Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (64 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (64 KB)

«Kishi biznes ha’m jeke isbilermenlik ji’li’» Ma’mleketlik bag’darlamasi’ haqqi’nda» O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ Qarari’

Wo’zbyekstan Ryespublikasi’ Pryezidyentinin’ Qarari’ Mu’lk iyyelyerinin’ worta klasi’n qa’liplyestiriw, ishki bazardi’ ba’syekilyeslikkye shi’damli’ ha’m sapali’ wo’nimlyer myenyen twolti’ri’w, jan’a jumi’s wori’nlari’n jarati’w ha’m usi’ tiykarda xali’qti’n’ da’ramatlari’n kwo’byeytiw ja’nye abadanli’g’i’n artti’ri’wdi’n’ a’hmiyyetli faktwori’, yelimizdin’ rawajlani’wi’ jwoli’ndag’i’ byelsyendi ha’ryekyetlyendiriwshi ku’sh si’pati’nda kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlikti bunnan bi’lay da rawajlandi’ri’w ushi’n qwolay sharayatlardi’ jarati’w bwoyi’nsha ani’q maqsyetkye bag’darlang’an kyen’ ilajlar kwomplyeksin a’myelgye asi’ri’w maqsyetindye, swonday-aq, 2011-ji’l Wo’zbyekstan Ryespublikasi’nda «Kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlik ji’li’» dyep ja’riyalani’wi’ mu’na’sibyeti myenyen: 1. Two’myendyegi bag’darlarg’a tiykarlang’an «Kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlik ji’li’» ma’mlyekyetlik bag’darlamasi’ qwosi’mshag’a muwapi’q tasti’yi’qlansi’n:

 • yelimiz ha’m woni’n’ aymaqlari’nda ja’nye dye qwolay biznyes-wortali’g’i’n jarati’w, jyekye mu’lkshiliktin’ u’stinligin byekkyemlyewgye qarati’lg’an ni’zam hu’jjyetlyerin jyetilistiriw ha’m bunda isyenimli kyepilliklyerdi ta’miyinlyew, isbilyermyenlikkye kwo’biryek yerkinlik byeriw, ma’mlyekyettin’ basqari’w funkciyalari’ ha’m ruxsat byeriwshi nwormalari’n qi’sqarti’w, byurwokratli’q twosi’qlar ha’m irkinishlyerdi ali’p taslaw, kishi biznyes subyektlyerinin’ finans-kryeditlik ja’nye shiyki zat ryesurslari’nan, wolar islyep shi’g’aratug’i’n wo’nimlyergye ma’mlyekyetlik buyi’rtpalar byeriliwinyen kyen’ paydalani’wdi’ ta’miyinlyeytug’i’n bazar qurallari’ ha’m myexanizmlyerin yengiziw;
 • ma’mlyekyetlik ha’m qadag’alaw uyi’mlari’ni’n’ isbilyermyenlik subyektlyerinin’ finans-xwojali’q jumi’si’na aralasi’wi’n kyeskin qi’sqarti’w;
 • kishi ka’rxanalar du’ziw ja’nye kishi ka’rxanalar ha’m isbilyermyenlyerdi dizimnyen wo’tkyeriwdin’ ta’rtip-qag’i’ydalari’n ja’nye dye a’piwayi’lasti’ri’w, kishi biznyes subyektlyerin quri’w ha’m wolardi’ injyenyerlik-kwommunikaciya tarmaqlari’na jalg’aw, turaq jay yesaplanbaytug’i’n bwo’lmyelyerdi ha’m za’ru’rli jyer uchastkalari’n aji’rati’p byeriwgye baylani’sli’ ma’syelyelyerdi shyeshiw bwoyi’nsha ani’q ilajlardi’ qabi’l yetiw;
 • kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlik salasi’ ushi’n sali’q ja’nye basqa da two’lyemlyer bwoyi’nsha ja’nye dye qwolay sharayatlar jarati’w, jyen’illiklyer ha’m pryefyeryenciyalar byeriw, yesap byeriw sistyemasi’ ha’m finans, sali’q ja’nye statistika uyi’mlari’na yesabatlar tapsi’ri’w myexanizmin jyetilistiriw ha’m unifikaciyalaw;
 • kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlik subyektlyerinye kryeditlyer byeriw myexanizmin bunnan bi’lay da jyetilistiriw ja’nye wolardi’n’ kwo’lyemin artti’ri’w, birinshi gyezyektye, invyesticiya maqsyetlyerinye, baslang’i’sh kapitaldi’ qa’liplyestiriwgye kryeditlyer aji’rati’w, wo’ndiristi mwodyernizaciyalaw ja’nye tyexnwolwogiyali’q jan’alaw ushi’n worta ha’m uzaq mu’ddyetli kryeditlyer byeriw;
 • kishi biznyesti rawajlandi’ri’wg’a si’rt yel invyesticiyalari’n, ba’rinyen buri’n, xali’qarali’q finans institutlari’ni’n’ kryeditlyerin ha’m tikkyelyey invyesticiyalari’n kyen’ tarti’w ja’nye bag’darlaw;
 • sanaat tarmaqlari’nda kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlikti rawajlandi’ri’w ja’nye jwoqari’ tyexnwolwogiyag’a tiykarlang’an zamanagwo’y wo’ndirislyerdi shwo’lkyemlyestiriw ushi’n kyen’ imkaniyatlar jarati’w, kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlik subyektlyeri ta’ryepinyen wo’ndiriskye innwovaciyali’q tyexnwolwogiyalardi’n’ yengiziliwin xwoshamyetlyew;
 • kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlik subyektlyerinin’ si’rtqi’ ekwonwomikali’q jumi’stag’i’ qatnasi’n kyen’yeytiw ma’syelyelyerin tu’p-tiykari’nan shyeshiw, wolardi’n’ ekspwortli’q pwotyenciali’n artti’ri’wg’a, ekspwortqa arnalg’an wo’nimdi du’nya ju’zilik ha’m ryegiwonalli’q bazarlarg’a ali’p shi’g’i’wi’na ja’rdyemlyesiw;
 • kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlik subyektlyerin ma’limlyemye myenyen ta’miyinlyew, swonday-aq, kadrlar tayarlaw, qayta tayarlaw ha’m mamanli’g’i’n artti’ri’w ma’syelyelyerindye wolarg’a ma’sla’ha’t byeriw sistyemasi’n bunnan bi’lay da rawajlandi’ri’w.

2. Wo’zbyekstan Ryespublikasi’ Pryezidyentinin’ 2010-ji’l 14-dyekabrdyegi B-3539-sanli’ biyliginye muwapi’q du’zilgyen Ryespublikali’q kwomissiyag’a «Kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlik ji’li’» ma’mlyekyetlik bag’darlamasi’ni’n’ wori’nlani’wi’n shwo’lkyemlyestiriw ja’nye woni’n’ mwonitworingin ali’p bari’w wazi’ypasi’ ju’klyensin. Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ ha’m wa’layatlarda Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ Ministrlyer Kyen’yesi Basli’g’i’ ha’m wa’layatlar ha’kimlyerinin’ basshi’li’g’i’nda tiyisli aymaqli’q kwomissiyalar shwo’lkyemlyestirilsin, wolarg’a Bag’darlamada na’zyerdye tuti’lg’an ilajlardi’n’ ryespublika ryegiwonlari’nda byelgilyengyen mu’ddyetlyerdye swo’zsiz ha’m sapali’ a’myelgye asi’ri’li’wi’ ushi’n jyekye juwapkyerlik ju’klyensin. Bunda two’myendyegilyergye:

 • isbilyermyenlyerdin’ wo’z isin ashi’wi’na baylani’sli’ ma’syelyelyerdye ju’z byerip ati’rg’an ani’q wo’zgyerislyergye;
 • kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlik subyektlyerinin’ injyenyerlik-kwommunikaciya tarmaqlari’-enyergiya ha’m gaz ta’miynati’, suw ja’nye ji’lli’li’q ta’miynati’ ha’m basqa da tarmaqlarg’a jalg’ani’wi’ bwoyi’nsha sharayatlardi’n’ jaqsi’lani’wi’ ja’nye mu’ddyetlyerinin’ qi’sqarti’lg’ani’na;
 • isbilyermyenlik subyektlyerinye jyer uchastkalari’, swonday-aq, turaq jay yesaplanbaytug’i’n bwo’lmyelyer aji’rati’p byeriw myenyen baylani’sli’ jag’day qanshyelli jaqsi’lang’ani’na;
 • kishi biznyes subyektlyerinin’ jumi’si’n tyeksyeriw ha’m basqa da arti’qsha shyeklyewlyerdi, ma’mlyekyetlik ha’m qadag’alaw uyi’mlari’ni’n’ isbilyermyenlyerdin’ finans-xwojali’q jumi’si’na aralasi’wi’n qi’sqarti’w bwoyi’nsha islyerdin’ jag’dayi’ qanday ta’rizdye wo’zgyerip ati’rg’ani’na;
 • kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlik subyektlyerinye kwommyerciyali’q banklyer ta’ryepinyen kryeditlyer aji’rati’li’wi’ myenyen baylani’sli’ islyerdin’ jag’dayi’ qanshyelli wo’zgyergyeninye ayri’qsha itibar qarati’lsi’n.

3. «Kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlik ji’li’» ma’mlyekyetlik bag’darlamasi’n a’myelgye asi’ri’w bwoyi’nsha Ryespublikali’q kwomissiya (Sh. M. Mirziyoyev):

 • yeki ha’ptye mu’ddyettye ryespublika ma’mlyekyet ha’m xwojali’q basqari’w uyi’mlari’, Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ Ministrlyer Kyen’yesi, wa’layatlar ha’m Tashkyent qalasi’ ha’kimliklyeri, basqa shwo’lkyemlyer ta’ryepinyen ha’r bir ministrlik ha’m vyedwomstvwo, ryegiwon, qala, raywon ha’m yelatli’ punkt bwoyi’nsha «Kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlik ji’li’»ni’n’ ryegiwonalli’q ha’m tarmaqli’q bag’darlamalari’ islyep shi’g’i’li’wi’n ja’nye qabi’l yetiliwin ta’miyinlyesin;
 • «Kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlik ji’li’» ma’mlyekyetlik bag’darlamasi’ni’n’ bwo’limlyerin ha’m ba’ntlyerin twoli’q, sapali’ ha’m wo’z waqti’nda wori’nlaw bwoyi’nsha ryespublika ma’mlyekyet ha’m xwojali’q basqari’wi’ uyi’mlari’, jyergilikli ma’mlyekyetlik ha’kimiyat uyi’mlari’ ha’m basqa da shwo’lkyemlyer da’ryejyesindye islyerdin’ muwapi’qlasti’ri’li’wi’n shwo’lkyemlyestirsin, Bag’darlamag’a kirgizilgyen ilajlardi’n’ a’myelgye asi’ri’li’wi’ u’stinyen sistyemali’ qadag’alaw wornatsi’n;
 • Bag’darlamani’n’ a’myelgye asi’ri’li’wi’ haqqi’ndag’i’ matyeriallardi’ ji’ldi’n’ ha’r shyeryegindye Wo’zbyekstan Ryespublikasi’ Ministrlyer Kabinyetinin’ ma’jilislyerindye kwo’rip shi’qsi’n;
 • ha’r shyeryektin’ juwmaqlari’ bwoyi’nsha «Kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlik ji’li’» ma’mlyekyetlik bag’darlamasi’nda na’zyerdye tuti’lg’an ilajlardi’n’ wori’nlani’wi’ haqqi’nda Wo’zbyekstan Ryespublikasi’ Pryezidyenti apparati’na ma’limlyemye byerip barsi’n.

4. Kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlik subyektlyeri ta’ryepinyen islyep shi’g’ari’li’p ati’rg’an wo’nimlyer ekspworti’ kwo’lyeminin’ wo’siwinye u’lkyen a’hmiyyet byerye woti’ri’p, Wo’zbyekstan Ryespublikasi’ Ma’mlyekyetlik statistika kwomityeti Ekwonwomika ministrligi, Si’rtqi’ ekwonwomikali’q baylani’slar, invyesticiyalar ha’m sawda ministrligi, Ma’mlyekyetlik baji’xana kwomityeti myenyen birliktye:

 • twovarlar ha’m xi’zmyetlyerdin’ ekspworti’ ja’nye impworti’ bwoyi’nsha statistikali’q yesabat tu’rlyerinye kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlik subyektlyeri ta’ryepinyen islyep shi’g’ari’lg’an twovarlar ja’nye kwo’rsyetilgyen xi’zmyetlyer ekspworti’ kwo’rsyetkishlyeri bwoyi’nsha wo’z aldi’na bwo’lim kiritsin;
 • ha’r shyeryektye Ministrlyer Kabinyetinye kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlik subyektlyeri ta’ryepinyen islyep shi’g’ari’lg’an twovarlar ja’nye kwo’rsyetilgyen xi’zmyetlyer ekspworti’ni’n’ kwo’lyemlyeri ha’m qurami’ haqqi’ndag’i’ yesabatti’ usi’ni’p barsi’n.

5. Wo’zbyekstan Baspaswo’z ha’m ma’limlyemye agyentligi, Wo’zbyekstan Milliy ma’limlyemye agyentligi, Wo’zbyekstan Milliy tyelyeradiwokwompaniyasi’, g’alaba xabar qurallari’:

 • xali’q, a’siryesye isbilyermyenlik subyektlyeri arasi’nda «Kishi biznyes ha’m jyekye isbilyermyenlik ji’li’» ma’mlyekyetlik bag’darlamasi’ni’n’ maqsyetlyeri myenyen wazi’ypalari’ni’n’ kyen’ kwo’lyemdye tu’sindiriliwin;
 • ryespublika ma’mlyekyet ha’m xwojali’q basqari’wi’ uyi’mlari’, jyergilikli ma’mlyekyetlik ha’kimiyat uyi’mlari’ ha’m basqa da shwo’lkyemlyerdin’ bag’darlamada na’zyerdye tuti’lg’an ilajlardi’ a’myelgye asi’ri’wg’a qwosqan ani’q u’lyesin kwo’rsyetye woti’ri’p, bag’darlamani’n’ a’myelgye asi’ri’li’wi’ni’n’ turaqli’ sa’wlyelyendirilip bari’li’wi’n ta’miyinlyesin.

6. Usi’ qarardi’n’ wori’nlani’wi’n qadag’alaw Wo’zbyekstan Ryespublikasi’ni’n’ Bas ministri Sh. M. Mirziyoyevqa ju’klyensin. Wo’zbyekstan Ryespublikasi’ Pryezidyenti I. Ka’rimwov Tashkyent qalasi’, 2011-ji’l 7-fyevral.

rsquo;grsquo;rgrsquo;nsha li

Ko'rip shi'g'i'ldi': 12221