Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (59 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (59 KB)

ISHONCH TELEFONI REGLAMENTI

"Ишончтелефони" ҳизмати

Регламент

 1. Хизмат (паспорт) тури
  1. Хизматноми

ФуқаромурожаатлариниҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашининг«Ишончтелефони»хизматиорқали қабул қилиш.

 1. Хизматнатижаси

ФуқароларданқабулқилинганмурожаатларниҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашитомониданкўрибчиқилиши.

 1. Хизматкўрсатувчиташкилотва бланк олишжойи

ҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашининг.

230100, ҚорақалпоғистонРеспубликаси, Нукусшаҳар,Ғарезсизликкўчаси50уй

 1. Норматив ҳужжат

ЎзбекистонРеспубликаси "Жисмонийваюридикшахсларнингмурожаатларитўғрисида"гиҚонуни,

ҚорақалпоғистонРеспубликаси"Жисмонийваюридикшахсларнингмурожаатларитўғрисида"гиҚонуни,

ҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашининг 2015 йил 6 апрелдаги 82-сонли «Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида»ги Намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида

 1. Хизматданфойдаланувчилар

Юридикважисмонийшахс - ЎзбекистонРеспубликасифуқаролариҳамда чет эл давлатифуқароларивафуқаролигибўлмаганшахслар.

 1. Мурожаатларниқабулқилиш

Душанбакуниданжумагақадар9:00дан – 18:00 гача.

 1. Ижромуддати

ЎзбекистонРеспубликаси"Жисмонийваюридикшахсларнингмурожаатларитўғрисида"гиҚонунидабелгилангантартибдакўрибчиқилади.

 1. Хизматданфойдаланишмаълумотлари

 

 1. Умумиймаълумот

Фуқароларучун«Ишончтелефони» телефон рақамларихақидагимаълумотларҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашининграсмийwww.sovminrk.gov.uzвеб порталидажойлаштирилган.

 1. Мурожаатҳақидамаълумотолиш

Хизматқўнғироққилишорқалиамалгаоширилади.

 

 1. Хизматкўрсатишжойиҳақидамаълумот
 1. 230100,  ҚорақалпоғистонРеспубликаси, Нукус шаҳар, Ғарезсизликкўчаси 50 уй
 1. Фойдаланиладиган бланк (форма) ҳужжатлар

Фуқароларнинг "Ишончтелефони" орқалитушганмурожаатларниҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашинингрўйхатгаолишдафтаридарўйхатгакиритилади.

 1. Хизматкўрсатиш
  1. Ишвақти

Мурожаатларниқабулқилишдушанбакуниданжумакунигача 9:00дан – 18:00 гачаолибборилади.

 

 1. Кутишшартлари

Телефон қўнғироғиорқалихизматкўрсатишбелгилангантартибдаолибборилади.

 1. Хизматфаолиятиолибборилиши
  1. Зарурҳужжатлар

"Ишончтелефони" орқалимурожаатқилишдафуқароларфамилияси, исми, отасинингисмини, яшашжойитўғрисидагимаълумотларниҳамдамурожаатнингмоҳиятивамазмунинибаёнқилишишарт.

Фамилия (исми, отасинингисми), яшашжойитўғрисидагимаълумотлармурожаатдакўрсатилмаганбўлсаёкиёкиёлғонмаълумотлартақдимэтилганбўлгантақдирдаушбумурожаат аноним ҳисобланадивакўрибчиқилмайди.

 1. Хизматучунтўлов

Хизматбепуламалгаоширилади.

 1. Давлатхизматкўрсатишбосқичи

Ишончтелефониорқалихизматкўрсатишфуқаролармурожаатиқонуниталаблариасосидаамалгаоширилади.

 1. Давлатхизматиорқаликелаётганмурожжатларникўрибчиқиштартиби

«Ишончтелефони»ҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашинингАхборотхизматидаташкилэтилган."Ишончтелефони" орқалитушаётганмурожаатларниқабулқилишҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашинингАхборотхизматидарахбари - ВазирларКенгашиРаисинингматбуоткотиби -томониданамалгаошириладиҳамдамурожаатларумумлаштириладиварўйхатгаолишжурналигарўйхатгаолинади, шундансўнгтегишлимаълумотларнимурожаатникўрибчиқишучунВазирларКенгашигакиритилади. Мурожаатнингмоҳиятивамазмуниҳамдаманзилихақидагимаълумотлараниқкўрсатилишишарт.

ҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашигакелибтушганфуқаромурожаатлариВазирларКенгашидамасалагатааллуқлиҳодимлартомониданкўрибчиқилади.

ЗарурхоллардамурожаатдакўрсатилганхолатбўйичаҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашинингмасъулҳодимитомониданжойнингўзигачиқибўрганилишимумкин.

АйримхоллардамурожаатчинингиштирокисизмурожаатникўрибчиқишимконибўлмагантақдирдаВазирларКенгашинингмасъулҳодимитомониданфуқаронижалбэтганхолдаўрганилишимумкин.

ФуқаромурожаатибўйичажавобхатигамурожаатникўрибчиққаншаҳарватуманларҳокимликёкиҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашинингмасъулҳодимитомониданимзоланади.

 1. Рад этишсабаблари

Ноқонунийхатти-харакатларюзасиданёкиушбуфуқаромурожаатиюзасиданқарорқабулқилинганҳамдакўрибчиқилишиВазирларКенгашиваколатигакирмайдиганмурожаатлар рад этилишимумкин.

 1. Таъминлашсифатлилиги
  1. Сифатўлчови

Хизматтақдимэтилганлигинисифатлибахолашнингпасткўрсатгичимурожаатнингтакрорийлигидананиқланади.

 1. Сифатсизхизматбўйичашикоят

Фуқароларўзларинингмурожаатлариниқабулқилишвакўрибчиқишасоссиз рад этилишиустиданбўйсунувтартибидаюқориоргангашикоятқилишгаҳақдирлар.

 

 


Ko'rib chiqildi: 6899