law yeki basqi’shta sho’lkemlestiriledi:

Birinshi basqi’sh (aymaqli’q) - bi’yi’lg’i’ ji’ldi’n’ oktyabr-noyabr aylari’nda Qaraqalpaqstan Respublikasi’, wa’layatlar ha’m Tashkent qalasi’nda;

Yekinshi basqi’sh (respublikali’q) - dekabr ayi’nda Tashkent qalasi’nda wo’tkeriledi.

Tan’law 4 nominaciya boyi’nsha sho’lkemlestiriledi:

-milliy qosi’q atqari’wshi’li’g’i’ (qosi’qshi’ yer adamlar arasi’nda);

-milliy qosi’q atqari’wshi’li’g’i’ (qosi’qshi’ hayallar arasi’nda);

-milliy saz a’sbabi’nda nama atqari’wshi’li’g’i’ (jeke sazendeler arasi’nda);

-milliy saz a’sbabi’nda nama atqari’wshi’li’g’i’ (sazendeler ansambli arasi’nda);

Atqari’wshi’lar wo’z bag’darlamalari’n sazendeler ansambli yamasa sazende ja’rdeminde (yaki wo’zi saz a’sbabi’n shertiwi arqali’) janli’ tu’rde atqari’wi’ sha’rt.

Sazendeler ansamblinin’ qurami’ 8 adamnan aspawi’ ha’m wolar tek wo’zbek milliy saz a’sbaplari’ (tanbur, duwtar, rubab, ud, chang, konun, nay, qosnay, girjek, da’p, nag’ara) nan ibarat boli’wi’ za’ru’r.

Tan’lawda qatnasi’wdi’ qa’lewshiler Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrliginin’ aymaqli’q basqarmalari’na mu’ra’jat yetip, za’ru’r hu’jjetlerdi usi’ni’wi’ lazi’m. Aymaqli’q basqi’shta 1-, 2-, 3-ori’nlardi’ iyelegen qosi’qshi’ ha’m sazendeler respublikali’q basqi’shqa qatnasi’wg’a usi’ni’s yetiledi.

Tan’law bag’darlamalari’

Tan’lawda qatnasi’wdi’ qa’legen milliy qosi’q atqari’wshi’lari’ birinshi basqi’shta aymaqlarg’a ta’n do’retpeler, xali’q qosi’qlari’, wo’zbek kompozitorlari’ni’n’ do’retpelerinen u’lgiler atqari’wi’;

yekinshi basqi’shta u’lken qosi’q, shashmaqomni’n’ talqi’ ha’m romanlari’nan ha’m milliy si’n’ar nama du’rkimlerinen birin atqari’wi’ sha’rt yetip belgilengen.

U’shinshi basqi’shta bolsa atqari’wshi’lar saraxborlardan birin ha’m wo’zi qa’legen shi’g’armani’ atqaradi’.

Jeke saz a’sbabi’nda atqari’wshi’lar ha’m sazendeler ansambli birinshi basqi’shta milliy saz a’sbabi’ bag’dari’nan yeki bo’lim, saz a’sbabi’ bag’dari’nan ha’m wo’zbek kompozitorlari’ni’n’ do’retpelerinen u’lgiler atqaradi’.

Yekinshi basqi’shta «Mushkuloti Dugoh», «Chwli Iroq», «Nasruloyi» do’retpelerin atqari’wi’ sha’rt yetip belgilengen. Sonday-aq, muxammeslerden ha’m milliy do’retpelerdin’ qosi’q bo’limi du’rkimlerinen birin saz a’sbabi’nda atqaradi’.

U’shinshi basqi’shta bolsa saqillar, saraxborlardan namalar ha’m da’stu’riy usi’lda jarati’lg’an wo’zi qa’legen shi’g’armani’ usi’nadi’.

Jen’impazlardi’ si’yli’qlaw

Tan’lawdi’n’ aymaqli’q basqi’shlari’ni’n’ jen’impazlari’ ha’m talantli’ atqari’wshi’lardi’n’ shi’g’i’wlari’ aymaqli’q teleradiokanallar arqali’ ja’riyalanadi’ ha’m jen’impazlarg’a 1-, 2-, 3-da’rejeli diplom ha’m yestelik sawg’alari’ tapsi’ri’ladi’.

Tan’lawdi’n’ respublikali’q basqi’shi’ jen’impazlari’-birinshi wori’n yen’ kem miynet haqi’ni’n’ 30 yesesi, yekinshi wori’n yen’ kem miynet haqi’ni’n’ 20 yesesi ha’m u’shinshi wori’n yen’ kem miynet haqi’ni’n’ 10 yesesi mug’dari’nda aqshalay si’yli’qlar ha’m 1-, 2-, 3-da’rejeli diplomlar menen si’yli’qlanadi’.

Sonday-aq, jeke dawi’s jazi’w studiyalari’ ha’m basqa qa’wenderler wo’zleri tan’lag’an yamasa sho’lkemlestirgen nominaciyalar boyi’nsha si’yli’qlardi’ tapsi’ri’wi’ mu’mu’kin.

Jen’impazlardi’n’ ha’r birine wo’zinin’ do’retiwshilik u’lgisin jazi’p ali’w ushi’n O’zbekistan milliy teleradiokompaniyasi’ni’n’ dawi’s jazi’w studiyasi’nda 4 saatli’q to’lemsiz smena aji’rati’ladi’.

Tan’law jen’impazlari’ni’n’ gala-koncerti «O’zbekistan» xali’qarali’q a’njumanlar sarayi’nda wo’tkeriledi.

Jas milliy qosi’q atqari’wshi’lari’ni’n’ respublikali’q tan’lawi’nda qatnasi’wdi’ qa’legen jaslar Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrliginin’ aymaqli’q basqarmalari’na mu’ra’jat yetiwi mu’mkin.

Tan’lawda 18 jastan 31 jasqa shekemgi O’zbekistan Respublikasi’ puqaralari’ qatnasi’wi’ mu’mkin.

Mu’ra’jat ushi’n telefon: 239-43-62.


Sa'ne: 07.10.2015 18:40, 4585 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'