Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (113 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (113 KB)

«Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ reglamenti haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’

I–bo’lim. Uli’wma rejeler

1-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyasi’ni’n’ 68-statyasi’na muwapi’q, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Joqarg’i’ Ken’esi-joqari’ wa’killikke iye ma’mleketlik uyi’m. Wol ni’zam shi’g’ari’wshi’ ha’kimiyatti’ a’melge asi’radi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi (bunan bi’lay tekste Joqarg’i’ Ken’es dep ju’rgiziledi) ha’m woni’n’ uyi’mlari’ni’n’ jumi’s ta’rtibi «Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi haqqi’nda»g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’, usi’ Reglament ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ basqa da ni’zamlari’ menen belgilenedi.

2-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ jumi’si’ yerkin tu’rde ja’miyetlik dodalawda ha’m ma’selelerdi sheshiwde ja’riyali’li’qqa, Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen du’ziletug’i’n uyi’mlardi’n’, saylanatug’i’n, tayi’nlanatug’i’n yamasa tasti’yi’qlanatug’i’n lawazi’mli’ shaxslardi’n’ juwapkershiligine, yesap beriwine ha’m ni’zamli’li’qqa tiykarlanadi’.

3-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ jumi’si’nda Joqarg’i’ Ken’es deputati’na Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Konstituciyasi’nda, «Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Joqarg’i’ Ken’esi haqqi’nda»g’i’, «Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi deputati’ni’n’ statusi’ haqqi’nda»g’i’ ni’zamlarda, usi’ Reglamentte ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ basqa da ni’zam aktlerinde belgilengen huqi’qlari’ menen minnetlerin tosqi’nli’qsi’z ha’m na’tiyjeli a’melge asi’ri’wi’ ushi’n sharayatlar jarati’p beriledi.

II–bo’lim. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ jumi’s ta’rtibi

1–bap. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ sessiyalari’

4-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Konstituciyasi’na ha’m «Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Joqarg’i’ Ken’esi haqqi’nda»g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’na muwapi’q, Joqarg’i’ Ken’estin’ sessiyalari’ Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ni’n’ qarari’ menen ji’li’na keminde yeki ma’rte shaqi’ri’ladi’.
Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’ woni’n’ ma’jilislerinde ashi’ladi’ ha’m jabi’ladi’. Joqarg’i’ Ken’estin’ jumi’s ta’rtibi, Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’ni’n’ ma’jilislerinen, sessiyalari’ arali’g’i’nda wo’tkeriletug’i’n Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’, komitet ha’m komissiyalari’ni’n’, basqa da Joqarg’i’ Ken’es uyi’mlari’ni’n’ ma’jilislerinen ibarat.
Joqarg’i’ Ken’estin’ saylawdan keyingi birinshi sessiyasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ ta’repinen saylawdan keyin yeki aydan keshiktirilmey shaqi’ri’ladi’.

5-statya. Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’n shaqi’ri’w, woni’n’ qarap shi’g’i’wi’na usi’ni’latug’i’n ma’seleler haqqi’ndag’i’ Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ni’n’ qarari’ aldi’n ala Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ni’n’ ha’m ja’miyetshiliktin’ di’qqati’na jetkeriledi.
«Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi haqqi’nda»g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ni’zami’ni’n’ 14-statyasi’na muwapi’q, Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’ Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’na sessiya shaqi’ri’w haqqi’ndag’i’ ma’seleni qarap shi’g’i’w ushi’n usi’ni’wg’a huqi’qli’. Bunday jag’dayda sessiya keminde jeti ku’n buri’n Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ni’n’ qarari’ menen shaqi’ri’ladi’.
Joqarg’i’ Ken’estin’ qarap shi’g’i’wi’na usi’ni’latug’i’n ni’zamlardi’n’, qararlardi’n’ ha’m basqa da hu’jjetlerdin’ joybarlari’ Joqarg’i’ Ken’estin’ deputatlari’na aldi’n ala tarqati’ladi’.
Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’n wo’tkeriw, deputatlardi’ dizimge ali’w worni’ ha’m waqti’ haqqi’nda ma’limlemeler sessiyani’n’ ashi’li’wi’na deyin u’sh ku’nnen keshiktirilmey respublikali’q baspaso’zde ja’riyalanadi’, televidenie ha’m radio arqali’ xabarlandi’ri’ladi’.
Sessiya ma’jilislerine qatnasi’w mu’mkinshiligi bolmag’an deputat bul haqqi’nda sessiyani’n’ ashi’li’wi’na deyin Joqarg’i’ Ken’es basshi’li’g’i’na xabarlaydi’.

6-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ gezeksiz sessiyalari’ Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’ni’n’ yamasa Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ni’n’ keminde u’shten birinin’ usi’ni’si’ boyi’nsha shaqi’ri’ladi’.
Joqarg’i’ Ken’estin’ gezeksiz sessiyasi’n shaqi’ri’w haqqi’nda usi’ni’slar Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’na jazba tu’rde beriledi. Bul Joqarg’i’ Ken’estin’ gezeksiz sessiyasi’n shaqi’ri’w haqqi’nda Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ni’n’ qarari’n shi’g’ari’wg’a tiykar boladi’.
Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’na Joqarg’i’ Ken’estin’ gezeksiz sessiyasi’nda qaralatug’i’n ma’seleler, tiyisli hu’jjetler sessiyani’n’ baslani’wi’na shekem beriledi.

7-statya. Sessiya ma’jilisi aldi’nan Joqarg’i’ Ken’estin’ deputatlari’ dizimnen wo’tkeriledi.
Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’na Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ni’n’ keminde u’shten yekisi qatnassa toli’q huqi’qli’ boli’p yesaplanadi’.

8-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ birinshi sessiyasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ni’n’ basli’g’i’ ta’repinen ashi’ladi’ ha’m Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’ni’n’ saylani’wi’na deyin ali’p bari’ladi’.

9-statya. Sessiyani’n’ ku’n ta’rtibin ha’m basqa da ma’selelerdi aldi’n ala dodalaw ushi’n Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ wa’killerinin’ ji’ynali’si’ shaqi’ri’li’wi’ mu’mkin.
Joqarg’i’ Ken’estin’ turaqli’ ha’rekettegi wa’killer ji’ynali’si’ siyasiy partiyalardi’n’ frakciya basshi’lari’, qalalardan ha’m rayonlardan saylang’an deputatlardan bir wa’kil yesabi’nda Joqarg’i’ Ken’estin’ deputatlari’nan du’ziledi.
Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ wa’killeri ji’ynali’si’ni’n’ qurami’ Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’ ta’repinen tasti’yi’qlanadi’. Za’ru’r jag’dayda siyasiy partiyalardi’n’ frakciyalar basshi’lari’, qalalardan ha’m rayonlardan saylang’an deputatlardi’n’ usi’ni’wi’ boyi’nsha wa’killer ji’ynali’si’ qatnasi’wshi’lari’ni’n’ qurami’na wo’zgerisler kirigiziliwi mu’mkin.
Wa’killer ji’ynali’si’ Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’ ta’repinen shaqi’ri’ladi’ ha’m ali’p bari’ladi’.
Wa’killer ji’ynali’si’n wo’tkeriw worni’ ha’m waqti’ haqqi’nda ma’limleme deputatlardi’n’ di’qqati’na aldi’n ala jetkeriledi.
Wa’killer ji’ynali’si’ ashi’q ha’m jabi’q tu’rde wo’tkeriliwi mu’mkin.
Wa’killer ji’ynali’si’na Wo’zbekstan Respublikasi’ Prezidenti, Wo’zbekstan Respublikasi’ Woliy Majlisi palatalari’ni’n’ basshi’lari’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nan saylang’an Senat ag’zalari’ (senatorlar), Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’, woni’n’ wori’nbasarlari’ ha’m Ministrler Ken’esinin’ ag’zalari’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyali’q baqlaw komitetinin’ basli’g’i’, wori’nbasari’ ha’m ag’zalari’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Puqarali’q isler boyi’nsha Joqarg’i’ sudi’ni’n’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ji’nayat isleri boyi’nsha Joqarg’i’ sudi’ni’n’ ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Xojali’q sudi’ni’n’ basli’qlari’, Respublika Prokurori’ ha’m basqa da shaqi’ri’lg’an shaxslar qatnasi’wi’ mu’mkin.
Sheshimler ashi’q dawi’s penen qatnasi’wshi’ deputatlar sani’ni’n’ ko’pshilik dawi’si’ arqali’ qabi’l yetiledi ha’m protokollasti’ri’ladi’.
Wa’killer ji’ynali’si’ qabi’l yetilgen usi’ni’slardi’n’ na’tiyjeleri boyi’nsha shi’g’i’p so’ylewdi deputatlardi’n’ birewine yamasa basqa lawazi’mli’ shaxsqa tapsi’radi’.

10-statya. Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’n basqari’wshi’ sessiya ma’jilisin ashadi’ ha’m jabadi’, bayanatlar menen shi’g’i’p so’ylewler ushi’n so’z beredi, ni’zamlardi’n’, Joqarg’i’ Ken’es prezidiumi’ qararlari’ni’n’, basqa da aktlerinin’ joybarlari’n, ma’jiliste qaralatug’i’n ma’seleler boyi’nsha deputatlardi’n’ usi’ni’slari’n dawi’sqa qoyadi’ ha’m dawi’s beriwdin’ na’tiyjelerin ja’riyalaydi’. Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ni’n’ talapnamalari’n, Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’ni’n’ Prezidiumi’na yamasa sekretariati’na kelip tu’sken ma’limlemelerdi, arzalardi’ ha’m usi’ni’slardi’ woqi’p yesittiredi. Ma’jilisler bari’si’nda ta’rtipti ta’miyinleydi ha’m protokoli’na qol qoyadi’.
Za’ru’r bolg’an jag’dayda basqari’wshi’ Joqarg’i’ Ken’estin’ jumi’si’ni’n’ bari’si’nda payda bolg’an kelispewshiliklerdi saplasti’ri’w ha’m basqa da ma’selelerdi sheshiw maqsetinde deputatlar toparlari’ menen ma’sla’ha’tler wo’tkeriwdi sho’lkemlestiredi.
Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’ni’n’ wori’nbasari’ Basli’qqa wo’z wa’killiklerin wori’nlawi’nda ja’rdem ko’rsetedi, woni’n’ tapsi’ri’wi’ boyi’nsha Joqarg’i’ Ken’estin’ ma’jilislerin basqaradi’. Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’ bolmay qalg’anda, woni’n’ wazi’ypasi’n atqaradi’.

11-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ ha’r sessiyasi’ni’n’ ma’jilislerin wo’tkeriw waqti’nda birinshi ma’jiliste sessiyani’n’ Sekretariati’ du’ziledi.
Sessiyani’n’ Sekretariati’ Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’nan basshi’si’ ha’m ag’zalari’ qurami’nda dawi’s beriw joli’ menen saylanadi’. Sekretariatti’n’ jeke qurami’ boyi’nsha usi’ni’s Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ wa’killiklerinin’ ji’ynali’si’ menen kelisilip, sessiyag’a basqari’wshi’ ta’repinen usi’ni’ladi’.
Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’ni’n’ Sekretariati’n du’ziw haqqi’nda qarar qabi’l yetedi.
Sessiya Sekretariati’ni’n’ jumi’si’na qatnasi’w ushi’n za’ru’rligine qaray qa’nigeler ha’m ma’sla’ha’tshiler tarti’li’wi’ mu’mkin.

12-statya. Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’ni’n’ Sekretariati’ Joqarg’i’ Ken’es ma’jilisinin’ stenogrammasi’n ju’rgiziwdi sho’lkemlestiredi, shi’g’i’p so’ylewdi qa’lewshilerdi jazi’p baradi’, deputatlardi’n’ talapnamalari’n, sorawlari’n, ma’limlemelerin, arzalari’n, usi’ni’slari’n dizimge aladi’, Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’ni’n’ ati’na puqaralardan kelip tu’sken tilek-talaplar ha’m basqa da hu’jjetler menen islesiwdi sho’lkemlestiredi.
Sessiya Sekretariati’ni’n’ qurami’nan jumi’sshi’ toparlar du’ziliwi mu’mkin.

13-statya. Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’ni’n’ birinshi ma’jilisi sessiyani’n’ ku’n ta’rtibin ja’ne jumi’s ta’rtibin dodalaydi’ ha’m tasti’yi’qlaydi’. Joqarg’i’ Ken’estin’ ku’n ta’rtibi boyi’nsha usi’ni’slar ma’jilisten aldi’n Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ wa’killerinin’ ji’ynali’si’nda aldi’n ala dodalanadi’.
Cessiyani’n’ ku’n ta’rtibi ha’m jumi’s ta’rtibi boyi’nsha usi’ni’slar menen yeskertiwler Joqarg’i’ Ken’estin’ deputatlari’ ta’repinen sessiyani’n’ Sekretariati’na jazba tu’rde beriledi yamasa Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’ni’n’ ma’jilisinde shi’g’i’p so’ylegen so’zlerinde wolar ta’repinen bayan yetiledi.
Kelip tu’sken usi’ni’slardi’ sessiyani’n’ ku’n ta’rtibine kirgiziw haqqi’ndag’i’ ma’sele ha’r usi’ni’s boyi’nsha ashi’q dawi’s beriw joli’ menen Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ni’n’ ko’pshilik dawi’si’ menen sheshiledi.

14-statya. Dawi’s beriwler elektron sistemasi’ arqali’ ju’rgizilgende Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ arasi’nan basli’g’i’ ha’m to’rt ag’zasi’ qurami’nda qadag’alaw topari’ saylanadi’.
Qadag’alaw topari’n saylaw haqqi’nda Joqarg’i’ Ken’es qarar qabi’l yetedi.

15-statya. Joqarg’i’ Ken’es ma’jilisleri ashi’q tu’rde wo’tkeriledi. Joqarg’i’ Ken’estin’ sheshimi menen ma’jilis jabi’q tu’rde de wo’tkeriliwi mu’mkin.

16-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyasi’ni’n’ 73-statyasi’na muwapi’q, Joqarg’i’ Ken’es ma’jilislerine Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’ ha’m woni’n’ wori’nbasarlari’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ministrleri, ma’mleketlik komitetlerinin’ basli’qlari’, basqa da ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ni’n’ basshi’lari’ ha’m Konstituciyali’q baqlaw komitetinin’ basli’g’i’, wori’nbasari’ ha’m ag’zalari’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Puqarali’q isler boyi’nsha Joqarg’i’ sudi’ni’n’ basli’g’i’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ji’nayat isleri boyi’nsha Joqarg’i’ sudi’ni’n’ basli’g’i’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Xojali’q sudi’ni’n’ basli’g’i’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Prokurori’ qatnasi’wi’ mu’mkin.

17-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ jabi’q ma’jilislerine Wo’zbekstan Respublikasi’ Prezidenti, Wo’zbekstan Respublikasi’ Woliy Majlisi palatalari’ni’n’ basshi’lari’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nan saylang’an Senat ag’zalari’ (senatorlar), Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Prokurori’ qatnasi’wg’a huqi’qli’.

18-statya. Joqarg’i’ Ken’es ma’jilislerine Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’ ta’repinen shaqi’ri’lg’an ma’mleketlik ha’m basqa da uyi’mlar menen sho’lkemler, miynet ja’ma’a’tleri, ilimiy ma’kemeler, g’alaba xabar qurallari’ wa’killeri ha’m basqa da lawazi’mli’ shaxslar qatnasi’wi’ mu’mkin.
Shaqi’ri’lg’an shaxslar Joqarg’i’ Ken’estin’ jumi’si’na aralasi’w huqi’qi’na iye yemes. Wolar ta’rtipti saqlawi’ ha’m basqari’wshi’ni’n’ talaplari’na boysi’ni’wi’ sha’rt.
Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’na shaqi’ri’lg’an shaxslar ushi’n arnawli’ wori’nlar aji’rati’ladi’.

19-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ ashi’q ma’jilisleri woni’n’ sheshimi boyi’nsha televidenie ha’m radio arqali’ xali’q ushi’n qolayli’ waqi’tta beriledi. Joqarg’i’ Ken’estin’ ma’jilisleri haqqi’ndag’i’ ma’limlemeler g’alaba xabar qurallari’ arqali’ ja’riyalanadi’.
Joqarg’i’ Ken’estin’ ashi’q ma’jilislerinin’ stenografiyali’q yesabatlari’ Joqarg’i’ Ken’estin’ xabarnamasi’ tu’rinde basi’li’p shi’g’ari’ladi’.

20-statya. Joqarg’i’ Ken’es ma’jilislerinde jumi’slar Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ma’mleketlik tilinde ju’rgiziledi.
Ma’mleketlik tilden basqa tilde shi’g’i’p so’ylew niyetin deputat sessiyani’n’ Sekretariati’na aldi’n ala ma’limleydi. Barli’q shi’g’i’p so’ylewshilerdin’ so’zleri ma’mleketlik tilge awdari’ladi’. Bul ta’rtip Joqarg’i’ Ken’estin’ jumi’si’na qatnasi’wshi’lardi’n’ barli’g’i’na da qollani’ladi’.

21-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ azang’i’ ma’jilisleri, a’dette, saat 9 dan 13 ke deyin, al keshki ma’jilisleri 14 ten 18 ge deyin wo’tkeriledi. Ha’r yeki saat jumi’stan keyin 20 minutli’q ta’nepis ja’riyalanadi’. Joqarg’i’ Ken’estin’ sheshimi menen ma’jilislerdin’ baslani’wi’ni’n’, tamamlani’wi’ni’n’ ha’m ta’nepis beriwdin’ basqasha waqti’ belgileniwi mu’mkin.
Ma’jilistin’ aqi’ri’nda ku’n ta’rtibinde na’zerde tuti’lmag’an ma’selelerge baylani’sli’ qi’sqa bildiriwler ha’m ma’limlemeler menen Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ni’n’ shi’g’i’p so’ylewi ushi’n 10 minutqa deyin waqi’t aji’rati’ladi’. Bildiriwler ha’m ma’limlemeler boyi’nsha jari’s so’zler bolmaydi’.

22-statya. Joqarg’i’ Ken’es ma’jilisinde bayanatlar ushi’n waqi’t a’dette bir saat do’gereginde, qosi’msha bayanatlar ushi’n 20 minutqa deyin beriledi. Jari’s so’zler 10 minutqa deyin, ni’zam joybarlari’ dodalang’anda shi’g’i’p so’ylew ushi’n 3 minutqa deyin, kandidaturalar boyi’nsha ma’jilisti ali’p bari’w ta’rtibi, dawi’s beriw ta’rtibi boyi’nsha shi’g’i’p so’ylew ushi’n, bildiriwler, talapnamalar, sorawlar, usi’ni’slar ha’m mag’li’wmatlar beriw ushi’n 2 minutqa deyin waqi’t beriledi. Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ni’n’ ko’pshiliginin’ kelisimi menen ma’jilisti basqari’wshi’ shi’g’i’p so’ylew ushi’n waqi’tti’ sozi’wi’ mu’mkin.
Basqari’wshi’ni’n’ usi’ni’wi’ boyi’nsha Joqarg’i’ Ken’es ma’jilisi ku’n ta’rtibindegi ha’r bir ma’seleni dodalaw ushi’n aji’rati’latug’i’n waqi’t aldi’n ala belgileniwi mu’mkin.

23-statya. Jari’s so’zlerge shi’g’i’p so’ylew ushi’n so’z beriw haqqi’nda wo’tinishler ma’jilistin’ baslani’wi’na deyin Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’na jiberiledi, al Joqarg’i’ Ken’estin’ ma’jilisinin’ bari’si’nda sessiyani’n’ Sekretariati’na jazba tu’rinde beriledi.

24-statya. Joqarg’i’ Ken’es deputati’ ma’jiliste basqari’wshi’ ta’repinen wo’zine so’z berilgennen keyin shi’g’i’p so’yleydi.
Basqari’wshi’ jari’s so’zlerge shi’g’i’p so’ylew ushi’n so’zdi wo’tinishlerdin’ kelip tu’siw ta’rtibine qaray beredi. Za’ru’r jag’daylarda basqari’wshi’ wo’zi qabi’l yetken sheshimnin’ sebeplerin ayti’p shi’g’i’p, so’ylew gezegin wo’zgertiwi mu’mkin.
Wo’zbekstan Respublikasi’ Prezidenti, Wo’zbekstan Respublikasi’ Woliy Majlisi palatalari’ni’n’ basshi’lari’, Joqarg’i’ Ken’es ma’jilislerinde qa’legen waqi’tta so’z ali’wg’a huqi’qli’.

25-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ deputati’ sessiyada bir ma’sele boyi’nsha bir ret shi’g’i’p so’ylewge huqi’qli’. Shi’g’i’p so’ylegen deputatta za’ru’r jag’dayda mag’li’wmat, tu’sinik beriw, sorawg’a juwap qaytari’w huqi’qi’ saqlani’p qaladi’.
Joqarg’i’ Ken’estin’ ma’jilisin ali’p bari’w ta’rtibi boyi’nsha mag’li’wmat, sorawg’a juwap ha’m tu’sinik beriw ushi’n basqari’wshi’ ta’repinen gezeksiz so’z beriliwi mu’mkin.
Bayanatshi’larg’a sorawlar awi’zsha yamasa jazba tu’rinde beriledi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyali’q baqlaw komitetinin’ basli’g’i’ bul komitetke tiyisli ma’seleler boyi’nsha shi’g’i’p so’ylew ushi’n qa’legen waqi’tta so’z ali’wg’a huqi’qli’.

26-statya. Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’nda shi’g’i’p so’ylewshi wo’z so’zinde turpayi’ ha’m a’depsiz so’zlerdi paydalanbawi’, ni’zamsi’z ha’reketlerge shaqi’rmawi’ sha’rt. Basqari’wshi’ usi’nday so’zlerge ha’m shaqi’ri’qlarg’a jol qoyi’wg’a bolmaytug’i’ni’n yeskertedi. Basqari’wshi’ shi’g’i’p so’ylewshini yekinshi yeskertiwden keyin so’z so’ylew huqi’qi’nan ayi’ri’p, mikrofondi’ wo’shirip taslawg’a huqi’qli’.
Shi’g’i’p so’ylewshi basqari’wshi’dan ruxsatsi’z so’ylese, mikrofon yeskertiwsiz wo’shirip taslani’wi’ mu’mkin.
Shi’g’i’p so’ylewshi dodalani’p ati’rg’an ma’seleden shetlep ketse, basqari’wshi’ woni’ ma’seleden shetlemewge shaqi’radi’.
Shi’g’i’p so’ylewshi wo’zine aji’rati’lg’an waqi’ttan arti’q so’ylep jiberse yamasa yeskertiwge qaramastan ma’sele boyi’nsha so’ylemese, basqari’wshi’ bir yesketiwden son’ woni’ so’ylew huqi’qi’nan ayi’radi’.

27-statya. Joqarg’i’ Ken’es deputati’ bolmag’an shaxs ta’rtipti turpayi’ buzg’an jag’dayda, basqari’wshi’ ta’repinen Joqarg’i’ Ken’estin’ ma’jilisler zali’nan shi’g’ari’p jiberiliwi mu’mkin.

28-statya. Jari’s so’zler sessiyag’a qatnasi’p ati’rg’an deputatlardi’n’ ko’pshilik dawi’si’ menen qabi’l yetiletug’i’n sheshim tiykari’nda toqtati’ladi’.
Jari’s so’zlerdi toqtati’w haqqi’nda ma’sele qoyi’lg’anda basqari’wshi’ jazi’lg’an ha’m shi’g’i’p so’ylegen deputatlardi’n’ sani’ haqqi’nda deputatlarg’a ma’limleydi, so’z beriwdi talap yetiwshini ani’qlaydi’.
Jari’s so’zler toqtati’lg’annan keyin bayanatshi’ ha’m qosi’msha bayanatshi’ juwmaqlawshi’ so’z so’ylew huqi’qi’na iye.
Yeger Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ jari’s so’zlerdin’ toqtati’li’wi’na baylani’sli’ shi’g’i’p so’ylew mu’mkinshiligine iye bolmasa, wonda deputatlardi’n’ wo’tinishi boyi’nsha wolardi’n’ so’zlerinin’ tekstleri ma’jilistin’ stenogrammasi’na kiritiliwi mu’mkin. Shi’g’i’p so’ylew tekstine deputat qol qoyi’wi’ kerek.

29-statya. Joqarg’i’ Ken’es ma’jilislerinde qaralatug’i’n ma’seleler boyi’nsha sheshimler ashi’q dawi’s beriw joli’ menen qabi’l yetiledi. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Konstituciyasi’nda, usi’ Reglamentte, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ basqa da ni’zamlari’nda na’zerde tuti’lg’an jag’daylarda yamasa Joqarg’i’ Ken’estin’ sheshimi boyi’nsha jasi’ri’n dawi’s beriw wo’tkeriledi.
Joqarg’i’ Ken’es basqa sheshim qabi’llamasa, ashi’q ha’m jabi’q dawi’s beriwdi yesaplaw, elektron yesaplaw sistemasi’ ja’rdeminde wo’tkeriliwi mu’mkin.
Dawi’s beriwden aldi’n basqari’wshi’ qoyi’latug’i’n usi’ni’slardi’n’ sani’n belgileydi, wolardi’n’ ma’nisin ani’qlaydi’, sheshimnin’ qalay qabi’l yetiliwin kelisip aladi’.
Dawi’s beriwde Joqarg’i’ Ken’estin’ ha’r bir deputati’ bir dawi’sqa iye. Deputat usi’ni’sti’ jaqlaydi’, qarsi’ dawi’s beredi yamasa biyta’rep boli’p qaladi’.

30-statya. Ashi’q dawi’s beriwdi wo’tkeriw ushi’n dawi’slardi’ yesaplaw Joqarg’i’ Ken’estin’ deputatlar topari’na tapsi’ri’ladi’, woni’n’ qurami’ Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen belgilenedi.
Deputatlar basqa reje belgilemese, dawi’s beriw ayqi’n ko’pshiligi boyi’nsha wo’tkeriliwi mu’mkin.
Dawi’slardi’ sanaw tamamlang’annan keyin basqari’wshi’ dawi’s beriwdin’ na’tiyjelerin ja’riyalaydi’.

31-statya. Jasi’ri’n dawi’s beriwdi wo’tkeriw ha’m woni’n’ na’tiyjelerin ani’qlaw ushi’n sessiya Joqarg’i’ Ken’estin’ deputatlari’nan ashi’q dawi’s beriw joli’ menen yesap- sanaq komissiyasi’n saylaydi’. Wo’z kandidaturasi’ saylanatug’i’n uyi’mlardi’n’ qurami’na yamasa lawazi’mli’ shaxslardi’n’ worni’na usi’ni’lg’an Joqarg’i’ Ken’estin’ deputatlari’ yesap-sanaq komissiyasi’ni’n’ qurami’na kiriwi mu’mkin yemes.
Yesap-sanaq komissiyasi’ wo’zinin’ qurami’nan komissiyani’n’ basli’g’i’n ha’m xatkerin saylaydi’. Yesap-sanaq komissiyasi’ni’n’ sheshimleri komissiya ag’zalari’ni’n’ ko’pshilik dawi’si’ menen qabi’l yetiledi.
Jasi’ri’n dawi’s beriw byulletenlerdi tarqati’w joli’ menen wo’tkeriledi.
Byulletenler yesap-sanaq komissiyasi’ belgilegen ta’rtipte ha’m mug’darda tayarlanadi’.
Dawi’s beriw waqti’ ha’m worni’, woni’ wo’tkeriw ta’rtibi yesap-sanaq komissiyasi’ ta’repinen usi’ Reglament tiykari’nda belgilenedi ha’m komissiyani’n’ basli’g’i’ ta’repinen ja’riyalanadi’.

32-statya. Jasi’ri’n dawi’s beriwde yesap-sanaq komissiyasi’ deputatti’n’ gu’wali’g’i’ tiykari’nda, deputatlar dizimine muwapi’q jasi’ri’n dawi’s beriw ushi’n bir byulleten beredi.
Jasi’ri’n dawi’s beriw ushi’n deputat kabinag’a yamasa arnawli’ bo’lmege kiredi ha’m byulletendegi wo’zi jaqlap ati’rg’an kandidaturani’n’ familiyasi’ tusi’na belgi-krestik qoyadi’.
Tolti’ri’lmag’an byulletenler, bir lawazi’mg’a yeki ja’ne wonnan da ko’p kandidatura qaldi’ri’lg’an byulletenler haqi’yqi’y yemes dep tabi’ladi’. Byulletenlerge qosi’p jazi’lg’an familiyalar dawi’slardi’ sanag’anda yesapqa ali’nbaydi’.

33-statya. Jasi’ri’n dawi’s beriwdin’ na’tiyjeleri boyi’nsha yesap-sanaq komissiyasi’ protokol du’zedi, wog’an barli’q ag’zalari’ qol qoyadi’, Joqarg’i’ Ken’es yesap-sanaq komissiyasi’ni’n’ bayanati’ boyi’nsha jasi’ri’n dawi’s beriwdin’ na’tiyjelerin tasti’yi’qlaw haqqi’nda ashi’q dawi’s beriw joli’ menen qarar qabi’l yetedi.

34-statya. Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ni’n’ besten bir bo’leginin’ talap yetiwi boyi’nsha atpa-at dawi’s beriw wo’tkeriliwi mu’mkin.

35-statya. Joqarg’i’ Ken’es deputati’ dawi’s beriw huqi’qi’n jeke wo’zi a’melge asi’radi’.
Dawi’s beriw waqti’nda bolmag’an deputat keyninen dawi’s beriwge huqi’qli’ yemes.

36-statya. Dawi’s beriwdi wo’tkeriwde dawi’s beriw ta’rtibi buzi’lg’ani’ yamasa texnikali’q qa’telerge jol qoyi’lg’anli’g’i’ ani’qlang’anda, Joqarg’i’ Ken’estin’ sheshimi boyi’nsha qayta dawi’s beriw wo’tkeriledi.

2–bap. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi Prezidiumi’ni’n’ jumi’s ta’rtibi

37-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ sessiyalar arali’g’i’nda jumi’si’n sho’lkemlestiriw ha’m basqa da wa’killiklerin a’melge asi’ri’w ushi’n Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’nda Joqarg’i’ Ken’estin’ Prezidiumi’ du’ziledi ha’m tasti’yi’qlanadi’.

38-statya. Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ni’n’ qurami’na Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’, woni’n’ wori’nbasari’, Joqarg’i’ Ken’estin’ komitetleri ha’m komissiyalari’ni’n’ basli’qlari’, Joqarg’i’ Ken’estegi deputatlar frakciyalari’ basshi’lari’ kiredi.
Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ni’n’ wa’killigi Joqarg’i’ Ken’es wa’killiginin’ mu’ddetine ten’.

39-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’:
- Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ni’n’ jumi’si’n sho’lkemlestiredi, woni’n’ ma’jilislerine basshi’li’q yetedi;
- Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyasi’ni’n’ 81-statyasi’nda ko’rsetilgen wa’killikleri menen birge ha’rekettegi ni’zamlarda na’zerde tuti’lg’an basqa da wa’killiklerdi a’melge asi’radi’;
- wo’z wa’killiklerine tiyisli ma’selelerdi Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ni’n’ qarap shi’g’i’wi’na usi’ni’w huqi’qi’na iye;
-Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ ta’repinen qabi’l yetilgen sheshimlerge qol qoyadi’.
Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ni’n’ ma’jilisleri Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’ ta’repinen za’ru’rligine qaray ayi’na bir ret shaqi’ri’ladi’. Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ni’n’ ma’jilisleri Prezidium ag’zalari’ni’n’ u’shten yekisi qatnassa toli’q huqi’qli’ boladi’.
Prezidium ag’zalari’ ma’jilislerde ten’dey huqi’qqa iye. Barli’q ma’seleler boyi’nsha sheshimler Prezidium ag’zalari’ni’n’ ko’pshilik dawi’si’ menen qabi’l yetiledi. Ayi’ri’m jag’daylarda sheshimler Prezidium ag’zalari’ni’n’ jeke kelisimi menen de qabi’l yetiliwi mu’mkin.
Prezidium Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi aldi’nda juwapkerli ha’m wog’an yesap beredi.
Prezidiumni’n’ jumi’si’na woni’n’ qurami’na saylanbag’an Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ ma’sla’ha’t dawi’si’ menen qatnasi’wg’a huqi’qli’.
Za’ru’rligine qaray, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyasi’ni’n’ 73-statyasi’nda belgilengen lawazi’mli’ shaxslar Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ ma’jilislerine qatnasi’wi’ mu’mkin.
Joqarg’i’ Ken’estin’ Prezidiumi’ ag’zalari’na ha’m basqa da ma’jilis qatnasi’wshi’lari’na qaralatug’i’n ma’seleler haqqi’nda aldi’n ala xabarlandi’ri’ladi’ ha’m tiyisli materiallar beriledi.

40-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ Prezidiumi’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyasi’ni’n’ 85-statyasi’nda belgilengen wa’killiklerdi a’melge asi’radi’.
Joqarg’i’ Ken’estin’ Prezidiumi’ ma’jilisleri protokollasti’ri’ladi’ ha’m Joqarg’i’ Ken’estin’ xabarnamasi’ tu’rinde basi’li’p shi’g’ari’ladi’.
Prezidium wo’z wa’killiklerine tiyisli ma’seleler boyi’nsha qararlar qabi’l yetedi, wolar belgilengen ta’rtipte ja’riyalanadi’.

41-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ Prezidiumi’ wo’z wa’killiklerine kiretug’i’n ma’seleler boyi’nsha usi’ni’slar tayarlaw ushi’n za’ru’r bolg’an jag’dayda wo’z qurami’nan, Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’nan, qa’nigelerden, sonday-aq ma’mleketlik uyi’mlardi’n’, ja’miyetlik birlespelerdin’ ha’m ilimiy ma’kemelerdin’ wa’killerinen jumi’sshi’ komissiyalari’n ha’m toparlari’n du’zedi.

3–bap. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esindegi deputatli’q frakciyalar ha’m bloklar

42-statya. Siyasiy partiyalardi’n’ respublikali’q uyi’mlari’nan usi’ni’lg’an Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ frakciyalarg’a ha’m bloklarg’a birlesedi.
Joqarg’i’ Ken’estin’ deputati’ tek bir deputatli’q birlespede turi’wg’a huqi’qli’.
Frakciyalar ha’m bloklar Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen dizimge ali’ng’annan keyin ra’smiy dep yesaplanadi’ ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyasi’ menen ni’zamlari’ tiykari’nda ha’reket yetedi.
Frakciyalar ha’m bloklardi’n’ jumi’si’ Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen qayta sho’lkemlestiriw yamasa saplasti’ri’w joli’ menen toqtati’li’wi’ mu’mkin.
Siyasiy partiyalardi’n’ respublikali’q sho’lkemleri Joqarg’i’ Ken’eske deputatlar frakciyasi’ ha’m bloklari’n du’ziw ushi’n to’mendegi hu’jjetler usi’ni’wi’ tiyisU’
1. Frakciyani’ yamasa bloklardi’ du’ziw haqqi’nda sho’lkemlestiriw ji’ynali’si’ni’n’ protokoli’.
2. Frakciyani’n’ yamasa bloklardi’n’ basshi’li’g’i’n saylaw haqqi’nda ji’ynali’s protokoli’.
3. Frakciya yamasa blok basshi’si’ni’n’, frakciyani’ yamasa blokti’ dizimge ali’w haqqi’nda arzasi’.
Arzag’a sho’lkemlestiriw ji’ynali’si’ni’n’ protokoli’ qosa tigiledi, wonda frakciyani’n’ yamasa blokti’n’ basshi’si’ Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ni’n’ qurami’na kirgiziw ushi’n woni’n’ familiyasi’, ismi, a’kesinin’ ati’, jumi’s worni’ ha’m saylaw wokruginin’ atamasi’, ta’rtip sani’ tuwrali’ mag’li’wmat qosi’p tapsi’ri’ladi’.
Joqarg’i’ Ken’estin’ sessiyasi’nda arzalardi’ qarag’anda, frakciya yamasa blok basshi’si’ wolardi’n’ maqset ha’m wazi’ypalari’ haqqi’nda ma’limleme menen shi’g’i’p so’ylewi, basqa da usi’g’an baylani’sli’ mag’li’wmatlardi’ xabarlawi’ mu’mkin.
Joqarg’i’ Ken’es partiyali’q frakciyani’ yamasa blokti’ dizimge ali’w ma’selesi boyi’nsha qarar qabi’l yetedi.
Frakciyalar ha’m bloklar to’mendegi huqi’qlarg’a iye:
sessiyani’n’ ku’n ta’rtibin du’ziwde qatnasi’w;
- sessiyani’n’ ku’n ta’rtibindegi ha’r bir ma’sele boyi’nsha jari’s so’zlerge frakciya yamasa blok wa’kiline so’z beriliw;
- Joqarg’i’ Ken’estin’ komitetleri menen komissiyalari’ basli’g’i’na kandidaturalar boyi’nsha usi’ni’s beriw;
-tiyisli ta’rtipte Joqarg’i’ Ken’eske, Ministrler Ken’esine, Ministrler Ken’esinin’ ag’zalari’na ha’m basqa da ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ni’n’ basshi’lari’na, sonday-aq tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esi aymag’i’nda jaylasqan ka’rxanalardi’n’ , ma’kemelerdin’ ha’m sho’lkemlerdin’ basshi’lari’na sorawlar menen mu’ra’jat yetiw;
- tiyisli ta’rtipte Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’nda talqi’lang’an ma’sele boyi’nsha frakciyani’n’ yamasa blokti’n’ pikirin deputatlar arasi’nda tarati’w;
- deputatlar ushi’n ni’zam hu’jjetlerinde na’zerde tuti’lg’an basqa da wazi’ypalardi’ a’melge asi’ri’w.

43-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ qarap shi’g’i’wi’na usi’ni’latug’i’n ayi’ri’m a’hmiyetli ma’selelerdi aldi’n ala dodalaw ushi’n Joqarg’i’ Ken’estin’ deputatlari’ aymaqli’q deputatli’q toparlarg’a i’qti’yarli’ tu’rde birlesiwi mu’mkin.
Ha’r bir aymaqli’q deputatli’q topar dodalang’an ma’sele boyi’nsha Joqarg’i’ Ken’eske uli’wmalasti’ri’lg’an pikir ha’m usi’ni’slari’n bildiriwge huqi’qli’.
Deputatlar frakciyasi’ ha’m blok Joqarg’i’ Ken’estin’ basshi’lari’, Joqarg’i’ Ken’estin’ komitetleri ha’m komissiyalari’ menen ti’g’i’z baylani’sta isleydi.
Deputatlar frakciyalari’ ha’m bloklari’ Joqarg’i’ Ken’es penen islesiwde «Siyasiy partiyalar haqqi’nda»g’i’ Wo’zbekstan Respublikasi’ Ni’zami’ tiykari’nda jumi’s ali’p baradi’.

4–bap. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ komitetleri ha’m komissiyalari’

44-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyasi’ni’n’ 77-statyasi’na muwapi’q, Joqarg’i’ Ken’es Joqarg’i’ Ken’estin’ deputatlari’ arasi’nan Joqarg’i’ Ken’estin’ komitetleri ha’m komissiyalari’n saylaydi’. Komitetlerdin’ ha’m komissiyalardi’n’ wa’killikleri, jumi’s ta’rtibi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Konstituciyasi’, «Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi haqqi’nda»g’i’, «Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ komitetleri ha’m komissiyalari’ haqqi’nda»g’i’ ni’zamlari’ ha’m usi’ Reglament penen belgilenedi.

45-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ komitetleri ha’m komissiyalari’ Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’nda woni’n’ wa’killik mu’ddetine saylanadi’.
Komitetlerdin’ ha’m komissiyalardi’n’ dizimi Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’ni’n’ usi’ni’si’ boyi’nsha Joqarg’i’ Ken’estin’ qarari’ menen tasti’yi’qlanadi’. Komitetlerdin’ ha’m komissiyalardi’n’ sanli’ qurami’ Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen belgilenedi. Za’ru’r jag’dayda, Joqarg’i’ Ken’es jan’a komitetlerdi ha’m komissiyalardi’ du’ziwi, buri’n du’zilgenlerin saplasti’ri’wi’ ha’m qayta sho’lkemlestiriwi mu’mkin.

46-statya. Komitetlerdin’ ha’m komissiyalardi’n’ basli’qlari’ ha’m ag’zalari’ Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’ni’n’ usi’ni’wi’ boyi’nsha ashi’q dawi’s beriw joli’ menen saylanadi’.
Dawi’s beriw komitet, komissiya basli’g’i’ boyi’nsha bo’lek, al komitettin’, komissiyani’n’ qurami’ boyi’nsha uli’wma yamasa ha’r ag’zasi’ boyi’nsha bo’lek wo’tkeriliwi mu’mkin.
Deputat Joqarg’i’ Ken’estin’ tek g’ana bir komitetinin’ yamasa komissiyasi’ni’n’ ag’zasi’ boli’wi’ mu’mkin.

47-statya. Komitet, komissiya basli’g’i’ni’n’ wori’nbasari’ ha’m xatkeri tiyisli komitettin’, komissiyani’n’ ag’zalari’nan wolardi’n’ ma’jilisinde saylanadi’. Komitetler ha’m komissiyalar wo’z jumi’si’ni’n’ tiykarg’i’ bag’darlari’ boyi’nsha jumi’sshi’ komissiyalari’n du’ziwi mu’mkin.

48-statya. Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’ni’n’ usi’ni’si’ boyi’nsha Joqarg’i’ Ken’es komitetlerinin’, komissiyalari’ni’n’ qurami’na wo’zgerisler kirgiziliwi mu’mkin. Komitetler ha’m komissiyalarda deputatlardi’n’ wa’killikleri, wolardi’n’ wo’tinishi boyi’nsha, sonday-aq wo’z minnetlerin atqari’wg’a tosqi’nli’q yetetug’i’n jag’daylarg’a baylani’sli’, Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen mu’ddetinen buri’n toqtati’li’wi’ mu’mkin.

49-statya. Komitetlerdin’ ha’m komissiyalardi’n’ qurami’na Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’, woni’n’ wori’nbasari’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’ saylani’wi’ mu’mkin yemes.

50-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’ Joqarg’i’ Ken’es komitetlerinin’ ha’m komissiyalari’ni’n’ jumi’si’n bag’darlaydi’, baylani’sti’radi’ ha’m wolardi’n’ jumi’si’na ja’rdemlesedi.

51-statya. Joqarg’i’ Ken’es za’ru’r jag’dayda turaqli’ yamasa waqi’tsha deputatli’q tekseriw ha’m basqa da komissiyalardi’ du’zedi.

52-statya. Waqi’tsha komissiyalardi’n’ wazi’ypalari’ ha’m jumi’s ta’rtibi wolardi’ du’zgende Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen belgilenedi.
Komissiyalar wo’zlerinin’ wa’killigine tiyisli ma’seleler boyi’nsha ma’mleketlik uyi’mlardan ha’m ja’miyetlik birlespelerden, lawazi’mli’ shaxslardan za’ru’rli hu’jjetlerdi, jazba juwmaqlardi’, ma’limlemelerdi ha’m basqa da materiallardi’ talap yetiw ha’m ali’w, ekspertlerdi shaqi’ri’w huqi’qi’na, Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen beriletug’i’n basqa da wa’killiklerge iye.
Joqarg’i’ Ken’es komissiyalari’ni’n’ jumi’si’na tosqi’nli’q jasawshi’ lawazi’mli’ shaxslar ha’rekettegi ni’zamlarg’a muwapi’q juwapkershilikke tarti’ladi’.

53-statya. Waqi’tsha komissiya jumi’s juwmaqlari’ boyi’nsha Joqarg’i’ Ken’eske ma’limleme usi’nadi’. Waqi’tsha komissiyani’n’ ma’limlemesi boyi’nsha Joqarg’i’ Ken’es qarar qabi’l yetedi.
Waqi’tsha komissiyalar wazi’ypalari’n atqarg’annan son’ yamasa Joqarg’i’ Ken’estin’ qarari’ menen wo’z jumi’si’n toqtatadi’.

III–Bo’lim. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’n ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ wori’nbasari’n saylaw

54-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyasi’ni’n’ 80-statyasi’na muwapi’q, Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’ Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen Joqarg’i’ Ken’estin’ deputatlari’ arasi’nan jasi’ri’n tu’rde ko’pshilik dawi’s beriw joli’ menen Joqarg’i’ Ken’estin’ wa’killigi mu’ddetine saylanadi’.

55-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’ lawazi’mi’na saylaw ushi’n kandidatura Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ wa’killerinin’ ji’ynali’si’nda aldi’n ala dodalanadi’ ha’m wa’killer ji’ynali’si’ ati’nan usi’ni’ladi’.

56-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’ lawazi’mi’na usi’ni’lg’an kandidaturalar Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’nda aldag’i’ jumi’s bag’darlamasi’ menen shi’g’i’p so’yleydi.
Joqarg’i’ Ken’estin’ deputatlari’ kandidaturalarg’a sorawlar beriw, wol haqqi’nda wo’z pikirlerin bildiriw huqi’qi’na iye.
Kandidaturalardi’ dodalaw Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ni’n’ ko’pshilik dawi’si’ menen qabi’l yetilgen qarar tiykari’nda toqtati’ladi’. Joqarg’i’ Ken’es Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’n saylaw boyi’nsha jasi’ri’n dawi’s beriw byulletenine kirgiziw ushi’n kandidaturalardi’n’ dizimin tasti’yi’qlaydi’.
Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’n saylaw boyi’nsha jasi’ri’n dawi’s beriw usi’ Reglamenttin’ 31-36-statyalari’na muwapi’q wo’tkeriledi.
Jasi’ri’n dawi’s beriwdin’ na’tiyjesinde Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ni’n’ ko’pshilik dawi’si’n alg’an kandidatura Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’ lawazi’mi’na saylang’an boli’p yesaplanadi’.
Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’ lawazi’mi’na kandidaturalar sani’ yekewden ko’p bolsa ha’m wolar saylani’w ushi’n talap yetiletug’i’n dawi’slar sani’n ala almasa, ko’birek dawi’s alg’an yeki kandidatura boyi’nsha qayta dawi’s beriw wo’tkeriledi.
Yeger saylawlarda yeki talabanni’n’ hesh qaysi’si’ da Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ni’n’ ko’pshilik dawi’si’n ala almasa, kandidaturalar jan’adan usi’ni’li’p, qayta saylawlar wo’tkeriledi.
Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’n saylaw haqqi’nda Joqarg’i’ Ken’es qarar qabi’l yetedi.

57-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyasi’ni’n’ 83-statyasi’na muwapi’q, Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Konstituciyasi’n ha’m ni’zamlari’n buzg’an jag’dayda, Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen shaqi’rti’p ali’ni’wi’ mu’mkin. Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’n shaqi’rti’p ali’w haqqi’ndag’i’ ma’sele Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ni’n’ uli’wma sani’ni’n’ u’shten bir bo’leginin’ baslamasi’ boyi’nsha qoyi’ladi’. Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’n shaqi’rti’p ali’w haqqi’ndag’i’ usi’ni’s ma’jilisti basqari’wshi’g’a baslamani’ qollap-quwatlaytug’i’n Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ ta’repinen qol qoyi’li’p, jazba tu’rinde sessiya Sekretariati’ arqali’ beriledi.
Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’n shaqi’rti’p ali’w haqqi’ndag’i’ usi’ni’s ma’jiliste basqari’wshi’ ta’repinen woqi’p yesittiriledi ha’m juwmaq beriwi ushi’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Konstituciyali’q baqlaw komitetine jiberiledi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyali’q baqlaw komitetinin’ jumi’si’ da’wirinde sessiyani’n’ jumi’si’nda ta’nepis ja’riyalanadi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Konstituciyasi’n ha’m ni’zamlari’n Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’ni’n’ buzg’ani’n tasti’yi’qlaytug’i’n Konstituciyali’q baqlaw komitetinin’ juwmag’i’ shi’g’ari’lg’anda, Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’n shaqi’rti’p ali’w haqqi’ndag’i’ ma’sele Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’ni’n’ ku’n ta’rtibine kirgiziledi. Konstituciyali’q baqlaw komitetinin’ juwmag’i’n Konstituciyali’q baqlaw komitetinin’ basli’g’i’ yamasa ag’zasi’ woqi’p yesittiredi ha’m sessiyani’n’ prezidiumi’na beredi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyali’q baqlaw komitetinin’ juwmag’i’ woqi’p yesittirilgennen keyin Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’na shi’g’i’p so’ylew ushi’n so’z beriledi.

58-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’n shaqi’rti’p ali’w boyi’nsha jasi’ri’n dawi’s beriw usi’ Reglamenttin’ 31-36-statyalari’na muwapi’q wo’tkeriledi.
Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’n shaqi’rti’p ali’wg’a Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ni’n’ uli’wma sani’ni’n’ keminde u’shten yekisi dawi’s bergende, wol shaqi’rti’p ali’ng’an boli’p yesaplanadi’.

59-statya. Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’ni’n’ wa’killikleri woni’n’ jeke arzasi’ boyi’nsha, sonday-aq Joqarg’i’ Ken’es du’zgen Ma’mleketlik medicinali’q komissiyani’n’ juwmag’i’ menen tasti’yi’qlang’an densawli’g’i’ni’n’ jag’dayi’na baylani’sli’ wo’z minnetlerin atqara almasa, Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen mu’ddetinen buri’n toqtati’li’wi’ mu’mkin.
Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’ni’n’ wa’killigin toqtati’w haqqi’ndag’i’ qarar ashi’q dawi’sqa qoyi’li’p, Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’ni’n’ uli’wma sani’ni’n’ ko’pshilik dawi’si’ menen qabi’l yetiledi.

60-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’n shaqi’rti’p ali’w haqqi’nda ha’m Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’ni’n’ wa’killiklerin mu’ddetinen buri’n toqtati’w haqqi’nda Joqarg’i’ Ken’es qarar qabi’l yetedi.

61-statya. Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’ shaqi’rti’p ali’ng’an yamasa wa’killiklerin mu’ddetinen buri’n toqtatqan jag’dayda Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’n saylaw won ku’nlik mu’ddette usi’ Reglamenttin’ 54-56-statyalari’nda belgilengen t

Ko'rip shi'g'i'ldi': 9617

Betler