Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (74 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (74 KB)

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` orınbasarı

 

Jumanov
Muratbay
Arepbaevich

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` Jaslar siyasatı, sotsiallıq rawajlandırıw ha`m ruwxıy-ag`artıwshılıq  isleri boyınsha orınbasarı

 Ma`nzil  No`kis qalası G`a`rezsizlik ko`shesi 50-jay
 Telefon:  0 (361) 2225906
 E-xat:

 m.jumanov@exat.uz

 E-mail:  info@sovminrk.gov.uz
 Qabıllaw ku`nleri:   Sa`rshembi saat 10:00 - 12:00

 

 

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` orınbasarı 

Jaslar siyasatı, sotsiallıq rawajlandırıw ha`m ruwxıy-ag`artıwshılıq  isleri Kompleks basshısının` funktsiyalıq wazıypaları haqqında

REJE

1-bab. Ulıwma qag`ıydalar

 

1. Bul Reje Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` orınbasarı 

– Jaslar siyasatı, sotsiallıq rawajlandırıw ha`m ruwxıy-ag`artıwshılıq  isleri Kompleks baslıg`ının` (keyingi orınlarda Kompleks baslıg`ı dep ataladı) funktsiyalıq wazıypaların belgileydi.

2. Kompleks baslıg`ı Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı
Ken`esinin` Baslıg`ına ha`m Ministrler Ken`esinin` Baslıg`ına esap beredi.

3. Kompleks baslıg`ı o`z jumısında O`zbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasının` Konstituttsiyaları ha`m nızamlarına, O`zbekistan Respublikası Oliy Majlisi palatalarının` qararlarına ha`m basqa da hu`jjetlerine, O`zbekstan Respublikası Prezidentinin` pa`rmanlarına, qararları menen biyliklerine, Ministrler Kabinetinin` qaralarına ha`m biyliklerine, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esinin` qararlarına ha`m basqa da hu`jjetlerine, Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esinin` qararları menen biyliklerine, sonday-aq, usı Rejege a`mel etedi.

4. Komleks baslıg`ı komplekstegi jumıslardın` jag`dayı ushın juwap beredi, tiyisli ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımları, sho`lkemler jumısının` muwapıqlastırılıwın ha`m qadag`alanıwın, Komplekstin` jumısına kiretug`ın ma`seleler boyınsha Ministler Ken`esine kirgizilgen usınıslar menen hu`jjetler joybarlarının` ha`r ta`repleme ko`rip shıg`ılıwın ta`miyinleydi.

5. Kompleks basshısının` jumısı jaslar, sotsiallıq rawajlandırıw ha`m ruwxıy-ag`artıwshılıq isleri boyınsha ma`selelerdi sheshiwge bag`darlang`an.

6. Kompleks basshısı statusına bola Qaraqalpaqstan Respublikası Hu`kimetinin` ag`zası bolıp tabıladı.

Kompleks basshısı Ministrer Ken`esi ha`m onın` Prezidiumı ma`jilislerinde tikkeley qatnasadı.

 

2-bap. Kompleks basshısının` wazıypaları ha`m funktsiyaları

 

7. To`mendegiler Kompleks bsshısının` tiykarg`ı wazıypaları bolıp tabıladı:

a) Jaslar siyasatı tarawında:

jaslar, yag`nıy otız jastan aspag`an shaxslar, atap aytqanda, bilimlendiriwge qamtıp alıng`an jaslar, ja`mlespegen jaslar, jas qa`nigeler, isbilermen jaslar, jas fermerler, jas shan`araqlardı ha`r ta`repleme qollap-quwatlaw boyınsha ilajlardı a`melge asırıw;

ulıwma bilim beriw mekteplerinin` 9-klas pitkeriwshilerin ka`sipke bag`darlaw ha`m olardı son`g`ılıg`ında orta arnawlı, ka`sip-o`ner bilimlendiriw sistemasında oqıw menen tolıq qamtıp alıw, ka`sip-o`ner kolledji pitkeriwshilerin jumısqa ornalastırıw boyınsha sistemalı jumıslardı sho`lkemlestiriw;

akademiyalıq litseylerdin` jumıs na`tiyjeliligin arttırıwg`a qaratılg`an komleksli ilajlardı a`melge asıradı, sonın` ishinde, olardı aymaqlar kesiminde optimal ornalastırıw, talantlı jaslardı qamtıp alıw, oqıw protsesinin` sapasın arttırıw;

joqarı bilimlendiriw bag`darları ha`m joqarı mag`lıwmatlı kadrlar tayarlaw ko`rsetkishlerinin` aymaqlar boyınsha optimal bo`listiriliwi boyınsha tiykarlang`an usınıslar islep shıg`ıw, pitkeriwshilerdin` teren` professional bilimge iye bolıwına qaratılg`an ilajlardı a`melge asırıw;

bilimlendiriw sistemasının` barlıq basqıshlarında oqıw protsesinin` sapasın, oqıwshı studentlerdin` dawamlılıg`ın ta`miyilew boyınsha anıq ilajlar ko`riw ha`m qadag`alaw, bul bag`darda bilimlendiriw ma`kemesinin`, ma`ha`llenin`, ma`mleketlik emes kommertsiyalıq emes sho`lkemlerdin`, profilaktika inspektorları menen ata-analardın` o`z-ara birge islesiw jumısların muwapıqlastırıw;

xalıqtın`, a`sirese, jaslardın` kitapqumarlıq ma`deniyatın arttırıw, milliy a`debiyatımızdın` ha`m ja`ha`n a`debiyatının` en` jaqsı u`lgilerin ken`nen u`git-na`siyatlaw, «g`alabalıq ma`deniyat»tın` ko`rinislerine qarsı ruwxıy profilaktikalıq jumıslarg`a basshılıq etiw;

bilimlendiriw sistemasının` barlıq basqıshlarında shet tillerge, komp`yuter texnologiyalarınan ha`m internet resurslarınan paydalanıwdın` aldıng`ı ko`nlikpelerine u`yretiw boyınsha kompleksli ilajlardın` orınlanıwın qadag`alaw;

 

jaslardın` bos waqıtların mazmunlı sho`lkemlestiriw boyınsha olardın` pikir-usınısların inabatqa alg`an halda anıq ha`m ma`nzilli ilajlar bag`darlamaların islep shıg`ıw, ha`r qıylı do`gereklerge, sonın` ishinde, balalar muzıka ha`m ko`rkem o`ner, balalar ha`m jas o`spirimler sport mekteplerine qamtıp alıw jumısların sistemalı sho`lkemlestiriw;

jaslardı joqarı a`dep-ikramlılıq jaqtan ta`rbiyalaw, olardı ideologiyalıq qa`wip-qa`terlerden qorg`aw ha`m ja`miyette joqarı ruwxıylıq ortalıg`ın qa`liplestiriw bag`darındag`ı jumıslarg`a basshılıq etiw;

jaslardı erkin turmısqa tayarlaw, xalıqtın` ja`miyetlik belsendiligin artırıw, jaslar ta`rbiyası ma`selelesinde ja`miyetlik qadag`alawdı sho`lkemlestiriw, ja`miyette tınıshlıqtı ha`m tatıwlıqtı ta`miyinlew tarawındag`ı  wazıypalardı na`tiyjeli orınlawg`a bag`darlang`an ilajlardı a`melge asırıw;

ata-analardın` pedagogikalıq ma`deniyatın arttırıwg`a, ba`rkamal a`wlad ta`biyasında «shan`araq-ma`ha`lle-bilimlendiriw ma`kemesi» ja`miyetlik ken`esi jumısların a`melge asırıwg`a basshılıq etiw;

ja`mlespegen jaslardın` ma`plerin a`melge asırıwda qatnasatug`ın ma`mleketlik uyımlardın`, ma`kemelelerdin` ha`m ma`mleketlik emes kommertsiyalıq emes sho`lkemlerdin` jumısın muwapıqlastırıwg`a ja`ne jaslardın` ja`miyetlik belsendiligin arttırıwg`a qaratılg`an tiykarg`ı bag`darlardı belgilew;

ja`mlespegen jaslardın` mashqalaların anıqlaw ha`m sheshiw ushın olardın` talapların anıqlaw boyınsha monitoring alıp barıw ha`m bahalaw, ka`sipke u`yretiw, jumısqa ornalastırıw, sonın` ishinde, kishi ha`m orta bizneske ha`m shan`araqlıq isbilermenlikke ken`nen tartıwg`a, huqıqbuzarlıq ha`m jınayatshılıqtın` aldın alıwg`a qaratılg`an ilajlardı belgilew;

jas qa`nigelerdi jumısqa ornalastırıwdın` sistemalı monitoringin sho`lkemlestiriwge, miynet bazarında olardın` ba`sekige shıdamlılıg`ın ta`miyinlewge qaratılg`an arnawlı bag`darlamalardı islep shıg`ıw ha`m onı a`meliyatqa engiziw, jas kadrlardı tayarlaw, qayta tayarlaw ha`m mamanlıg`ın arttırıw boyınsha jumıslardı a`melge asırıw;

jaslardın` isbilermenligin ha`m jas fermerlerdin` jumısın rawajlandırıw ushın qolaylı sharayatlar jaratıw, jaslardın` isbilermenligin sho`lkemlestiriwge ko`meklesiw, jen`illikli kreditler beriw, orın ajıratıw, materiallıq ha`m texnikalıq qurallar menen ta`miyinlewge baylanıslı bag`darlamalardı islep shıg`ıw ha`m a`melge asırıw:

jas shan`araqlardı ruwxıylıq ha`m materiallıq jaqtan qollap-quwatlaw, olar ushın mu`na`sip turaq jay ha`m sotsiallıq-turmıslıq sharayatlardı sho`lkemlestiriw boyınsha ilajlar sistemasın a`melge asırıw, kem ta`miyinlengen jas shan`araqlarg`a nızam hu`jjetlerinde belgilengen ta`rtipte materiallıq ja`rdem beriw ilajların ko`riw.

b) Sotsiallıq rawajlandırıw tarawında:

xalıqqa sotsiallıq xızmet ko`rsetiwdin` da`rejesin ha`m sapasın artırıw, o`miri ha`m miynet jolı, joqarı meditsinalıq ja`rdem alıwdı, ma`deniy miyraslar menen tanısıwdı, dene ta`rbiyası ha`m sport penen shug`ıllanıwdı, dem alıwın sho`lkemlestiriw ushın qolaylı sho`lkemlestiriwshilik-huqıqıy ha`m sotsiallıq sharayatlardı jaratıw ha`m sapa jag`ınan jan`a da`rejege ko`teriw boyınsha sistemalı jumıslardı a`melge asırıw;

xalıqtın` sotsiallıq mu`ta`jlikleri menen talapların u`yreniw tiykarında aymaqlarda sotsiallıq rawajlandırıw bag`darlamaların islep shıg`ıw ha`m orınlanıwın monitoring etiw;

densawlıqtı saqlaw sistemasın reformalaw, xalıqqa joqarı mamanlıqtag`ı meditsinalıq ja`rdemdi ko`rsetiw, densawlıqtı saqlaw ma`kemelerinin` materiallıq-texnikalıq bazasın bekkemlew, olardı zamanago`y meditsinalıq a`sbap-u`skeneler menen ta`miyinlew ha`m kadrlardın` potentsialın arttırıw bag`darında sistemalı jumıslardı a`melge asırıw;

awıllıq shıpakerlik punktlerinin` ha`m shan`araqlıq poliklinikalardın` jumıs na`tiyjeliligin arttırıw, ha`r bir insan ha`m pu`tkil shan`araq shen`berinde en` ko`p ushıraytug`ın keselliklerdin` profilaktikasın ha`m emlew protsesin sho`lkemlestiriw, shan`araqlardı patronaj sisteması menen tolıq qamtıp alıw, xalıqtın` meditsinalıq ma`deniyatın arttırıw, salamat turmıs ta`rizin, sonın` ishinde, salamat awqatlanıwdı u`git-na`siyatlaw ilajların a`melge asırıw;

xalıqtın` reproduktivlik samalamatlıg`ın bekkemlew, analardın`, balalardın` ha`m jas o`spirimlerdin` densawlıg`ın qorg`aw, tuwma ha`m na`sillik keselliklerdin` aldın alıw, rawajlanıw nuqsanı bolg`an balalardı meditsinalıq-sotsiallıq reabilitatsiyalaw sapasın arttırıw, olardın` ja`miyetlik turmısta tolıq qatnasıwı ushın za`ru`r sharayatlardı jaratıw;

xalıqqa diagnoz qoyıwdın` zamanago`y usılların engiziw ha`m joqarı mamanlıqtag`ı qa`negelestirilgen meditsinalıq ja`rdemnin` ko`lemin bunnan bılay da ken`eytiw. Ja`ha`n standartları da`rejesindegi en` na`tiyjeli, qurmalı ha`m joqarı texnologiyalı usıllarg`a bolg`an xalıqtın` talabın qanaatlandırıwg`a bag`darlang`an ilajlardın` orınlanıwın ta`miyinlew;

xalıqtı da`ri-da`rmaqlar menen ta`miyinlewdi bunnan bılay da jaqsılaw, jergilikli o`ndirisshiler ta`repinen islep shıg`arılg`an sapalı da`ri-da`rmaqlar ha`m meditsinalıq buyımlar menen ta`miynat da`rejesin arttırıw, jergilikli farmatsevtika sanaatına investitsiyalar kirgiziw ushın shet el jetekshi kompaniyaları menen investorların tartıw boyınsha ilajlardı a`melge asırıw;

sport tarawında alıp barılıp atırg`an jumıslardın` ko`lemin bunnan bılay da ken`eytiw, sporttın` g`alabalıg`ın arttırıw, qızlar arasında sporttı rawajlandırıw, barlıq aymaqlarda, a`sirese, en` alıs awıllarda xalıqaralıq talaplarg`a juwap beretug`ın materiallıq-texnikalıq bazag`a iye en` zamanago`y sport ob`ektlerin qurıw;

xalıqtın` turmıslıq ma`deniyatın ha`m sapasın artırıwg`a qaratılg`an bilimlendiriw, kewilli dem alıw, ba`ntlik, turmıslıq xızmetler ko`rsetiw, ma`deniyat, ko`rkem o`ner ha`m sport tarawları ma`kemelerinen paydalanıw ko`lemin ken`eytiwge qaratılg`an kompleksli ilajlardı a`melge asırıw;

ma`kan puqaralar jıyınları, hayal-qızlar, nuraniyler, jaslar sho`lkemleri, puqaralıq ja`miyetleri institutları, g`alaba xabar qurallarının` tınısh-tatıw turmısımızdı saqlawg`a ha`m bekkemlewge qaratılg`an wazıypalardın` orınlanıwın muwapıqlastırıw.

v) Ruwxıy-ag`artıwshılıq isler tarawında:

xalıq arasında elimizde a`melge asırılıp atırg`an ma`mleketlik siyasattın` tiykarg`ı bag`darların, ken` ko`lemli reformalardın` mazmun-ma`nisin, qabıl etilgen nızam hu`jjetler menen ma`mleketlik bag`darlamalar a`hmiyetinin` u`git-na`siyatlanıwın sho`lkemlestiriw;

xalıqtın` ruwxıylıq mashqalaları menen talapların u`yrenip barıw tiykarında aymaqta ruwxıy ortalıq salamatlıg`ın ta`miyinlew, sho`lkemlestiriwshilik-huqıqıy usılına qaramay barlıq sho`lkemlerdin` ruwxıy-ag`artıwshılıq jumısın muwapıqlastırıw ha`m basshılıq etiw;

xalıqtın` ruwxıy-a`dep-ikramlılıq, diniy-ag`artıwshılıq, ma`deniy da`rejesin arttırıw ha`m onın` turaqlı tu`rde o`sip atırg`an intellektual, estetialıq ha`m ma`deniy talapların  ta`miyinlew, ruwxıy-ag`artıwshılıq miyrastı, u`rp-a`detler menen qa`driyatlardı saqlaw, u`git-na`siyatlaw jumıslarına basshılıq etiw;

aymaqta salamat turmıs ta`rizin, milletleraralıq tatıwlıqtı, o`z-ara miyrim-sha`pa`a`t ortalıg`ın bekkemlewge qaratılg`an g`alabalıq ilajlardı ta`miyinlew ha`m sho`lkemlestiriw ma`selelelerin muwpıqlastırıw, ilajlardın` maqsetli, ta`rtipli sho`lkemlestiriliwin ha`m ta`rbiyalıq na`tiyjeliligin ta`miyinlew ilajların ko`riw;

aymaqta jınayatshılıqtın` ha`m huqıqbuzarlıqlardın` aldın alıw, adamlardı sergeklikke ha`m abaylı bolıwg`a shaqırıw, jaslarda jat ideyalarg`a qarsı ideologiyalıq immunitetti bekkemlew, huqıqıy ma`deniyattı arttırıw, puqaralarda nızamg`a hu`rmet, huqıqbuzarlıq jag`daylarına jol qoymaw sezimin ku`sheytiwge qaratılg`an na`tiyjeli u`git-na`siyat sistemasın jolg`a qoyıw;

xalıq arasında diniy ekstremizm, terrorizm, na`shebentlik, adam sawdası, nızamsız migratsiya, «g`alabalıq ma`deniyat» qa`wipinen eskertiwge qaratılg`an profilaktikalıq ag`artıwshılıqqa, ta`rbiyalıq ilajlarg`a basshılıq etiw;

xalıq arasında miyrim-sha`pa`a`t, mu`riybet ha`m hu`rmet, insap ha`m diyanat, hu`jdanlılıq, awızbirshilik ha`m tatıwlıq, pidayılıq, watan su`yiwshilik, joqarı ma`rtebelilik ha`m basqa da pazıyletlerdi u`git-na`siyatlaw ja`ne ruwxıy-ag`artıwshılıq jumıslardı rawajlandırıwda ma`ha`lle institutının` ornın ha`m rolin arttırıw bag`darındag`ı jumıslarg`a basshılıq etiw;

elimizde alıp barılıp atırg`an ruwxıy-ag`artıwshılıq jumıslar boyınsha siyasattın` maqset ha`m wazıypalarınan kelip shıg`ıp, aymaqta sho`lkemlestiriletug`ın ilajlardın` mazmunın, na`tiyjeliligin talqılaw, salalardın` sistemalı jumısın sho`lkemlestiriw.

8. Kompleks basshısı o`zine ju`klengen wazıypalarg`a muwapıq:

O`zbekstan Respublikası Prezidenti Apparatının` tiyisli xızmetleri, Ministrler Kabineti ha`m Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esi menen jaslar siyasatı, sotsiallıq rawajlandırıw ha`m ruwxıy-ag`artıwshılıq isleri ma`seleleri  boyınsha o`z-ara birge islesedi;

Kompleks quramına kiretug`ın  sho`lkemlerdin` kadrların tan`law;

ornı-ornına qoyıw, tayınlaw ha`m wazıypasınan azat etiw boyınsha kompleksli ilajlardı orınlawda respublikalıq ha`m oraylıq strukturalardın` basqarması menen birge islesedi.

Komplekske qaraslı basshı lawazımlarg`a a`meldegi ha`m perspektivalı kadrlar rezervin jetilistiriw boyınsha usınıslar kirgizedi. Rezervke kirgizilgen talabanlardı tayarlap barıw jumısların sho`lkemlestiredi.

Ministrler Ken`esi Baslıg`ı qararları menen  biylikleri joybarlarına kelisim ushın qol qoyadı.

O`z wa`killigi shen`berinde O`zbekstan Respublikası ha`m Qaraqalpaqstan Respublikası hu`kimet uyımlarında Ministrler Ken`esinen wa`killik etedi.

Ministrler Ken`esinin` jaslar siyasatı, sotsiallıq rawajlandırıw ha`m ruwxıy-ag`artıwshılıq isler ma`seleleri boyınsha sekretariat baslıqların ha`m bas qa`nigelerin qayta tayarlaw, olardın` mamanlıg`ın arttırıw, xoshametlew ha`m olarg`a qarata ta`rtiplik jaza sharaların qollanıw haqqında Ministrler Kabinetinin` Baslıg`ına usınıslar kirgizedi.

9. Ministrler Ken`esinin` Baslıg`ı ha`m Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` orınbasarı basshılıq etetug`ın komissiyalardın` (ken`eslerdin`) jumısın, sonday-aq, olardın` qararlarının` orınlanıwın sho`lkemlestiriw boyınsha qadag`alawdı ta`miyinleydi.

3-bap. Kompleks basshısının` huqıqları ha`m juwapkershiligi

10. Kompleks basshısı o`zine ju`klengen wazıypalar menen funktsiyalardı orınlaw ushın to`mendegi huqıqlarg`a iye:

Ministrler Ken`esinde ko`rip shıg`ılatug`ın ma`selelerdi talqılaw ha`m tayarlaw ushın za`ru`r bolg`an materialllar menen mag`lıwmatlardı ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımları, jergilikli atqarıwshı ha`kimiyat uyımlarınan ha`m basqa da uyımlar menen sho`lkemlerden belgilengen ta`rtipte soraw ha`m alıw;

ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımları, ma`mleketlik atqarıwshı ha`kimiyat uyımları, basqa da uyımlar ha`m sho`lkemler basshıları menen wa`killerinin` qatnasıwında ma`jilisler o`tkeriw;

juwapkershilik ju`klengen ministrliklerdin`, ma`mleketlik komitetler menen vedomstvolardın`, ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımları kollegiyalıq uyımlarının` ma`jilislerinde, sonday-aq, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esi Baslıg`ının` ha`m Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` tapsırmaları boyınsha – ma`mleketlik basqarıw uyımlarının`, ma`mleketlik emes kommertsiyalıq emes sho`lkemlerdin` ha`m basqa da sho`lkemlerdin` Kompleks basqaratug`ın tarawg`a kiretug`ın ma`seleler boyınsha o`tkeriletug`ın ma`jilisleri menen jıynalıslarında qatnasıw;

ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımları, ilimiy ma`kemeleler ha`m basqa da sho`lkemlerdin` basshıları menen wa`killerin Ministrler Ken`esinde ko`rip shıg`ılatug`ın ma`selelerdi islep shıg`ıw ushın belgilengen ta`rtipte tartıw, tiyisli ma`seleler boyınsha waqtınsha jumısshı toparlar du`ziw;

«Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi haqqında»g`ı Qaraqalpaqstan Respublikası nın` Nızam talapları buzılg`an jag`dayda tu`setug`ın hu`jjetlerdi qaytarıw.

Kompleks basshısının` za`ru`r materiallardı, mag`lıwmatlardı usınıw, sonday-aq, O`zbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasının` nızamları, O`zbekstan Respublikası Prezidentinin` pa`rmanları, qararları ha`m biylikleri, Ministrler Ken`esinin` qararları ha`m basqa da hu`jjetleri, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esinin` qararları ha`m basqa da hu`jjjetleri, Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esinin` qaraları ha`m biylikleri joybarların puqta islep shıg`ıw boyınsha talapları menen tapsırmaları belgilengen mu`ddetlerde orınlanıwı kerek.

Kompleks basshısının` o`zi basqaratug`ın ma`seleler boyınsha ministrliklerdin`, ma`mleketlik komitetlerdin`, vedomstvolardın`, xojalıq birlespelerinin`, ka`rxanalardın` ha`m basqa da sho`lkemlerdin` basshılarına tapsırmaları belgilengen ta`rtipte orınlanwı ma`jbu`riy bolıp tabıladı.

11. Kompleks basshısı:

o`zine ju`klengen wazıypalardın` za`ru`r da`rejede ha`m sapalı orınlanıwı ushın;

O`zbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikası nızamlarının`, O`zbekstan Respublikası Oliy Majlisi palatalarının` qararları menen basqa da hu`jjetlerinin`, O`zbekstan Respublikası Prezidenti pa`rmanlarının`, qararlarının`, biylikleri menen tapsırmalarının`, Ministrler Kabineti, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esi ha`m Ministrler Ken`esi basqarıw tapsırmalarının` jaslar siyasatı, sotsiallıq rawajlandırıw ha`m ruwxıy-ag`artıwshılıq isler kompleksinin` quramına kiretug`ın ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımları, sho`lkemler ta`repinen o`z waqtında ha`m sapalı orınlanıwın ta`miyinlew ushın;

Ministrler Kabinetinin` «Atqarıw ta`rtibin bekkemlew ilajları haqqında»g`ı 1999-jıl 12-yanvar`dag`ı 12-sanlı qararına muwapıq atqarıw ta`rtibinin` bekkemleniwi ushın juwap beredi.

4-bab. Kompleks basshısının` jumısın sho`lkemlestiriw

12. Kompleks basshısının` isleri «Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi haqqında»g`ı Qaraqalpaqstan Respublikasının` Nızamı, O`zbekstan Respublikası Prezidentinin`, O`zbekstan Respublikası Bas ministrinin`, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esinin` ha`m Ministrler Ken`esi Baslıqlarının` tapsırmalarına, usı Nızamg`a muwapıq, sonday-aq, Miistrler Ken`esinin` rejeleri ha`m jaslar siyasatı, sotsiallıq rawajlandırıw ha`m ruwxıy-ag`artıwshılıq isler kompleksinin` is rejesi tiykarında sho`lkemlestiriledi.

Komplekstin` is rejesi kompleks basshısı ta`repinen tastıyıqlanadı.

13. Kompleks basshısının` O`zbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikası nızamlarının`, O`zbekstan Respublikası Prezidenti parmanlarının`, qararları menen biyliklerinin`, hu`kimet qararlarının` juwapkershilik ju`klenetug`ın ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımlarında, sho`lkemlerde, jergilikli atqarıwshı ha`kimiyat uyımlarında a`melge asırılıwının` sistemalı monitoringin ta`miyinlew boyınsha jumısı Ministrler Ken`esinin` is rejesine, sonday-aq, Miistrler Ken`esi baslıg`ının` tapsırmalarına muwapıq kompleksli u`yreniwlerdi a`melge asırıw jolı menen, Ministrler Ken`esinin` Prezidium ma`jilislerinde jaslar siyasatı, sotsiallıq rawajlandırıw ha`m ruwxıy-ag`artıwshılıq isleri ma`seleleri kompleksinin` esapların tın`lag`an halda sho`lkemlestiriledi.

5-bap. Kompleks basshısı ta`repinen jumısları sho`lekemlestiriletug`ın komissiyalar ha`m ken`esler

Kadrlar tayarlaw milliy bag`darlamasın a`melge asırıw boyınsha Respublikalıq komissiyası;

Respublikalıq epidemiyag`a qarsı gu`resiw ayrıqsha komissiyası;

AİV infektsiyasının` tarqalıwına qarsı gu`resiwge baylanıslı ilajlardı muwapıqlastırıw boyınsha Respublikalıq kishi komissiyası;

Narkotik zatlardı qadag`alaw boyınsha Respublikalıq komissiyası;

Geografiyalıq ob`ektlerge atama beriw ha`m qayta atama beriw ma`seleleri boyınsha Respublikalıq komissiyası;

Tasqın suwlar, sel ag`ımları menen ko`shiwlerdi qa`wipsiz o`tkeriwdi ta`miyinlew boyınsha suw tasqınına qarsı gu`res boyınsha Hu`kimetlik komissiyası;

Respublialıq ma`limleme-kitapxana sistemasının` jumısın muwapıqlastırıwshı vedomstvolararalıq Ken`esi;

2020-jılı Yaponiyada o`tkeriletug`ın XXXII jazg`ı Olimpiyada ha`m XVI Paralimpiya oyınlarına O`zbekistan sportshıların tayarlawdı sho`lkemlestiriw ha`m jetilistiriw boyınsha Respublikalıq komissiyası;

«Nawrız» ulıwmaxalıqlıq ha`m «G`a`rezsizlik» bayramların belgilewdi sho`lkemlestiriw boyınsha turaqlı jumıs alıp baratug`ın Respublikalıq komissiyası;

Ministrler Ken`esi janındag`ı jas o`spirimler isleri boyınsha komissiyası;

O`zbekistan jaslar awqamı Qaraqalpaqstan Respublikalıq Ken`esi;

«Ma`mleketlik til haqqında»g`ı Qaraqalpaqstan Respublikasının` Nızamın a`melge asırıw ha`m latın jazıwı tiykarında qaraqalpaq a`lipbesin enigiziw komissiyası;

Densawlıqtı saqlaw sistemasın reformalaw, ma`mleketlik bag`darmalardı a`melge asırıwdı sho`lkemlestiriw ha`m qadag`alaw boyınsha Respublikalıq komissiyası;

Ja`miyetlik ko`nlikpe orayı isleri boyınsha jumıs alıp baratug`ın Respublikalıq komissiyası;

Respublikalıq a`skeriy xızmetke shaqırıw boyınsha komissiyası;

Tuberkulez keselliginin` aldın alıwdı ha`m og`an qarsı gu`resiwdi ku`sheytiw boyınsha vedomstvolararalıq komissiyası;

Balalardı jazg`ı dem aldırıw ha`m salamatlandırıw boyınsha Respublikalıq turaqlı komissiyası.

 


Ko'rip shi'g'i'ldi': 3527