Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (83 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (83 KB)

Qaraqalpaqstan Respublikasında ko`shpes ma`mleketlik mu`lklerden paydalang`anlıg`ı ushın 2018-jılda 1 kv. metrge qollanılatug`ın ijara to`lemlerinin` en` kem stavkaları (No`kis qalası boyınsha)

Q/s

İjarag`a alıng`an maydandı paydalanıw xızmet tu`ri

 1 kv m. ushın jıllıq en` kem stavkası  (sum)

Sanaat  

1

Janar may sanaatı

4 300 

2

Ximiya sanaatı

4 300 

3

Neft`-ximiya sanaatı

4 300 

4

Mashina qurılısı

4 300 

5

A`spab-u`skene ha`m stanok qurılısı sanaatı

4 300 

6

Esaplaw texnikaların islep shıg`arıw sanaatı

4 300 

7

Traktor ha`m awıl xojalıq mashinaları qurılısı

3 500 

8

Qurılıs, jol ha`m kommunal mashinaların islep shıg`arıw qurılısı

3 500 

9

Jen`il, azıq-awqat ha`m turmıs priborları ushın mashina islep shıg`arıw

3 500 

10

Sanitariya-texnikalıq ha`m gaz u`skeneleri ha`m de buyımların islep shıg`arıw

4 300 

11

Metallokonstruktsiya ha`m buyımların islep shıg`arıw sanaatı

4 300 

12

Mashina ha`m u`skenelerdi on`law

4 300 

13

Mashina qurılısının` basqa tarawları

4 300 

Tog`ay, ag`ashtı qayta islep shıg`arıw ha`m tsellyuloza-qag`az sanaatı

14

Ag`ash tayarlaw sanaatı

4 300 

15

Ag`ashtı qayta islew sanaatı

4 300 

16

Tsellyuloza-qag`az sanaatı

4 300 

17

Qurılıs materialların islep shıg`arıw sanaatı

4 300 

Jen`il sanaat

18

Toqımashılıq sanaatı

4 300 

19

Tigiw sanaatı

4 300 

20

Teri, ju`n ha`m ayaq kiyim sanaatı

4 300 

21

Plastik ayna ha`m qapılar, mebeller islep shıg`arıw.

12 900 

22

Jen`il sanaattın` basqa tu`rleri

4 300 

Azıq awqat sanaatı

23

Azıq-awqat sanaatı (balıq, go`sh, may-sır ha`m su`t sanaatınan basqa)

4 300 

24

Go`sh ha`m su`t sanaatı

4 300 

25

Balıq sanaatı

4 300 

26

Un-jarma sanaatı

4 300 

27

Kombikorm (aralas azıq) islep shıg`arıw sanaatı.

3 500 

28

Azıq-awqat sanaattın` basqa tu`rleri

4 300 

Sanaattın` basqa tarmaqları

29

Meditsina sanaatı

4 300 

30

Baspa sanaatı

12 100 

31

Kiyim-kenshek ha`m  gezlemeden tayarlang`an buyımlardı ximiyalıq tazalaw, boyaw, juwıw ha`m olarg`a islew beriw

5 200 

32

Sanaattı xojalıq usılda basqarıw

12 100 

Awıl xojalıg`ı

33

O`simlikler o`siriw (sonın` ishinde teplitsa xojalıg`ı) 1 ga

1 722 800 

34

Sharwashılıq ha`m qus o`siriw

2 100 

35

Balıq o`siriw (sonın` ishinde o`rshitiw ornı xojalıg`ı) 1 ga

1 722 800 

36

Pal ha`rreshilik 1 ga

1 120 000 

37

Veterinariya xızmeti

4 300 

38

Awıl xojalıg`ına xızmet ko`rsetiwshi basqa ka`rxanalar

4 300 

39

Tog`ay xojalıg`ı (sonın` ishinde bag`) 1 ga

1 722 800 

Transport ha`m baylanıs

40

Ulıwma paydalanatug`ın jer u`sti temir jol transportı

4 300 

41

Transport infraduzilmeleri (avtobus parki, taksi parki, avtomobil` toqtaw ornı, garajlar ha`m avtomobil` juwıw orınları)

4 300 

42

Transport infradu`zilmesi (ja`riyma maydanshaları)

1 100 

43

Xalıqtın` talabı boyınsha ju`klerdi tasıw ha`m basqa transport xızmetin ko`rsetiw 

7 800 

44

Pochta baylanısı

4 300 

45

Kur`er xızmeti

8 600 

46

Elektro-o`tkiziwshi baylanıs

8 600 

47

Elektor, radio, sotovıy (uyalı) ha`m peydjing baylanısları (Perimetr boyınsha tartılg`an, qurılmalar ha`m texnikalıq aymaqlar qosılg`an xalda)

36 200 

Qurılıs

48

Qurılıs

4 300 

49

Joybarlaw, joybarlaw-izertlew sho`lkemleri

4 300 

Sawda ha`m ulıwma awqatlanıw

50

Ko`tere sawda

12 100 

51

Ko`tere sawda bazarı

31 000 

52

Usaqlap satıw

12 100 

53

Ulıwma awqatlanıw       

12 100 

54

Kitap du`ka`nları

1 700 

55

Prokatka ma`deniy turmıs ob`ektlerin tapsırıw

12 100 

56

Xalıq tutınıw tovarların alıp satıwda broker xızmeti

18 900 

57

Material-texnikalıq buyımlar menen ta`miyinlew ha`m satıw

12 100 

58

İnformatsiyalıq-esaplaw xızmeti

12 100 

59

İnternet ha`m komp`yuter tarmaqları arqalı xızmet ko`rsetiw

12 100 

60

Ko`shpes mu`lkler boyınsha operatsiyalar

12 100 

61

Reklama ha`m wa`killik xızmeti

12 100 

62

Auditor xızmeti

12 100 

63

Marketing izertlew, finans-basqarıw ha`m kommertsiyalıq xızmetler boyınsha konsul`tatsiya beriw

12 100 

64

Geologiyalıq geodeziyalıq ha`m gidrometeorologiyalıq xızmet

21 500 

65

Baspaxana ha`m redaktsiya jumısları

6 900 

66

Metall sınıqların  ha`m shıg`ındılardı jıynap tayarlaw sho`lkemleri

6 900 

67

Turaq jay kommunal xojalıg`ı (TSJ ob`ektleri)

6 900 

68

Miymanxana

13 800 

69

Xalıqqa islep shıg`arıwg`a tiyisli emes bolg`an  turmıs xızmetin ko`rsetiw

6 900 

70

Shashta`rezxana, fotosalon,  ayaq  kiyim ustaxanası ha`m kiyim-kenshek tigiw tsexi

10 400 

71

Lombard

15 600 

72

Monsha

20 800 

73

Sauna ha`m basseynler

41 400 

Den-sawlıqtı saqlaw, dene ta`rbiya ha`m sotsiallıq ta`miyinat

74

Den sawlıqtı saqlaw

8 600 

75

Turizm ha`m dem alıw

8 600 

76

Fitobar

6 000 

77

Dem alıw ha`m oyın ku`lgi da`stu`rlerin sho`lkemlestiriw (bil`yard, oyın avtomatları, diskotekalar ha`m t.b.)

13 800 

78

Fizkul`tura (dene ta`rbiya) ha`m sport*

4 300 

79

Da`rixana sho`lkemleri, optika ha`m meditsina u`skenelerin satıw du`kanları

6 900 

80

Sotsial-da`rixanalıq sho`lkemler

6 150 

Bilimlendiriw

81

Joqarı ha`m orta arnawlı bilimge iye kadrlardı tayarlaw (sonın` ishinde oqıw kursları)

6 900 

82

İsshilerdin` ha`m basqa qa`niygelerdin` ta`jriybesin asırıw

5 400 

83

Ulıwma bilim beriwshi balalar mektepleri (ma`mleketlik emes sho`lkemler ushın)

3 500 

84

Oqıw orınlarında ulıwma awqatlanıw (asxana, zal ha`m ja`rdemshi xanalar)

4 300 

85

Oqıwg`a shekemgi ta`rbiya sho`lkemleri (ma`mleketlik emes sho`lkemler ushın)

3 100 

86

Ma`deniyat ha`m ko`rkem o`ner

12 100 

87

Ko`rgizbeler

9 300 

88

Mektepten tısqarı tarbiyalaw

3 500 

89

Ma`deniy park ha`m dem alıw

8 600 

90

Zoopark ha`m botanika parki

8 600 

91

Radio esittiriw ha`m televidenie redaktsiyaları

8 600 

92

Ses jazıw studiyası ha`m kinostudiyalar

13 800 

93

İlim ha`m ilimiy xızmet ko`rsetiw

5 200 

Finans-kredit xızmeti

94

Finans, kredit (qamsızlandırıw ha`m auditor xızmetinen tısqarı), pensiya ta`miyinatı

12 100 

95

Bank xızmeti

12 100 

Basqa xızmet tu`rleri

96

Qamsızlandırıw

12 100 

97

Sud ha`m yuridikalıq xızmetler

10 400 

98

Advokatlar kollegiyaları ha`m yuridikalıq konsul`tatsiyaları

10 400 

99

Ja`miyetlik sho`lkemler

3 500 

100

Ambarxanalar (sklad)

12 100 

101

Ma`mleketlik sho`lkemler ushın ofisler

5 200 

102

Jeke menshik sho`lkemler ushın ofis

18 900 

103

Janar may shaqapshası

13 800 

104

Jen`il avtomobil` ha`m basqa transport qurallarına texnikalıq xızmet ko`rsetiw ha`m on`law

13 800 

105

Laborotoriyalar

8 600 

106

Ha`r tu`rli xızmetlerge to`lemler (paynet)

34 600 

107

Ma`deniy miyras imaratları ha`m qurılmalarındag`ı ob`ektlerindegi sawda xızmeti

18 900 

108

Ma`deniy miyras imaratları ha`m qurılmalarındag`ı ob`ektlerindegi ulıwma awqatlanıw

16 500 

109

Avia kassa (sonın` ishinde temirjol, avtotransport ha`m t.b.)

18 900 

110

Bankomat

172 600 

111

Nan ha`m nan o`nimlerin islep shıg`arıw

12 100 

- O`zbekistan Respublikası Ministrler Kabinetinin` 2009-jıl 30-iyun`dag`ı
07/10-41-sanlı ma`jlis bayanının` 11-ba`ntine muwapıq, barlıq tu`rdegi menshik da`rixana ka`rxanalarının` awıllıq shıpakerlik punktlerinde (AShP) ha`reket etip turg`an filiallarına ijara to`leminin` «nol`» bahası qollanıladı.

- O`zbekistan Respublikası Ministrler Kabinetinin` 2012-jıl 22-noyabr`degi
02/1-74-sanlı tapsırmasına muwapıq, jabıq a`skeriy qalashalar ha`m alıs jerde jaylasqan gornizonlardag`ı xızmet etiwshi O`zbekistan Respublikası Qorg`anıw ministrligine qaraslı sawda shaqapshaları ushın ma`mleketlik mu`lklerdi ijarag`a alıwda ijara to`leminin` «nol`» bahası qollanıladı.

- O`zbekistan Respublikası Ministrler Kabinetinin` 2014-jıl 24-iyul`dag`ı 02/107-2670-sanlı tapsırmasına muwapıq, Partiyanın` balans esabında bolg`an ma`mleketlik ko`shpes mu`lklerden paydalang`anlıg`ı ushın «Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati» O`zbekistan Liberal-demokratiyalıq partiyası Qaraqalpaqstan Respublikası, Qashqadar`ya, Nauayı, Fergana, Tashkent wa`layatı ha`m Tashkent qalası (sonın` ishinde Mirabad rayonı) Ken`eslerine, ha`mde «XXI asr» sotsial-siyasiy gazetası redaktsiyasına ijara to`lemleri
2014 jıldın` 1-avgustinen baslap «nollik» stavkada belgilensin.

- O`zbekistan Respublikası Ministrler Kabinetinin` 2017-jıl 16-oktyabr`degi «Jaslar isbilermenlik klasterlerin sho`lkemlestiriwge baylanıslı sho`lkemlestiriw is-ilajları haqqında»g`ı 834-sanlı qararına tiykar, Erkin ekonomikalıq ha`m kishi sanaat zonaları aymag`ında jaylasqan ma`mleketlik mu`lkler O`zbekistan jaslar awqamı ag`zası bolg`an jas isbilermenlerge O`zbekistan jaslar awqamının` qala ha`m rayonlıq ken`eslerinin` o`tinishine muwapıq 5 jıldan ko`p bolmag`an mu`ddetke ijara haqının` «nol`» stavkası boyınsha beriledi.

- O`zbekistan Respublikası Ministrler Kabin`etinin` 2017-jıl 16-avgusttag`ı
14/1-1959-sanlı tapsırmasına tiykar, 2018-jıldan baslap Olimpiya oyınları jen`impazları ha`m sıylıqlı orın iyelerine O`zbekistan Respublikası  Dene ta`rbiya ha`m sport boyınsha ma`mleketlik komitetinin` usınısı tiykarında jeke menshik sport ja`miyetlerin sho`lkemlestiriw ushın ma`mleketlik mu`lkler, sonday-aq xalıqtın` tıg`ız jaylasqan aymaqlarınan jer uchastkaları ijara haqının` «nol`» bahasında, sport ha`reketin saqlaw sha`rti menen beriledi.

 

Esletpe: Kommunallıq xızmetler ushın to`lemler, ob`ektlerdi korg`aw, jer salıg`ı ha`m qosımsha salıq to`lemleri (QST) ijara to`lemlerinin` quramına kirmeydi. 


Ko'rip shi'g'i'ldi': 1268