Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (76 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (76 KB)

2017 yil bo‘yicha

Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar

Yalpi hududiy mahsulot

mlrd. so'm

8285,2 105,7

  Sanoat mahsuloti

mlrd. so'm

6669,0 109,4

  Iste'mol tovarlari

mlrd. so'm

1158,6 102,9

 Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi

mlrd. so'm

1958,6 103,8

  Asosiy kapitalga kiritilgan
 investitsiyalar

mlrd. so'm

2235,0 49,1

  Qurilish ishlari

mlrd. so'm

1289,9 103,5

  Yuk aylanmasi

mln. tn-km

553,9 105,8

  Yo'lovchi aylanmasi

mln. yo'lovchi-km

3644,0 102,6

  Jami xizmatlar

mlrd.so'm

3535,0 106,0

 

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2017 yil yanvar-dekabrda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 8285,2 mlrd. so`mni tashkil etdi va 2016 yilning yanvar-dekabriga nisbatan o`sish surati 105,7 foizga teng bo`ldi. 2017 yil yanvar-dekabr oylarida YaHM deflyator indeksi 125,0 foizni tashkil qildi.

Yanvar-dekabr oylarida respublika yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

mlrd.so'm

2017 yil
yanvar-dekabrga
nisbatan foiz
hisobida

2016 yil

2017 yil

  I. Yalpi hududiy mahsulot, jami

6273,7 8285,2 105,7

  Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati

5868,5 7652,0 105,7
  Mahsulotlarga sof soliqlar 405,2 633,2 105,2
  II. Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati 5868,5 7652,0 105,7

  Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi

848,1 1163,6 103,8

  Sanoat (qurilishni qo'shgan holda)

2122,7 3079,3 106,2

  Sanoat

1598,9 2502,7 107,1
  qurilish 523,8 576,6 103,6
  Xizmatlar 2897,7 3409,1 105,9
 savdo, yashash va ovqatlanish bo'yicha  xizmatlar 513,9 615,6 102,6
  tashish va saqlash, axborot va aloqa  xizmatlari 533,4 582,3 104,4
  boshqa xizmatlar 1850,4 2211,2 107,2

 

Yanvar-dekabrda yalpi hududiy mahsulotning tarmoqlar tarkibi (jamiga nisbatan foizda):

Joriy yilning yanvar-decabr oylarida respublikaning yalpi hududiy mahsulotining o`sish sur`atiga asosiy ta`siri Sanoat  (107,1%) tarmog'idagi yalpi qo`shilgan qiymat hamda xizmatlar (105,9)  hissasiga to`g`ri kelmoqda. 

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 47,3 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to`g`ri keldi va bu ko`rsatkich 2016 yil yanvar-dekabrga nisbatan 5.7 foizli bandga kamaygan.

2017 yil yanvar-dekabrda yalpi hududiy mahsulotdagi tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati hajmida xizmatlar ulushi 44,6 foiz (2016 yil yanvar-dekabrda 49,4 foiz) ni tashkil qildi.

Kichik tadbirkorlik (biznes)

2018 yilning 1 yanvar holatiga ro`yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik  (biznes) sub`ektlarining soni (fermer va dehqon xo`jaliklarsiz) 11076 tani tashkil qildi.

2017 yil yanvar-dekabrda yalpi hududiy mahsulotning 47,3 foizi (2016 yil yanvar-dekabrda 53,0 foiz) kichik biznes sub`ektlari tomonidan ishlab chiqarildi.

2017 yilning yanvar-dekabrida kichik tadbirkorlik (biznes) sub`ektlari tomonidan:

- 486,8 ming nafar kishining bandligi ta`minlandi (jami iqtisodiyotda band bo`lganlarning 75,2 foizi), shu jumladan band bo`lganlarning 290,9 ming nafari yakka tartibdagi tadbirkor, 94,0 ming nafari kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to`g`ri keldi;

- sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 1197,3 mlrd. so`mni (jami sanoat ishlab chiqarishining 18,0 foizi) yoki 2016 yilning yanvar-sentyabriga nisbatan 2,1 foizga oshgan;

- 1919,9 mlrd. so`mlik qishloq, o`rmon va baliq xo`jaliklarining ishlab chiqarilgan (ko`rsatilgan xizmatlar) tashkil qilib, o`sish sur`ati 3,9 foizni (qishloq, o`rmon va baliq xo`jaliklari yalpi mahsulotining 99,0 foizi) tashkil qildi.

- 666,7 mlrd. so`mlik investitsiyalar (umumiy investitsiyalar hajmining 29,8 foizi) o`zlashtirildi va 2016 yilning yanvar-dekabriga nisbatan  3,6foizga oshdi;

- 1021,5 mlrd. so`mlik qurilish ishlari (qurilish ishlari umumiy hajmining 79,2 foizi) bajarildi va 2016 yilning yanvar-dekabriga nisbatan 3,0 foizga ko`paydi;

- avtomobil` transporti yuk aylanmasining 2,5 foizga (respublika jami avtomobil` transporti yuk aylanmasining 86,7 foizi), yo`lovchi aylanmasining esa 2,9 foizga (umumiy yo`lovchi aylanmasining 97,0 foizi) ko`payishi ta`minlandi;

- chakana tovar aylanmasi umumiy hajmining 91,4 foizi yoki 3252,0 mlrd. so`mi (o`sish 1,0 foiz) va xizmatlar umumiy hajmining, mos ravishda 61,3 foizi yoki 2167,0 mlrd. so`mi (o`sish 3,0 foiz) shakllantirildi;

Yalpi hududiy mahsulot va iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik tadbirkorlik (biznes) ulushining o`zgarishi quyidagicha ifodalanadi:
umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

Sanoat

2017 yil yanvar-dekabrda sanoat mahsuloti hajmi 6669,0 mlrd. so`mni yoki o`tgan yilning shu davriga nisbatan o`sish sur`ati 109,4 foizni tashkil etdi.

Hisobot davrida 1158,6 mlrd. so`mlik iste`mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2016 yil yanvar-dekabriga nisbatan 102,9 foizni tashkil etdi. Jumladan, 762,8  mlrd. so`mlik oziq-ovqat mahsulotlari, 322,2 mlrd. so`mlik nooziq-ovqat mollari va 73,6 mlrd. so`mlik vino-aroq mahsulotlari (2016 yil yanvar-dekabriga nisbatan mos ravishda 100,4 foiz, 109,1 foiz va 104,1 foiz) ishlab chiqarildi.

Tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, tayyor mahsulotlar, butlovchi qismlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturini amalga oshirish doirasida tadbirkorlik sub`ektlari tomonidan 2017 yilning yanvar-dekabr` oylarida 2303,3 mlrd. so`mlik mahalliylashtirilgan mahsulot ishlab chiqarildi.

2017 yil yanvar-dekabrida iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish quyidagicha ifodalanadi:

 

mlrd. so`m

o`sish sur`ati,
foiz hisobida

 Iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo`yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi

6669,0 109,4

Tog`- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash

212,2 103,2

ulardan:

 

 

Neft` va tabiiy gazni  qazib olish

140,3 109,1

Tog`-kon sanoatining boshqa sohalari va

yopik usulda qazishga texnik yordam kursatish

71,9 96,7

Qayta ishlash sanoati

5928,7 110,6

undan:

 

 

Oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar  ishlab chiqarish

972,7 102,0

To`qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish

620,7 116,0

Yog`och va po`kak buyumlar, pohol va to`qish uchun materiallardan buyumlari, qog`oz va qog`oz mahsulotlari, mebellar ishlab chiqarish

39,3 108,6

Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish

1,2 107,5
    Koks va neftni qayta ishlash mahsulotlari ishlab   chiqarish 0,3 100,5

Kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish

4130,5 112,4 

Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish

4,8 103,1

Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish

         142,5 120,9

Metallurgiya sanoati

0,6 107,1

Mashina va uskunalardna tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish

8,9 103,5

Elektr uskunalar ishlab  chiqarish

1,5 100,2
  Boshqa toifalarga kiritilmagan mashina va uskunalar  ishlab  chiqarish 0,8 100,7
  Boshqa tayyor buyumlar ishlab  chiqarish 1,7 138,9
  Mashina va uskunalarni ta`mirlash va o`rnatish 3,2 96,6

  Elektr, gaz, bug` bilan ta`minlash va havoni  konditsiyalash

477,2 101,6

Suv bilan ta`minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilish

50,9 112,1

Iste`mol tovarlarini ishlab chiqarish

1158,6 102,9

shu jumladan:

 

 

oziq-ovqat tovarlari

836,4 100,7

nooziq-ovqat tovarlari

322,2 109,1

Iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha sanoat mahsuloti turlarini ishlab chiqarish
(yirik korxonalar bo`yicha)

 

Tog`- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash.

Tabiiy gazni ishlab chikarish mln.m.kub  5753,3 106,1
Ohaktosh ming tn 136,9 106,5
Chaqiq tosh (sheben`) ming.tn 285,1 160,5

Ishlab chiqaradigan sanoat

Aroq

ming.l 100% spirt

3931,1 104,6

Yumshoq bug`doy va spel`ta uni

ming.tn

73,4 109,5

Makaron mahsulotlari va shu kabi xamirdan tayyorlangan mahsulotlar

tn

4747,4 124,1

Birinchi navli undan tayyorlangan bug`doy noni, og`irligi 600 g (buxanka)

tn

3218,0 98,4

Guruch mahsulotlari

tn

4894,0 68,6

Tozalangan paxta yog`i va uning fraktsiyalari (kimyoviy modifikatsiya qilinganlaridan tashqari)

tn

14922,9 138,2

Yirik shoxli kora mollar uchun taer Omuxta  em   maxsulotlari 

ming.tn

38,6 106,8

Paxta tolasi

ming tn

64,1 103,3

Paxta chigiti

ming tn

100,0 102,0

Paxta tiviti (lint)

tn

6622,0 115,2

Asosiy neorganik kimeviy moddallar (dinatriy karbonati)

ming tn.

172,2 137,9

Polietilen

ming tn

377,9 115,5

Polipropilen

ming tn

94,2 122,1

Elektr energiyasin ishlab chikarish va bug` bilan ta`minlash.

Issiqlik elektr markazlari (IEM) ishlab chiqargan elektr energiyasi

mln.kVt/s

3260,9 89,8

Bug` va issiq suv (issiqlik energiyasi)

ming Gkal.

56,4 159,8

Suv bilan ta`minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilish

Suvga ishlov berish va suv kuvurlari buyicha taksimlash buyicha xizmatlar   

    mln.so`m      

24336,3 111,1

Oqava suvlarni yo`qotish, transportirovka qilish va ishlov berish bo`yicha xizmatlar

mln.so`m

3282,7

116,4


Ko'rib chiqildi: 8058