Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (63 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (63 KB)

Qaraqalpaqstan Respublikası Miistrler Ken`esi Baslıg`ının` orınbsarı

Xojametov
Sabır
Jabbarbergenovich

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` Awıl ha`m suw xojalıg`ı ma`seleleri boyınsha orınbasarı

 Ma`nzil  No`kis qalası G`a`rezsizlik ko`shesi 50-jay
 Telefon:  0 (361) 2224600
 E-xat:

 s.xojametov@exat.uz

 E-mail:  info@sovminrk.gov.uz
 Qabıllaw ku`nleri:  Piyshembi saat 10:00 - 12:00

 

 

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` orınbasarı 

 Awıl ha`m suw xojalıg`ı ma`seleleri Kompleks basshısının` funktsiyalıq wazıypaları haqqında

REJE

1-bab. Ulıwma qag`ıydalar

 

1. Bul Reje Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` orınbasarı 

– Awıl ha`m suw xojalıg`ı ma`seleleri boyınsha Kompleks baslıg`ının` (keyingi orınlarda Kompleks baslıg`ı dep ataladı) funktsiyalıq wazıypaların belgileydi.

2. Kompleks baslıg`ı Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı
Ken`esinin` Baslıg`ına ha`m Ministrler Ken`esinin` Baslıg`ına esap beredi.

3. Kompleks baslıg`ı o`z jumısında O`zbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasının` Konstituttsiyaları ha`m nızamlarına, O`zbekstan Respublikası Oliy Majlisi palatalarının` qararlarına ha`m basqa da hu`jjetlerine, O`zbekstan Respublikası Prezidentinin` pa`rmanları, qarları menen biyliklerine, Ministrler Kabinetinin` qaraları ha`m biyliklerine, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esinin` qararları ha`m basqa da hu`jjetlerine, Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esinin` qararları menen biyliklerine, sonday-aq, usı Rejege a`mel etedi.

4. Komleks baslıg`ı komplekstegi jumıslardın` jag`dayı ushın juwap beredi, tiyisli ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımları, sho`lkemler jumısının` muwapıqlastırılıwın ha`m qadag`alanıwın, Komplekstin` jumısına kiretug`ın ma`seleler boyınsha Ministler Ken`esine kirgizilgen usınıslar menen hu`jjetler joybarlarının` ha`r ta`repleme ko`rip shıg`ılıwın ta`miyinleydi.

5. Kompleks basshısının` jumısı Respublika boyınsha awıl xojalıg`ında ekonomikalıq reformalardı bunnan bılay da teren`lestiriw bag`darındag`ı bag`darlamanı a`melge asırıwdı ta`miyinlewge, awıl xojalıg`ı o`nimlerin qayta islep shıg`arıwg`a, shet el investitsiyaların tartıwg`a, islep shıg`arılıp atırg`an o`nim sapasının` ekonomikalıq reformalardı bunnan bılay da teren`lestiriw bag`darındag`ı bag`darlamanı a`melge asırıwdı ta`miyinlewge, awıl xojalıg`ı o`nimlerin qayta islep shıg`arıwg`a, shet el investitsiyaların tartıwg`a, islep shıg`arılıp atırg`an o`nim sapasının` ja`ha`n bazarında ba`sekige shıdamlı bolıwına erisiwge, o`diriste tutınıw bazarı arqalı za`ru`r bolg`an barlıq xızmetlerdi engiziwge bag`darlang`an.

 

 6. Kompleks basshısı statusına bola Qaraqalpaqstan Respublikası Hu`kimetinin` ag`zası bolıp tabıladı.

Kompleks basshısı Ministrler Ken`esi ha`m onın` Prezidiumı ma`jilislerinde tikkeley qatnasadı.

 

2-bap. Kompleks basshısının` wazıypaları ha`m funktsiyaları

 

7. To`mendegiler Kompleks basshısının` tiykarg`ı wazıypaları bolıp tabıladı:

Awıl xojalıg`ında ekonomikalıq reformalardı teren`lestiriw, fermerlik ha`reketin rawajlandırıw jumısların sho`lkemlestiriw ha`m muwapıqlastırıw, awıl xojalıg`ı o`dirisin strukturalıq o`zgertiwdi ta`miyinlew;

diyqanshılıqtın` ha`m agrotexnologiyalardın` aldıng`ı usılların engiziw ilajların ko`riw, awıl xojalıg`ının` tovar islep shıg`arıwshılarına bazar printsipleri menen mexanizmleri tiykarında xızmet ko`rsetetug`ın tarmaqlardın`, buwınlardın`, strukturalardın` jumısın muwapıqlastırıw;

suw resurslarınan aqılg`a ug`ras paydalanıw ha`m olardan paydalanıw na`tiyjeliligin arttırıw, suwdan paydalanıwdın` ha`m tutınıwdın` bazar printsipleri menen mexanizmlerin engiziw, suw xojalıg`ı ob`ektlerinen paydalanıw jumıslarının` ha`m suwg`arılatug`ın jerlerdin` meliorativlik jag`dayın jaqsılaw ilajlarının` orınlanıwın muwapıqlastırıw;

awıl xojalıg`ın, suw xojalıg`ın ha`m tog`ay xojalıg`ın rawajlandırıw aymaqlıq bag`darlamaların islep shıg`ıw jumısların sho`lkemlestiriw, usı tarawlarg`a sırtqı ha`m jergilikli investitsiyalardı tartıw ilajların ko`riw;

sharwashılıq, qusshılıq ha`m balıqshılıqtın` azıqlıq bazasın bekkemlew, na`sillik jumısların rawajlandırıw, haywanlarda jasalma tuqım alıw xızmetlerin ken`eytiw, zooveterinariya xızmetin ko`rsetiw tarmag`ın rawajlandırıw jumısların sho`lkemlestiriw;

 jipekshiliktin` azıqlıq bazasın ken`eytiw ha`m bekkemlew, joqarı o`nimli tut nawqan qurtın jetistiriw, tiri pille jetistiriwdi ko`beytiw;

ta`biyg`ıy resurslardan aqılg`a ug`ras paydalanıw ha`m olardın` saqlanıwın ta`miyinlew ilajların a`melge asırıw, ta`biyattı qorg`aw jumısının` na`tiyjeliligin arttırıw;

awıl xojalıg`ı o`nimlerin tayarlaw, saqlaw, da`slepki qayta islew ka`rxanaların sho`lekemlestiriw ha`m o`nimlerdi eksport etiw, sonday-aq, awılda o`ndirislik ha`m bazar infrastrukturası ob`ektlerin rawajlandırıw ilajların a`melge asıradı.

8. Kompleks basshısı o`zine ju`klengen wazıypalarg`a muwapıq:

O`zbekstan Respublikası Prezidenti Apparatının` tiyisli xızmetleri, Ministrler Kabineti ha`m Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esi tiyisli xızmetleri menen awıl ha`m suw xojalıg`ı, sharwashılıq tarawı, tog`ay xojalıg`ı, ekologiya ha`m qorshag`an ortalıqtı qorg`aw ma`seleleri  boyınsha o`z-ara birge islesedi;

Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esi Baslıg`ının` ha`m Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` tapsırmalarına muwapıq respublikanın` tiyisli aymaqlarında awıl xojalıg`ın rawajlandırıw, ekonomikalıq reformalardın` tiykarg`ı wazıypaları menen bag`darlamalarının` orınlanıwın muwapıqlastırıp baradı;

Ministrler Ken`esi Baslıg`ı qararları menen  biylikleri joybarlarına kelisim ushın qol qoyadı.

O`z wa`killigi shen`berinde O`zbekstan Respublikası ha`m Qaraqalpaqstan Respublikası hu`kimet uyımlarında Ministrler Ken`esinen wa`killik etedi.

Ministrler Ken`esinin` Awıl ha`m suw xojalıg`ı  ma`seleleri boyınsha sekretariat baslıqların ha`m bas qa`nigelerin qayta tayarlaw, olardın` mamanlıg`ın arttırıw, xoshametlew ha`m olarg`a qarata ta`rtiplik jaza sharaların qollanıw haqqında Ministrler Kabinetinin` Baslıg`ına usınıslar kirgizedi.

9. Ministrler Ken`esinin` Baslıg`ı ha`m Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` orınbasrı basshılıq etetug`ın komissiyalardın` (ken`eslerdin`) jumısın, sonday-aq, olardın` qararlarının` orınlanıwın sho`lkemlestiriw boyınsha qadag`alawdı ta`miyinleydi.

 

 

3-bap. Kompleks basshısının` huqıqları ha`m juwapkershiligi

10. Kompleks basshısı o`zine ju`klengen wazıypalar menen funktsiyalardı orınlaw ushın to`mendegi huqıqlarg`a iye:

Ministrler Ken`esinde ko`rip shıg`ılatug`ın ma`selelerdi talqılaw ha`m tayarlaw ushın za`ru`r bolg`an materialllar menen mag`lıwmatlardı ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımları, jergilikli atqarıwshı ha`kimiyat uyımlarınan ha`m basqa da uyımlar menen sho`lkemlerden belgilengen ta`rtipte soraw ha`m alıw;

ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımları, ma`mleketlik atqarıwshı ha`kimiyat uyımları, basqa da uyımlar ha`m sho`lkemler basshıları menen wa`killerinin` qatnasıwında ma`jilisler o`tkeriw;

juwapkershilik ju`klengen ministrliklerdin`, ma`mleketlik komitetler menen vedomstvolardın`, ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımları kollegiyalıq uyımlarının` ma`jilislerinde, sonday-aq, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esi Baslıg`ının` ha`m Ministrler Ken`esi Baslıg`ının` tapsırmaları boyınsha – ma`mleketlik basqarıw uyımlarının`, ma`mleketlik emes kommertsiyalıq emes sho`lkemlerdin` ha`m basqa da sho`lkemlerdin` Kompleks basqaratug`ın tarawg`a kiretug`ın ma`seleler boyınsha o`tkeriletug`ın ma`jilisleri menen jıynalıslarında qatnasıw;

ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımları, ilimiy ma`kemeleler ha`m basqa da sho`lkemlerdin` basshıları menen wa`killerin Ministrler Ken`esinde ko`rip shıg`ılatug`ın ma`selelerdi islep shıg`ıw ushın belgilengen ta`rtipte tartıw, tiyisli ma`seleler boyınsha waqtınsha jumısshı toparlar du`ziw;

«Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi haqqında»g`ı Qaraqalpaqstan Respublikası nın` Nızam talapları buzılg`an jag`dayda tu`setug`ın hu`jjetlerdi qaytarıw.

Kompleks basshısının` za`ru`r materiallardı, mag`lıwmatlardı usınıw, sonday-aq, O`zbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasının` nızamları, O`zbekstan Respublikası Prezidentinin` pa`rmanları, qararları ha`m biylikleri, Ministrler Kabinetinin` qararları ha`m basqa da hu`jjetleri, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esinin` qararları ha`m basqa da hu`jjjetleri, Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esinin` qararları ha`m biylikleri joybarların puqta islep shıg`ıw boyınsha talapları menen tapsırmaları belgilengen mu`ddetlerde orınlanıwı kerek.

Kompleks basshısının` o`zi basqaratug`ın ma`seleler boyınsha ministrliklerdin`, ma`mleketlik komitetlerdin`, vedomstvolardın`, xojalıq birlespelerinin`, ka`rxanalardın` ha`m basqa da sho`lkemlerdin` basshılarına tapsırmaları belgilengen ta`rtipte orınlanwı ma`jbu`riy bolıp tabıladı.

11. Kompleks basshısı:

o`zine ju`klengen wazıypalardın` za`ru`r da`rejede ha`m sapalı orınlanıwı ushın;

O`zbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikası nızamlarının`, O`zbekstan Respublikası Oliy Majlisi palatalarının` qararları menen basqa da hu`jjetlerinin`, O`zbekstan Respublikası Prezidenti pa`rmanlarının`, qararlarının`, biylikleri menen tapsırmalarının`, Ministrler Kabineti, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esi ha`m Ministrler Ken`esi basqarıw tapsırmalarının` awıl ha`m suw xojalıg`ı kompleksinin` quramına kiretug`ın ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımları, sho`lkemler ta`repinen o`z waqtında ha`m sapalı orınlanıwın ta`miyinlew ushın;

Ministrler Kabinetinin` «Atqarıw ta`rtibin bekkemlew ilajları haqqında»g`ı 1999-jıl 12-yanvar`dag`ı 12-sanlı qararına muwapıq atqarıw ta`rtibinin` bekkemleniwi ushın juwap beredi.

4-bab. Kompleks basshısının` jumısın sho`lkemlestiriw

12. Kompleks basshısının` isleri «Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Ken`esi haqqında»g`ı Qaraqalpaqstan Respublikasının` Nızamına,  O`zbekstan Respublikası Prezidentinin`, O`zbekstan Respublikası Bas ministrinin`, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarg`ı Ken`esinin` ha`m Ministrler Ken`esi Baslıqlarının` tapsırmalarına muwapıq, sonday-aq, Miistrler Ken`esinin` rejeleri ha`m awıl ha`m suw xojalıg`ı ma`seleleri kompleksinin` is rejesi tiykarında sho`lkemlestiriledi.

Komplekstin` is rejesi kompleks basshısı ta`repinen tastıyıqlanadı.

13. Kompleks basshısının` O`zbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikası nızamlarının`, O`zbekstan Respublikası Prezidenti parmanlarının`, qararları menen biyliklerinin`, Hu`kimet qararlarının` juwapkershilik ju`klenetug`ın ma`mleketlik ha`m xojalıq basqarıw uyımlarında, sho`lkemlerde, jergilikli atqarıwshı ha`kimiyat uyımlarında a`melge asırılıwının` sistemalı monitoringin ta`miyinlew boyınsha jumısı Ministrler Ken`esinin` is rejesine, sonday-aq, Miistrler Ken`esi baslıg`ının` tapsırmalarına muwapıq kompleksli u`yreniwlerdi a`melge asırıw jolı menen, Ministrler Ken`esinin` Prezidium ma`jilislerinde awıl ha`m suw xojalıg`ı ma`seleleri kompleksinin` esapların tın`lag`an halda sho`lkemlestiriledi.

5-bap. Kompleks basshısı ta`repinen jumısları sho`lekemlestiriletug`ın komissiyalar ha`m ken`esler

Awıl xojalıg`ında ekonomikalıq reformalardı teren`lestiriw boyınsha Respublikalıq komissiyası;

Suw xojalıg`ı Ken`esi;

Awıl ha`m tog`ay xojalıqları ka`rxanalarındag`ı suw xojalıg`ı ob`ektlerin qabıllap alıw boyınsha ma`mleketlik komissiyası;

Balıqshılıq ta`biyg`ıy suw saqlag`ıshların balıq awlaytug`ın ka`rxanalarg`a beriw boyınsha arnawlı tan`law komissiyası.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 6908