Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

DI’QQAT! «JA’MIYET HA’M MEN» TAN’LAWI’

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (54 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (54 KB)

O’zbekistan biyg’a’rez baspa  g’alaba xabar qurallari’ ha’m ma’limleme agentliklerin qollap-quwatlaw ha’m rawajlandi’ri’w ja’miyetlik qori’ respublikadag’i’ baspa ha’m internet basi’li’mlari’ni’n’, ma’limleme agentliklerinin’ jurnalistleri ha’m fotojurnalistleri ushi’n «Ja’miyet ha’m men» tan’lawi’n ja’riyalaydi’.

Tan’lawg’a ja’miyet ushi’n u’lken a’hmiyetke iye, yelimizdegi ja’miyetlik-siyasiy, socialli’q-ekonomikali’q, ma’deniy-ag’arti’wshi’li’q, huqi’qi’y salalardag’i’ reformalardi’n’ bari’si’, ja’miyettin’ belsendi ag’zalari’ni’n’ baslamalari’n birlestiriw, MKSh, puqarali’q ja’miyetinin’ basqa da institutlari’, G’XQ ha’m ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’ menen wo’z-ara socialli’q sheriklik ja’ne ja’miyetlik qadag’alawdi’ ku’sheytiwge qarati’lg’an do’retiwshilik jumi’slar to’mendegi bag’darlar boyi’nsha qabi’l yetiledi.

Tan’law O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi jani’ndag’i’ Ma’mleketlik yemes, kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdi ha’m puqarali’q ja’miyetinin’ basqa da institulari’n qollap-quwatlaw ja’miyetlik qori’ni’n’ qarji’lay jaqtan ja’rdeminde wo’tkeriledi.

Tan’lawdi’n’ bag’darlari’:

- socialli’q temada sa’wlelendirilgen yen’ jaqsi’ material;

- ekonomika temasi’nda sa’wlelendirilgen yen’ jaqsi’ material;

- tariyxi’y ha’m ma’deniy temada sa’wlelendirilgen yen’ jaqsi’ material;

- siyasiy temada sa’wlelendirilgen yen’ jaqsi’ material»;

- ilimiy-texnikali’q temada sa’wlelendirilgen yen’ jaqsi’ material;

- sport temasi’nda sa’wlelendirilgen yen’ jaqsi’ material;

- socialli’q sheriklik temasi’nda sa’wlelendirilgen yen’ jaqsi’ material;

- ja’miyetlik qadag’alaw temasi’ sa’wlelendirilgen yen’ jaqsi’ material.

Arnawli’ nominaciyalar:

- «O’z zamani’ni’n’ qaharmani’» temasi’ndag’i’ yen’ jaqsi’ maqala;

- «Jan’a a’wlad» temasi’ndag’i’ yen’ jaqsi’ maqala.

Tan’lawdi’ wo’tkeriwdin’ ta’rtibi ha’m sha’rtleri

Tan’lawg’a usi’ni’latug’i’n materiallar 2015-ji’ldi’n’ 1-yanvari’nan 1-dekabrine  shekem basi’li’mlarda ja’riyalang’an boli’wi’ kerek. Wolar joqari’ ka’siplik da’rejesi menen aji’rali’p turi’wi’ ha’m to’mendegilerden ibarat boli’wi’ maqsetke muwapi’q:

• usi’ni’lg’an temag’a muwapi’qli’q;

• temani’ sa’wlelendiriwde tiykarli’li’q ha’m wo’zine ta’nlik;

• materialdi’n’ mazmunli’li’g’i’ wa’m tu’sinikliligi;

• ani’q ha’m isenimli mag’li’wmat;

 Tan’lawg’a qatnasi’w ushi’n arzalar usi’ tan’law ja’riyalang’an waqi’ttan 4-dekabrge shekem Tashkent qalasi’ – 100129, Nawayi’ ko’shesi, 30-jay, 2-qabat, 45-xana ma’nzili boyi’nsha qabi’l yetiledi. Mu’ra’jat ushi’n telefon:(0 371) 244-14-28

Ha’r bir nominaciya boyi’nsha tan’law jen’impazlari’ arnawli’ diplom ha’m noutbuk penen si’yli’qlanadi’.

Tan’lawg’a jiberilgen materiallar qaytari’lmaydi’, wolar ushi’n recenziya jazi’lmaydi’ ha’m haqi’ to’lenbeydi.


Sa'ne: 31.10.2015 09:27, 4186 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'