Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (63 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (63 KB)

Qaraqalpaqstan Respublikası Miistrler Ken`esi Baslıg`ının` orınbsarı

Xojametov
Sabır
Jabbarbergenovich

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` Awıl ha`m suw xojalıg`ı ma`seleleri boyınsha orınbasarı

 Ma`nzil  No`kis qalası G`a`rezsizlik ko`shesi 50-jay
 Telefon:  0 (361) 2224600
 E-xat:

 s.xojametov@exat.uz

 E-mail:  info@sovminrk.gov.uz
 Qabıllaw ku`nleri:  Piyshembi saat 10:00 - 12:00

 

 

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` orınbasarı 

 Awıl ha`m suw xojalıg`ı ma`seleleri Kompleks basshısının` funktsiyalıq wazıypaları haqqında

REJE

1-bab. Ulıwma qag`ıydalar

 

1. Bul Reje Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` orınbasarı 

– Awıl ha`m suw xojalıg`ı ma`seleleri boyınsha Kompleks baslıg`ının` (keyingi orınlarda Kompleks baslıg`ı dep ataladı) funktsiyalıq wazıypaların belgileydi.

2. Kompleks baslıg`ı Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı
Ken`esinin` Baslıg`ına ha`m Ministrler Ken`esinin` Baslıg`ına esap beredi.

3. Kompleks baslıg`ı o`z jumısında O`zbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasının` Konstituttsiyaları ha`m nızamlarına, O`zbekstan Respublikası Oliy Majlisi palatalarının` qararlarına ha`m basqa da hu`jjetlerine, O`zbekstan Respublikası Prezidentinin` pa`rmanları, qarları menen biyliklerine, Ministrler Kabinetinin` qaraları ha`m biyliklerine, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esinin` qararları ha`m basqa da hu`jjetlerine, Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esinin` qararları menen biyliklerine, sonday-aq, usı Rejege a`mel etedi.

4. Komleks baslıg`ı komplekstegi jumıslardın` jag`dayı ushın juwap beredi, tiyisli ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımları, sho`lkemler jumısının` muwapıqlastırılıwın ha`m qadag`alanıwın, Komplekstin` jumısına kiretug`ın ma`seleler boyınsha Ministler Ken`esine kirgizilgen usınıslar menen hu`jjetler joybarlarının` ha`r ta`repleme ko`rip shıg`ılıwın ta`miyinleydi.

5. Kompleks basshısının` jumısı Respublika boyınsha awıl xojalıg`ında ekonomikalıq reformalardı bunnan bılay da teren`lestiriw bag`darındag`ı bag`darlamanı a`melge asırıwdı ta`miyinlewge, awıl xojalıg`ı o`nimlerin qayta islep shıg`arıwg`a, shet el investitsiyaların tartıwg`a, islep shıg`arılıp atırg`an o`nim sapasının` ekonomikalıq reformalardı bunnan bılay da teren`lestiriw bag`darındag`ı bag`darlamanı a`melge asırıwdı ta`miyinlewge, awıl xojalıg`ı o`nimlerin qayta islep shıg`arıwg`a, shet el investitsiyaların tartıwg`a, islep shıg`arılıp atırg`an o`nim sapasının` ja`ha`n bazarında ba`sekige shıdamlı bolıwına erisiwge, o`diriste tutınıw bazarı arqalı za`ru`r bolg`an barlıq xızmetlerdi engiziwge bag`darlang`an.

 

 6. Kompleks basshısı statusına bola Qaraqalpaqstan Respublikası Hu`kimetinin` ag`zası bolıp tabıladı.

Kompleks basshısı Ministrler Ken`esi ha`m onın` Prezidiumı ma`jilislerinde tikkeley qatnasadı.

 

2-bap. Kompleks basshısının` wazıypaları ha`m funktsiyaları

 

7. To`mendegiler Kompleks basshısının` tiykarg`ı wazıypaları bolıp tabıladı:

Awıl xojalıg`ında ekonomikalıq reformalardı teren`lestiriw, fermerlik ha`reketin rawajlandırıw jumısların sho`lkemlestiriw ha`m muwapıqlastırıw, awıl xojalıg`ı o`dirisin strukturalıq o`zgertiwdi ta`miyinlew;

diyqanshılıqtın` ha`m agrotexnologiyalardın` aldıng`ı usılların engiziw ilajların ko`riw, awıl xojalıg`ının` tovar islep shıg`arıwshılarına bazar printsipleri menen mexanizmleri tiykarında xızmet ko`rsetetug`ın tarmaqlardın`, buwınlardın`, strukturalardın` jumısın muwapıqlastırıw;

suw resurslarınan aqılg`a ug`ras paydalanıw ha`m olardan paydalanıw na`tiyjeliligin arttırıw, suwdan paydalanıwdın` ha`m tutınıwdın` bazar printsipleri menen mexanizmlerin engiziw, suw xojalıg`ı ob`ektlerinen paydalanıw jumıslarının` ha`m suwg`arılatug`ın jerlerdin` meliorativlik jag`dayın jaqsılaw ilajlarının` orınlanıwın muwapıqlastırıw;

awıl xojalıg`ın, suw xojalıg`ın ha`m tog`ay xojalıg`ın rawajlandırıw aymaqlıq bag`darlamaların islep shıg`ıw jumısların sho`lkemlestiriw, usı tarawlarg`a sırtqı ha`m jergilikli investitsiyalardı tartıw ilajların ko`riw;

sharwashılıq, qusshılıq ha`m balıqshılıqtın` azıqlıq bazasın bekkemlew, na`sillik jumısların rawajlandırıw, haywanlarda jasalma tuqım alıw xızmetlerin ken`eytiw, zooveterinariya xızmetin ko`rsetiw tarmag`ın rawajlandırıw jumısların sho`lkemlestiriw;

 jipekshiliktin` azıqlıq bazasın ken`eytiw ha`m bekkemlew, joqarı o`nimli tut nawqan qurtın jetistiriw, tiri pille jetistiriwdi ko`beytiw;

ta`biyg`ıy resurslardan aqılg`a ug`ras paydalanıw ha`m olardın` saqlanıwın ta`miyinlew ilajların a`melge asırıw, ta`biyattı qorg`aw jumısının` na`tiyjeliligin arttırıw;

awıl xojalıg`ı o`nimlerin tayarlaw, saqlaw, da`slepki qayta islew ka`rxanaların sho`lekemlestiriw ha`m o`nimlerdi eksport etiw, sonday-aq, awılda o`ndirislik ha`m bazar infrastrukturası ob`ektlerin rawajlandırıw ilajların a`melge asıradı.

8. Kompleks basshısı o`zine ju`klengen wazıypalarg`a muwapıq:

O`zbekstan Respublikası Prezidenti Apparatının` tiyisli xızmetleri, Ministrler Kabineti ha`m Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esi tiyisli xızmetleri menen awıl ha`m suw xojalıg`ı, sharwashılıq tarawı, tog`ay xojalıg`ı, ekologiya ha`m qorshag`an ortalıqtı qorg`aw ma`seleleri  boyınsha o`z-ara birge islesedi;

Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esi Baslıg`ının` ha`m Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` tapsırmalarına muwapıq respublikanın` tiyisli aymaqlarında awıl xojalıg`ın rawajlandırıw, ekonomikalıq reformalardın` tiykarg`ı wazıypaları menen bag`darlamalarının` orınlanıwın muwapıqlastırıp baradı;

Ministrler Ken`esi Baslıg`ı qararları menen  biylikleri joybarlarına kelisim ushın qol qoyadı.

O`z wa`killigi shen`berinde O`zbekstan Respublikası ha`m Qaraqalpaqstan Respublikası hu`kimet uyımlarında Ministrler Ken`esinen wa`killik etedi.

Ministrler Ken`esinin` Awıl ha`m suw xojalıg`ı  ma`seleleri boyınsha sekretariat baslıqların ha`m bas qa`nigelerin qayta tayarlaw, olardın` mamanlıg`ın arttırıw, xoshametlew ha`m olarg`a qarata ta`rtiplik jaza sharaların qollanıw haqqında Ministrler Kabinetinin` Baslıg`ına usınıslar kirgizedi.

9. Ministrler Ken`esinin` Baslıg`ı ha`m Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` orınbasrı basshılıq etetug`ın komissiyalardın` (ken`eslerdin`) jumısın, sonday-aq, olardın` qararlarının` orınlanıwın sho`lkemlestiriw boyınsha qadag`alawdı ta`miyinleydi.

 

 

3-bap. Kompleks basshısının` huqıqları ha`m juwapkershiligi

10. Kompleks basshısı o`zine ju`klengen wazıypalar menen funktsiyalardı orınlaw ushın to`mendegi huqıqlarg`a iye:

Ministrler Ken`esinde ko`rip shıg`ılatug`ın ma`selelerdi talqılaw ha`m tayarlaw ushın za`ru`r bolg`an materialllar menen mag`lıwmatlardı ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımları, jergilikli atqarıwshı ha`kimiyat uyımlarınan ha`m basqa da uyımlar menen sho`lkemlerden belgilengen ta`rtipte soraw ha`m alıw;

ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımları, ma`mleketlik atqarıwshı ha`kimiyat uyımları, basqa da uyımlar ha`m sho`lkemler basshıları menen wa`killerinin` qatnasıwında ma`jilisler o`tkeriw;

juwapkershilik ju`klengen ministrliklerdin`, ma`mleketlik komitetler menen vedomstvolardın`, ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımları kollegiyalıq uyımlarının` ma`jilislerinde, sonday-aq, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esi Baslıg`ının` ha`m Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` tapsırmaları boyınsha – ma`mleketlik basqarıw uyımlarının`, ma`mleketlik emes kommertsiyalıq emes sho`lkemlerdin` ha`m basqa da sho`lkemlerdin` Kompleks basqaratug`ın tarawg`a kiretug`ın ma`seleler boyınsha o`tkeriletug`ın ma`jilisleri menen jıynalıslarında qatnasıw;

ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımları, ilimiy ma`kemeleler ha`m basqa da sho`lkemlerdin` basshıları menen wa`killerin Ministrler Ken`esinde ko`rip shıg`ılatug`ın ma`selelerdi islep shıg`ıw ushın belgilengen ta`rtipte tartıw, tiyisli ma`seleler boyınsha waqtınsha jumısshı toparlar du`ziw;

«Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi haqqında»g`ı Qaraqalpaqstan Respublikası nın` Nızam talapları buzılg`an jag`dayda tu`setug`ın hu`jjetlerdi qaytarıw.

Kompleks basshısının` za`ru`r materiallardı, mag`lıwmatlardı usınıw, sonday-aq, O`zbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasının` nızamları, O`zbekstan Respublikası Prezidentinin` pa`rmanları, qararları ha`m biylikleri, Ministrler Kabinetinin` qararları ha`m basqa da hu`jjetleri, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esinin` qararları ha`m basqa da hu`jjjetleri, Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esinin` qararları ha`m biylikleri joybarların puqta islep shıg`ıw boyınsha talapları menen tapsırmaları belgilengen mu`ddetlerde orınlanıwı kerek.

Kompleks basshısının` o`zi basqaratug`ın ma`seleler boyınsha ministrliklerdin`, ma`mleketlik komitetlerdin`, vedomstvolardın`, xojalıq birlespelerinin`, ka`rxanalardın` ha`m basqa da sho`lkemlerdin` basshılarına tapsırmaları belgilengen ta`rtipte orınlanwı ma`jbu`riy bolıp tabıladı.

11. Kompleks basshısı:

o`zine ju`klengen wazıypalardın` za`ru`r da`rejede ha`m sapalı orınlanıwı ushın;

O`zbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikası nızamlarının`, O`zbekstan Respublikası Oliy Majlisi palatalarının` qararları menen basqa da hu`jjetlerinin`, O`zbekstan Respublikası Prezidenti pa`rmanlarının`, qararlarının`, biylikleri menen tapsırmalarının`, Ministrler Kabineti, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esi ha`m Ministrler Ken`esi basqarıw tapsırmalarının` awıl ha`m suw xojalıg`ı kompleksinin` quramına kiretug`ın ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımları, sho`lkemler ta`repinen o`z waqtında ha`m sapalı orınlanıwın ta`miyinlew ushın;

Ministrler Kabinetinin` «Atqarıw ta`rtibin bekkemlew ilajları haqqında»g`ı 1999-jıl 12-yanvar`dag`ı 12-sanlı qararına muwapıq atqarıw ta`rtibinin` bekkemleniwi ushın juwap beredi.

4-bab. Kompleks basshısının` jumısın sho`lkemlestiriw

12. Kompleks basshısının` isleri «Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi haqqında»g`ı Qaraqalpaqstan Respublikasının` Nızamına,  O`zbekstan Respublikası Prezidentinin`, O`zbekstan Respublikası Bas ministrinin`, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esinin` ha`m Ministrler Ken`esi Baslıqlarının` tapsırmalarına muwapıq, sonday-aq, Miistrler Ken`esinin` rejeleri ha`m awıl ha`m suw xojalıg`ı ma`seleleri kompleksinin` is rejesi tiykarında sho`lkemlestiriledi.

Komplekstin` is rejesi kompleks basshısı ta`repinen tastıyıqlanadı.

13. Kompleks basshısının` O`zbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikası nızamlarının`, O`zbekstan Respublikası Prezidenti parmanlarının`, qararları menen biyliklerinin`, Hu`kimet qararlarının` juwapkershilik ju`klenetug`ın ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımlarında, sho`lkemlerde, jergilikli atqarıwshı ha`kimiyat uyımlarında a`melge asırılıwının` sistemalı monitoringin ta`miyinlew boyınsha jumısı Ministrler Ken`esinin` is rejesine, sonday-aq, Miistrler Ken`esi baslıg`ının` tapsırmalarına muwapıq kompleksli u`yreniwlerdi a`melge asırıw jolı menen, Ministrler Ken`esinin` Prezidium ma`jilislerinde awıl ha`m suw xojalıg`ı ma`seleleri kompleksinin` esapların tın`lag`an halda sho`lkemlestiriledi.

5-bap. Kompleks basshısı ta`repinen jumısları sho`lekemlestiriletug`ın komissiyalar ha`m ken`esler

Awıl xojalıg`ında ekonomikalıq reformalardı teren`lestiriw boyınsha Respublikalıq komissiyası;

Suw xojalıg`ı Ken`esi;

Awıl ha`m tog`ay xojalıqları ka`rxanalarındag`ı suw xojalıg`ı ob`ektlerin qabıllap alıw boyınsha ma`mleketlik komissiyası;

Balıqshılıq ta`biyg`ıy suw saqlag`ıshların balıq awlaytug`ın ka`rxanalarg`a beriw boyınsha arnawlı tan`law komissiyası.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 3332