Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (59 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (59 KB)

"Kamolot" jaslar ja’miyetlik ha’reketi sho’lkemi


Basli’q: w.w.a. Daniyarov Abat Saparbaevich
Qabi’llaw ku'nleri: Piyshembi  saat:10:00 – 12:00
Elektron pochta:abatdaniyarov@umail.uz
Telefon: (8-361) 222-33-63
Ma'nzil: No'kis qalasi’ A. Dosnazarov, 100
 


Basli’q wori’nbasari’: w.w.a. Djiyemuratov Zamir Aytmag`ambetovich
Qabi’llaw ku'nleri: Du'yshembi ha'm juma, saat:15:00 – 17:00
Elektron pochta:zamir1987@inbox.uz
Telefon: (8-361) 222-33-63
Ma'nzil: No'kis qalasi’ A. Dosnazarov, 100


E-XAT:  kamolot.rk@exat.uz
Elektron pochta: kamolot_kr@umail.uz
Veb sayt:


Uli’wmali’q mag’li’wmat

O’zbekistan “Kamolot” jaslar ja’miyetlik  ha’reketi (keyingi wori’nlarda – ha’reket dep jazi’ladi’) fizikali’q shaxslar ta’repinen huquqi’y-sho’lkemleskenlik formasi’nda du’zilgen ja’miyetlik birlespe, den-sawli’g`i’ bekkem, ruwxi’y ha’m aqli’y rawajlang’an, yerkin pikirleytug’i’n jas a’wladti’ qa’liplestiriw, woni’ si’rtqi’  qa’terler ha’m “g’alabali’q ma’deniyatti’n’ zi’yanli’ ta’sirinen asi’raw, jaslardi’n’ huquq ha’m ni’zamli’ ma’plerin qorg’awg’a ha’r ta’repleme ko’meklesiw ha’m sha’rt-sharayatlardi’ jarati’w maqsetinde O’zbekistan jaslari’n birlestiriwshi ma’mleketlik yemes, kommerciyali’q yemes sho’lkem.

2001-ji’l 25-aprel` ku`ni du`zilgen;
14 jastan 30 jasqa shekemgi jaslardi’ birlestiredi;
Joqarg`i’ organi’ 5 jilda 1 ma`rte wo`tkeriletug`i’n quri’ltay ma`jlisi;
Tiykarg`i’ hu`jjetleri Ha`rekettin` ustav ha`m da`stu`ri;
Ustav 11 bap, 54 statyadan ibarat;
Da`stu`r 6 bag`dardan ibarat;
Tiykari’ woqi’w wori’nlari’, ma’keme ka`rxanalardag`i’ baslang`i’sh sho`lkemler;
 


Ha’rekettin’ maqset ha’m wazi’ypalari’

Ha’rekettin’ tiykarg’i’ maqseti jaslardi’ ma’mleketimizde a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an demokratiyali’q, siyasiy ha’m ekonomikali’q reformalardi’ ja’ne de teren’lestiriw, ja’miyette ti’ni’shli’q ha’m birlikti bekkemlew, O’zbekistandi’ ja’ha’nnin’ rawajlang’an ma’mleketleri qatari’na kirgiziw processine tarti’w ha’mde jas a’wladti’n’ huquqlari’, yerkinlikleri ha’m ma’plerin qorg’awdi’ ta’miyinlew, jigit-qi’zlardi’n’ ruwxi’y ha’m ka’siplik da’rejesin joqari’lati’w, wolardin’ intellektual ha’m do’retiwshilik qa’biletlerin ju’zege shi’g’ari’wdan ibarat.

Ha’rekettin’ usi’ maqsetlerdi a’melge asi’ri’wdag’i’ tiykarg’i’ wazi’ypalari’ to’mendegilerden ibarat:
— ba’rkamal, yerkin pikirleytug’i’n, wo’zinin’ wo’mirdegi poziciyasi’ ha’m ani’q maqsetine iye, ja’miyet turmi’si’nda mu’na’sip wori’n iyelewi, ma’mleketti reforma islew ha’m jan’alaw processlerinde sheshiwshi ku’sh ha’m tayani’sh bolatug’i’n jaslardi’ qa’liplestiriw, jaslardi’n’ siyasiy ma’deniyati’, huquqi’y sawatli’li’g’i’ ha’mde huquqi’y woy-wo’risin joqari’lati’w;
— jaslardi’ ruwxi’y, a’dep-ikramli’li’q jaqtan ha’m a’skeriy watandi’ su’yiwshilik ruwxi’nda ta’rbiyalaw, wolarda tariyxti’ yeslew, milliy ar-nami’s ha’m wo’zlikti an’law, ju’z berip atirg’an waqi’alarg’a qatnasta boli’w, sonday-aq milliy ha’m uli’wma insani’yli’q qa’diriyatlarg’a hu’rmet tuyg’i’lari’n qa’liplestiriw;
— jaslardi’n’ huquq ha’m ma’plerin qorg’aw, wolardi’n’ zamanago’y ka’siplerdi iyelewge bolg’an umti’li’wlari’n qollap-quwatlaw, jaslardi’ isbilermenlikke tarti’w;
— qa’biletli jaslardi’ qollap-quwatlaw, wolardi’n’ wo’z do’retiwshilik ha’m intellektual g’ayrati’n ju’zege shi’g’ari’wlari’ ushi’n sha’rt-sha’rayatlar jarati’w ha’mde ilimiy (izleniwge, jumi’sqa,) tarti’w;
— Jaslar wortasi’nda salamat turmi’s ta’rizi, ekologiyali’q ma’deniyatti’ qa’liplestiriw, wolardi’ dene ta’rbiyasi’ ha’m sport penen ba’rqulla shug’ullani’wg’a tarti’w;
— Jaslardi’ diniy-ekstremistlik ha’m basqa da buzg’i’nshi’ sho’lkemler ta’sirinen, shetten “g’alabali’q ma’deniyat”  ni’qabi’ asti’nda kirip kiyatirg’an keri ta’sir ha’m jat illetlerden asi’raw, jaslar arasi’nda huquq buzarli’q ha’m ji’nayatshi’li’qti’ profilaktika islew ha’mde aldi’n ali’w.

Joqari’da sanap wo’tilgen wazi’ypalardi’ a’melge asi’ri’w maqsetinde ha’reket wo’z jumi’si’ni’n’ tu’rli bag’darlari’ boyi’nsha tiyisli is-ilajlar bag’darlamasi’n qabi’l yetiw mu’mkin.
 


Ha’rekettin’ huquq ha’m ma’jbu’riyatlari’

Ha’rekettin’ huquqlari’ to’mendegilerden ibarat:
—  ja’miyet turmi’si’ni’n’ tu’rli ma’seleleri boyi’nsha belsendilik ko’rsetiw, ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w organlari’na usi’ni’slar kiritiw;
—  ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqariw organlarinin’ jaslar ha’m sotsialliq qorg’aw ma’seleleri boyinsha qararlar islep shig’iwinda nizamshiliqta ko’rsetilgen ta’rtipte qatnasiw;
—   wo’zi a’melge asi’ri’p ati’rg’an islerge baylani’sli’ mag’li’wmatlardi’ tarqati’w;
—   belgilengen ta’rtipte g’alaba xabar qurallari’n    yengiziw, baspa ha’m baspa so’z jumi’slari’ menen shug’I’llani’w;
—    ustavta ko’rsetilgen wazi’ypalardi’ a’melge asi’ri’w  maqsetinde isbilermenlik ka’rxanalari’n du’ziw;
—    wo’z ni’shanlari’n yengiziw;
— wo’zi a’melge asi’ri’p ati’rg’an jumi’slarg’a baylani’sli’ ma’seleler boyi’nsha ji’ynali’slar, ma’jilisler, ilajlar, seminarlar ha’mde do’n’gelek stol si’yaqli’ sa’wbetlesiwler wo’tkeriw;
—ni’zamda ko’rsetilgen ta’rtipte respublika aymag’i’nda wo’zinin’ aymaqli’q bo’limlerin ashi’w;
—ha’reket ni’zam hu’jjetlerinde ko’zde tuti’lg’an basqa huquqlarg’a da iye.

Ha’rekettin’ majbu’riyatlari’ to’mendegilerden ibarat:
—   ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen talaplarg’a a’mel yetiw;
—   wo’z mal-mu’lki ha’m pul-qarji’lari’nan paydalani’w haqqi’ndag’i’ mag’li’wmatlardi’n’ ashi’qli’g’i’n ta’miyinlew;
—   ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemdi dizimge ali’wshi’ organg’a wo’zi wo’tkerip atirg’an ilajlarda qatnasi’w imkaniyati’n beriw;
—   dizimge ali’wshi’, sali’q ha’m statistika organlari’na a’melge asi’ri’p ati’rg’an jumi’slar yesabatlar belgilengen ta’rtipte (tapsi’ri’w, usi’ni’w) ha’reket ni’zam hu’jjetlerinde ko’zde tuti’lg’an basqa majbu’riyatlarg’a da iye.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 16791