Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (83 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (83 KB)

Qaraqalpaqstan Respublikasında ko`shpes ma`mleketlik mu`lklerden paydalang`anlıg`ı ushın 2018-jılda 1 kv. metrge qollanılatug`ın ijara to`lemlerinin` en` kem stavkaları (rayonlar boyınsha)

Q/s

İjarag`a alıng`an maydandı paydalanıw xızmet tu`ri

 1 kv m. ushın jıllıq en` kem stavkası  (sum)

Sanaat  

1

Janar may sanaatı

4 100 

2

Ximiya sanaatı

4 100 

3

Neft`-ximiya sanaatı

4 100 

4

Mashina qurılısı

4 100 

5

A`spab-u`skene ha`m stanok qurılısı sanaatı

4 100 

6

Esaplaw texnikaların islep shıg`arıw sanaatı

4 100 

7

Traktor ha`m awıl xojalıq mashinaları qurılısı

3 300 

8

Qurılıs, jol ha`m kommunal mashinaların islep shıg`arıw qurılısı

3 300 

9

Jen`il, azıq-awqat ha`m turmıs priborları ushın mashina islep shıg`arıw

3 300 

10

Sanitariya-texnikalıq ha`m gaz u`skeneleri ha`m de buyımların islep shıg`arıw

4 100 

11

Metallokonstruktsiya ha`m buyımların islep shıg`arıw sanaatı

4 100 

12

Mashina ha`m u`skenelerdi on`law

4 100 

13

Mashina qurılısının` basqa tarawları

4 100 

Tog`ay, ag`ashtı qayta islep shıg`arıw ha`m tsellyuloza-qag`az sanaatı

14

Ag`ash tayarlaw sanaatı

4 100 

15

Ag`ashtı qayta islew sanaatı

4 100 

16

Tsellyuloza-qag`az sanaatı

4 100 

17

Qurılıs materialların islep shıg`arıw sanaatı

4 100 

Jen`il sanaat

18

Toqımashılıq sanaatı

4 100 

19

Tigiw sanaatı

4 100 

20

Teri, ju`n ha`m ayaq kiyim sanaatı

4 100 

21

Plastik ayna ha`m qapılar, mebeller islep shıg`arıw

12 300 

22

Jen`il sanaattın` basqa tu`rleri

4 100 

Azıq awqat sanaatı

23

Azıq-awqat sanaatı (balıq, go`sh, may-sır ha`m su`t sanaatınan basqa)

4 100 

24

Go`sh ha`m su`t sanaatı

4 100 

25

Balıq sanaatı

4 100 

26

Un-jarma sanaatı

4 100 

27

Kombikorm (aralas azıq) islep shıg`arıw sanaatı.

3 300 

28

Azıq-awqat sanaattın` basqa tu`rleri

4 100 

Sanaattın` basqa tarmaqları

29

Meditsina sanaatı

4 100 

30

Baspa sanaatı

11 600 

31

Kiyim-kenshek ha`m  gezlemeden tayarlang`an buyımlardı ximiyalıq tazalaw, boyaw, juwıw ha`m olarg`a islew beriw

4 900 

32

Sanaattı xojalıq usılda basqarıw

11 600 

Awıl xojalıg`ı

33

O`simlikler o`siriw (sonın` ishinde teplitsa xojalıg`ı) 1 ga

1 646 000 

34

Sharwashılıq ha`m qus o`siriw

2 000 

35

Balıq o`siriw (sonın` ishinde o`rshitiw ornı xojalıg`ı) 1 ga

1 646 000 

36

Pal ha`rreshilik 1 ga

1 070 000 

37

Veterinariya xızmeti

4 100 

38

Awıl xojalıg`ına xızmet ko`rsetiwshi basqa ka`rxanalar

4 100 

39

Tog`ay xojalıg`ı (sonın` ishinde bag`) 1 ga

1 646 000 

Transport ha`m baylanıs

40

Ulıwma paydalanatug`ın jer u`sti temir jol transportı

4 100 

41

Transport infraduzilmeleri (avtobus parki, taksi parki, avtomobil` toqtaw ornı, garajlar ha`m avtomobil` juwıw orınları)

4 100 

42

Transport infradu`zilmesi (ja`riyma maydanshaları)

1 100 

43

Xalıqtın` talabı boyınsha ju`klerdi tasıw ha`m basqa transport xızmetin ko`rsetiw 

7 500 

44

Pochta baylanısı

4 100 

45

Kur`er xızmeti

8 200 

46

Elektro-o`tkiziwshi baylanıs

8 200 

47

Elektor, radio, sotovıy (uyalı) ha`m peydjing baylanısları (Perimetr boyınsha tartılg`an, qurılmalar ha`m texnikalıq aymaqlar qosılg`an xalda)

34 600 

Qurılıs

48

Qurılıs

4 100 

49

Joybarlaw, joybarlaw-izertlew sho`lkemleri

4 100 

Sawda ha`m ulıwma awqatlanıw

50

Ko`tere sawda

11 600 

51

Ko`tere sawda bazarı

29 600 

52

Usaqlap satıw

11 600 

53

Ulıwma awqatlanıw        

11 600 

54

Kitap du`kanları

1 700 

55

Prokatqa ma`deniy turmıs ob`ektlerin tapsırıw

11 600 

56

Xalıq tutınıw tovarların alıp satıwda broker xızmeti

18 100 

57

Material-texnikalıq buyımlar menen ta`miyinlew ha`m satıw

11 600 

58

İnformatsiyalıq-esaplaw xızmeti

11 600 

59

İnternet ha`m komp`yuter tarmaqları arqalı xızmet ko`rsetiw

11 600 

60

Ko`shpes mu`lkler boyınsha operatsiyalar

11 600 

61

Reklama ha`m wa`killik xızmeti

11 600 

62

Auditor xızmeti

11 600 

63

Marketing izertlew, finans-basqarıw ha`m kommertsiyalıq xızmetler boyınsha konsul`tatsiya beriw

11 600 

64

Geologiyalıq geodeziyalıq ha`m gidrometeorologiyalıq xızmet

20 500 

65

Baspaxana ha`m redaktsiya jumısları

6 600 

66

Metall sınıqların  ha`m shıg`ındılardı jıynap tayarlaw sho`lkemleri

6 600 

67

Turaq jay kommunal xojalıg`ı (TSJ ob`ektleri)

6 600 

68

Miymanxana

13 200 

69

Xalıqqa islep shıg`arıwg`a tiyisli emes bolg`an  turmıs xızmetin ko`rsetiw

6 600 

70

Shashta`rezxana, fotosalon,  ayaq  kiyim ustaxanası ha`m kiyim-kenshek tigiw tsexi

10 000 

71

Lombard

14 900 

72

Monsha

19 800 

73

Sauna ha`m basseynler

39 600 

Den-sawlıqtı saqlaw, dene ta`rbiya ha`m sotsiallıq ta`miyinat

74

Den sawlıqtı saqlaw

8 200 

75

Turizm ha`m dem alıw

8 200 

76

Fitobar

5 700 

77

Dem alıw ha`m oyın ku`lgi da`stu`rlerin sho`lkemlestiriw (bil`yard, oyın avtomatları, diskotekalar ha`m t.b.)

13 200 

78

Fizkul`tura (dene ta`rbiya) ha`m sport

4 100 

79

Da`rixana sho`lkemleri, optika ha`m meditsina u`skenelerin satıw du`kanları

6 600 

80

Sotsial-da`rixanalıq sho`lkemler

6 150 

Bilimlendiriw

81

Joqarı ha`m orta arnawlı bilimge iye kadrlardı tayarlaw (sonın` ishinde oqıw kursları)

6 600 

82

İsshilerdin` ha`m basqa qa`niygelerdin` ta`jriybesin asırıw

5 400 

83

Ulıwma bilim beriwshi balalar mektepleri (ma`mleketlik emes sho`lkemler ushın)

3 300 

84

Oqıw orınlarında ulıwma awqatlanıw (asxana, zal ha`m ja`rdemshi xanalar)

4 100 

85

Oqıwg`a shekemgi ta`rbiya sho`lkemleri (ma`mleketlik emes sho`lkemler ushın)

3 100 

86

Ma`deniyat ha`m ko`rkem o`ner

11 600 

87

Ko`rgizbeler

9 300 

88

Mektepten tısqarı tarbiyalaw

3 300 

89

Ma`deniy park ha`m dem alıw

8 200 

90

Zoopark ha`m botanika parki

8 200 

91

Radio esittiriw ha`m televidenie redaktsiyaları

8 200 

92

Ses jazıw studiyası ha`m kinostudiyalar

13 200 

93

İlim ha`m ilimiy xızmet ko`rsetiw

4 900 

Finans-kredit xızmeti

94

Finans, kredit (qamsızlandırıw ha`m auditor xızmetinen tısqarı), pensiya ta`miyinatı

11 600 

95

Bank xızmeti

11 600 

Basqa xızmet tu`rleri

96

Qamsızlandırıw

11 600 

97

Sud ha`m yuridikalıq xızmetler

10 000 

98

Advokatlar kollegiyaları ha`m yuridikalıq konsul`tatsiyaları

10 000 

99

Ja`miyetlik sho`lkemler

3 300 

100

Ambarxanalar (sklad)

11 600 

101

Ma`mleketlik sho`lkemler ushın ofisler

4 900 

102

Jeke menshik sho`lkemler ushın ofis

18 100 

103

Janar may shaqapshası

13 200 

104

Jen`il avtomobil` ha`m basqa transport qurallarına texnikalıq xızmet ko`rsetiw ha`m on`law

13 200 

105

Laborotoriyalar

8 200 

106

Ha`r tu`rli xızmetlerge to`lemler (paynet)

33 000 

107

Ma`deniy miyras imaratları ha`m qurılmalarındag`ı ob`ektlerindegi sawda xızmeti

18 100 

108

Ma`deniy miyras imaratları ha`m qurılmalarındag`ı ob`ektlerindegi ulıwma awqatlanıw

15 800 

109

Avia kassa (sonın` ishinde temirjol, avtotransport ha`m t.b.)

18 100 

110

Bankomat

164 900 

111

Nan ha`m nan o`nimlerin islep shıg`arıw

11 600 

- O`zbekistan Respublikası Ministrler Kabinetinin` 2009-jıl 30-iyun`dag`ı
07/10-41-sanlı ma`jlis bayanının` 11-ba`ntine muwapıq, barlıq tu`rdegi menshik da`rixana ka`rxanalarının` awıllıq shıpakerlik punktlerinde (AShP) ha`reket etip turg`an filiallarına ijara to`leminin` «nol`» bahası qollanıladı.

- O`zbekistan Respublikası Ministrler Kabinetinin` 2012-jıl 22-noyabr`degi
02/1-74-sanlı tapsırmasına muwapıq, jabıq a`skeriy qalashalar ha`m alıs jerde jaylasqan gornizonlardag`ı xızmet etiwshi O`zbekistan Respublikası Qorg`anıw ministrligine qaraslı sawda shaqapshaları ushın ma`mleketlik mu`lklerdi ijarag`a alıwda ijara to`leminin` «nol`» bahası qollanıladı.

- O`zbekistan Respublikası Ministrler Kabinetinin` 2014-jıl 24-iyul`dag`ı   02/107-2670-sanlı tapsırmasına muwapıq, Partiyanın` balans esabında bolg`an ma`mleketlik ko`shpes mu`lklerden paydalang`anlıg`ı ushın «Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati» O`zbekistan Liberal-demokratiyalıq partiyası Qaraqalpaqstan Respublikası, Qashqadar`ya, Nauayı, Fergana, Tashkent wa`layatı ha`m Tashkent qalası (sonın` ishinde Mirabad rayonı) Ken`eslerine, ha`mde
 «XX
I asr» sotsial-siyasiy gazetası redaktsiyasına ijara to`lemleri 2014 jıldın` 1-avgustinen baslap «nollik» stavkada belgilensin.

- O`zbekistan Respublikası Ministrler Kabinetinin` 2017-jıl 16-oktyabr`degi «Jaslar isbilermenlik klasterlerin sho`lkemlestiriwge baylanıslı sho`lkemlestiriw is-ilajları haqqında»g`ı 834-sanlı qararına tiykar, Erkin ekonomikalıq ha`m kishi sanaat zonaları aymag`ında jaylasqan ma`mleketlik mu`lkler O`zbekistan jaslar awqamı ag`zası bolg`an jas isbilermenlerge O`zbekistan jaslar awqamının` qala ha`m rayonlıq ken`eslerinin` o`tinishine muwapıq 5 jıldan ko`p bolmag`an mu`ddetke ijara haqının` «nol`» stavkası boyınsha beriledi.

- O`zbekistan Respublikası Ministrler Kabin`etinin` 2017-jıl 16-avgusttag`ı
14/1-1959-sanlı tapsırmasına tiykar, 2018-jıldan baslap Olimpiya oyınları jen`impazları ha`m sıylıqlı orın iyelerine O`zbekistan Respublikası  Dene ta`rbiya ha`m sport boyınsha ma`mleketlik komitetinin` usınısı tiykarında jeke menshik sport ja`miyetlerin sho`lkemlestiriw ushın ma`mleketlik mu`lkler, sonday-aq xalıqtın` tıg`ız jaylasqan aymaqlarınan jer uchastkaları ijara haqının` «nol`» bahasında, sport ha`reketin saqlaw sha`rti menen beriledi.

 

Esletpe: Kommunallıq xızmetler ushın to`lemler, ob`ektlerdi korg`aw, jer salıg`ı ha`m qosımsha salıq to`lemleri (QST) ijara to`lemlerinin` quramına kirmeydi.

 


Ko'rip shi'g'i'ldi': 1440