Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (56 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (56 KB)

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ma’mleketlik belgileri

QARAQALPAQSTAN RYESPUBLIKASI’NI’N’ MA’MLYEKYETLIK GYERBI«Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ni’n’ ma’mlyekyetlik gyerbi haqqi’nda» Ni’zam 9-apryel 1993-ji’lda Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ Jwoqarg’i’ Swovyetinin’ XII syessiyasi’nda qabi’llandi’. Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ni’n’ Ma’mlyekyetlik gyerbi Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ni’n’ suvyeryenli ma’mlyekyet yekyenliginin’ byelgisi. Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ni’n’ Ma’mlyekyetlik gyerbi – wo’zindye won’ ta’ryepi sali’ masaqlari’nan, swol ta’ryepi ashi’lg’an paxta xanalari’na bu’rkyengyen g’awasha shaqalari’nan ibarat lyenta myenyen woralg’an taw arti’nan shi’g’i’p kiyati’rg’an quyashti’, A’miwda’rya ha’m Aral ti’msali’ bwolg’an da’rya ha’m tyen’iz su’wryetin ja’mlyegyen. Gyerbtin’ jwoqarg’i’ bwo’lyegindye syegiz qi’rli’ fworma su’wryeti bwoli’p, xali’qlardi’n’ birligin, awi’zbirshiligin ta’riyplyeydi, woni’n’ ishindyegi yari’m ay ha’m juldi’z su’wryeti musi’lmanlardi’n’ muxaddyes ti’msali’ bwoli’p yesaplanadi’. Gyerbtin’ worayi’nda baxi’t ha’m yerkinlik ti’msali’ bwolg’an Qumay qus qanatlari’n kyen’ jazi’p turi’pti’. Qumay qusti’n’ su’wryetinin’ arti’nda qaraqalpaq xalqi’ni’n’ tariyxi’y ma’dyeniyati’ du’rdanalari’ni’n’ birinyen yesaplang’an Shi’lpi’q qworg’ani’ni’n’, yag’ni’y xalqi’mi’zdi’n’ ma’dyeniy tariyxi’ uzaq-uzaqlarg’a bari’p taqalsa da, ha’miyshye na’wqi’ran yekyenligin an’latatug’i’n qworg’an su’wryeti sali’ng’an. Gyerbtin’ two’myengi bwo’lyegindye Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ni’n’ bayrag’i’n ta’riyplyeytug’i’n lyentag’a «Qaraqalpaqstan» swo’zi jazi’lg’an. Qumay – baxi’t qusi’ gu’mis ryen’dye, da’rya, tyen’izimiz ha’miyshye jasli’qti’ an’latatug’i’n twoyg’i’n kwo’k ryen’dye, quyash, sahra pyerzyentlyeri yekyenimiz sari’ ryen’dye, ta’biyatti’n’ jasari’wi’ ha’m wo’mirdin’ dawamli’g’i’ jasi’l ryen’dye, niyyetlyerimizdin’, maqsyetlyerimizdin’ pa’kligi, xalqi’mi’zdi’n’ ba’rqulla baxi’tqa, jaqsi’li’qqa umti’li’wi’ aq ryen’dye, qanshadan-qansha si’nawlardi’ basi’nan kyeshirgyen ta’g’dirimizdin’ jarqi’n yekyenligi ku’l ryen’dye ta’riyplyengyen. Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ni’n’ Ma’mlyekyetlik gyerbi – xalqi’mi’zdi’n’ ar-nami’si’, maqtani’shi’ bwoli’p yesaplanadi’. Wo’zbyekstan, swonday-aq Qaraqalpaqstan Ryespublikalari’ni’n’ Ma’mlyekyetlik ni’shanlari’ Ni’zamda kwo’rsyetilgyen arnawli’ wori’nlarg’a qwoyi’li’wi’ sha’rt.QARAQALPAQSTAN RYESPUBLIKASI’NI’N’ MA’MLYEKYETLIK BAYRAG’I’«Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ni’n’ ma’mlyekyetlik bayrag’i’ haqqi’nda» Ni’zam 14-dyekabr 1992-ji’lda Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ Jwoqarg’i’ Swovyetinin’ XI syessiyasi’nda qabi’llandi’. Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ni’n’ Ma’mlyekyetlik bayrag’i’ Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ni’n’ suvyeryenli ma’mlyekyet yekyenligignin’ ni’shani’. Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ni’n’ Ma’mlyekyetlik bayrag’i’ aspan kwo’k, twoyg’i’n sari’ ha’m jasi’l ryen’lyerdyen ibarat bwoli’p, wortasi’ndag’i’ sari’ ryen’li bwo’lyekti aq ha’m qi’zi’l jwolaqlar aji’rati’p turadi’. Bayraqti’n’ aspan kwo’k ryen’i ba’ha’r jasli’g’i’ni’n’ ha’m wo’mir da’ryegi – suwdi’n’ ma’n’gi ti’msali’ bwoli’p yesaplanadi’. Sari’ ryen’ bwolsa Qaraqalpaqstan aymag’i’ni’n’ u’lkyen bwo’lyeginin’ sahradan ibarat yekyenligin an’latadi’. Jasi’l ryen’ bwolsa ta’biyatti’n’ jan’alani’wi’ni’n’, ruwxi’y jasari’wi’ni’n’, isyenimnin’ ha’m quwani’shti’n’ ni’shani’. Bayraqtag’i’ jan’a tuwi’lg’an ay musi’lmanlardi’n’ muxaddyes ti’msali’ bwolsa, byes juldi’zdi’n’ su’wryeti Qaraqalpaqstanni’n’ a’yyyemgi ha’m nawqi’ran byes qalasi’ni’n’ – qaraqalpaqstanli’lardi’n’ turmi’s ha’m isyenim qworg’anlari’ni’n’ ti’msali’ bwoli’p tabi’ladi’. Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ni’n’ Ma’mlyekyetlik bayrag’i’ Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ni’n’ ra’smiy wa’killyerinin’ si’rt yelgye saparlari’nda,xali’qarali’q a’njumanlarda, kwo’rgizbyelyerdye ha’m spwort woyi’nlari’ jari’slari’nda Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’n du’nyag’a tani’tadi’. Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ni’n’ Ma’mlyekyetlik bayrag’i’ xali’qarali’q maydanda basqa ma’mlyekyetlyerdin’ bayraqlari’ myenyen tyen’ jyelbiryep turadi’. Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ni’n’ puqaralari’ ha’m bul jyerdye jasaytug’i’n basqa adamlar Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ni’n’ Ma’mlyekyetlik bayrag’i’n hurmyetlyewi sha’rt.QARAQALPAQSTAN RYESPUBLIKASI’NI’N’ MA’MLYEKYETLIK GIMNI«Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ni’n’ ma’mlyekyetlik gimn haqqi’nda» Ni’zam 24-dyekabr 1993-ji’lda Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ Jwoqarg’i’ Swovyetinin’ XIV syessiyasi’nda qabi’llandi’.I. Yusupwov  swo’zi N. Muxammyeddinwov  namasi’ Jayxun jag’asi’nda wo’skyen bay tyeryek, Tu’bi bir shaqasi’ mi’n’ bwolar dyemyek, Syen swonday sayali’, quyashli’ yelsyen, Ti’ni’shli’k ha’m i’g’bal syendyegi tilyek. Naqi’rati’: Diyxan baba napyesi bar jyerindye, Juwsan anqi’p, kiyik qashar shwo’lindye, «Qaraqalpaqstan» dyegyen ati’ndi’, Awladlar a’diwlyer ju’ryek two’rindye. Aydi’n kyelyeshyekkye shaki’rar zaman, Ma’rtlik miynyet, bilim jyetkizyer wog’an, Xalqi’n bar azamat, dwos ha’m myexriban, Yerkin jaynap–jasna, ma’ngi bwol aman. Naqi’rati’: Diyxan baba napyesi bar jyerindye, Juwsan anqi’p, kiyik qashar shwo’lindye, «Qaraqalpaqstan» dyegyen ati’ndi’, Awladlar a’diwlyer ju’ryek two’rindye.Gimnni ti’nlaw:

Ko'rip shi'g'i'ldi': 16334