Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

ҚЫТАЙ ХАЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫ БАСЛЫҒЫНЫҢ ӨЗБЕКИСТАНҒА МӘМЛЕКЕТЛИК САПАРЫ БАСЛАНДЫ

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (58 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (58 KB)

Xitoy Xalq Respublikasi Raisining O‘zbekistonga davlat tashrifi boshlandi

Өзбекистан Республикасы Президенти Ислам Кәримовтың мирәт етиўине бола Қытай Халық Республикасы Баслығы Си Цзиньпин 21-июнь күни мәмлекетлик сапар менен елимизге келди.

Еки елдиң мәмлекетлик байрақлары менен безелген Ташкент халықаралық аэропортында жоқары мәртебели мийманды Өзбекистан Республикасы Президенти Ислам Кәримов күтип алды.

Қысқа сөйлесиўден соң Қытай делегациясы Көксарай комплексинде өзи ушын ажыратылған резиденцияға жол алды.

Қытай Халық Республикасы Баслығының  мәмлекетлик сапарының тийкарғы илажлары 22-июнь күни болып өтеди.

***

Қытай Халық Республикасы Баслығы Си Цзиньпин Өзбекистан Республикасына мәмлекетлик сапарын Бухара қаласын зыярат етиўден баслады.

Бухара Өзбекистанның дүнья цивилизациясының раўажланыўына үлкен үлес қосқан әййемги ҳәм муқаддес қалаларынан болып есапланады. Бухара уллы ойшыллары, бийтәкирар тарийхый естеликлери менен халқымызды, елимизди пүткил дүньяға танытқан. Дүнья халқы, соның ишинде, қытайлылар Ташкент, Самарқанд, Хийўа, Шаҳрисабз сыяқлы әййемги қалаларымыздың қатарында Бухараның да дүньяға белгили архитектуралық естеликлери менен танысыўға асығады.

Өзбекистан менен Қытай арасында мәденият, көркем өнер, билимлендириў бағдарларында тығыз бирге ислесиў байланыслары орнатылған. Ташкент ҳәм Самарқандта Конфуций институтының шөлкемлестирилгени, Қытай миллетлер орайлық университетинде өзбек тили бөлими жумыс алып барып атырғаны, Пекин шет тиллер университетинде өзбек тилин оқытыў жолға қойылғаны бул бағдардағы бирге ислесиў избе-из раўажланып, Өзбекистанда қытай тили ҳәм әдебиятына, Қытайда өзбек тили, мәденияты, үрп-әдетлерине қызығыўшылық барған сайын артып атырғанынан дәрек береди.

Еки елдиң мәденият ҳәм көркем өнер ғайраткерлери Өзбекистан ҳәм Қытайда өткерилип атырған ҳәр қыйлы көргизбелер менен мәдений илажларға белсене қатнаспақта.

Өзбекистан менен Қытайдың туризм саласындағы бирге ислесиўи де избе-из раўажланып бармақта. Елимиздиң туристлик потенциалы Қытай халықаралық туризм ярмаркаларында турақлы көрсетилип келинбекте.

Қытай Халық Республикасы Баслығы Си Цзиньпин Өзбекистан Республикасы Бас министри Шавкат Мирзиёев пенен бирге Арк қорғанын барып көрди. Бул қорған бабаларымыздың уллы ойшыл болғанынан, елимиз илиминиң терең тамырларынан дәрек береди. Жоқары мәртебели мийманға усы естеликтиң тарийхы, елимизде әййемги қала қурылысының, илим ҳәм өнерментшиликтиң раўажланыўы туўралы мағлыўмат берилди. Си Цзиньпин бул саўлатлы естелик өзбек халқының дөретиўшилик потенциалы, илим ҳәм мәденияттың раўажланыўына итибарының айқын көриниси екенин атап өтти.

Жоқары мәртебели мийман Саманийлер мавзолейин зыярат етти. Бул естелик өзиниң архитектуралық шешимине бола бийтәкирар орын болып есапланады. Гөззал архитектуралық өнердиң жоқары үлгиси болған бул имарат оғада анық симметриялық өлшемлер, жүдә қурамалы геометриялық есап-санақлар тийкарында қурылған. ҚХР Баслығы бул имарат пенен танысып, әне, усындай әжайып мавзолейди қурған бабаларымыздың даналығына жоқары баҳа берди.

Қытай басшысы Пойи Калон комплексинде болды. Ғәрезсизлик жылларында Президентимиз Ислам Кәримовтың басшылығында миллий мәденият ҳәм руўхый қәдриятларымызды, тарийхый естеликлерди тиклеў бағдарында кең көлемли жумыслар әмелге асырылды. Мәмлекетимиз басшысының басламасы менен 1997-жылы Бухара қаласының 2500 жыллығы мүнәсибети менен бул комплекс түп-тийкарынан оңланды. Масжиди Калон, Минораи Калон ҳәм Мир Араб медресесинен ибарат бул архитектуралық ансамбль жоқары мәртебели мийманда үлкен тәсир қалдырды.

Си Цзиньпин Бухара жипек гилемлери көргизбелер залында қолы гүл өнерментлеримиз тоқыған бийбаҳа буйымларды көзден өткерди.

Жоқары мәртебели мийман әййемги ҳәм нәўқыран Бухара қаласын көриў бахтына миясар болғанынан қуўанышлы екенин билдирди. Бухараның тарийхый естеликлери өзбек халқының бай мәдений мийрасы, классикалық архитектуралық өнериниң жоқары үлгиси екенин атап көрсетип, ғәрезсизлик жылларында әмелге асырылған үлкен дөретиўшилик ҳәм абаданластырыў жумысларына жоқары баҳа берди.

Қытай Халық Республикасы Баслығы Си Цзиньпинниң елимизге мәмлекетлик сапары даўам етпекте.

ӨзА


Sa'ne: 21.06.2016 21:39, 4666 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'