Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (71 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (71 KB)

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

I-CHORAK

Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2017 yil yanvar-martda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 1490,8 mlrd. so`mni tashkil etdi va 2016 yilning yanvar-martiga nisbatan o`sish sur`ati 107,1 foizga teng bo`ldi. 2017 yil yanvar-mart oylarida YaHM deflyator indeksi 111,5 foizni tashkil qildi.

Yanvar-mart oylarida respublika yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

mlrd.so'm

2017 yil
yanvar-mart
nisbatan foiz
hisobida

2016 yil

2017 yil

  I. Yalpi hududiy mahsulot, jami

1248,1 1490,8 107,1

  Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati

1119,8 1346,0 107,1
  Mahsulotlarga sof soliqlar 128,3 144,8 106,8
  II. Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati 1119,8 1346,0 107,1

  Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi

30,4 34,4 105,9

  Sanoat (qurilishni qo'shgan holda)

466,5 570,9 106,1

  Sanoat

357,8 441,9 105,0
  qurilish 108,7 129,0 109,7
  Xizmatlar 622,9 740,7 108,0
 savdo, yashash va ovqatlanish bo'yicha  xizmatlar 101,5 121,7 110,1
  tashish va saqlash, axborot va aloqa  xizmatlari 106,6 121,3 107,9
  boshqa xizmatlar 414,8 497,7 107,5

 

Yanvar-martda yalpi hududiy mahsulotning tarmoqlar tarkibi (foizda):

Joriy yilning yanvar-mart oylarida respublikaning yalpi hududiy mahsulotining o`sish sur`atiga asosiy ta`siri Xizmatlar  (108,0%), shundan savdo, yashash va oavqatlanish bo`yicha xizmatlar (110,0) tarmoqlaridagi yalpi qo`shilgan qiymat hissasiga to`g`ri kelmoqda. 

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 48,9 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to`g`ri keldi va bu ko`rsatkich 2016 yil yanvar`-mart nisbatan o`zgarishsiz qolgan.

2017 yil yanvar-martda yalpi hududiy mahsulotdagi tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati hajmida xizmatlar ulushi 55,0 foiz (2016 yil yanvar`-martda 55,6 foiz) ni tashkil qildi.
 

II-CHORAK

Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2017 yil yanvar-iyunda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 3446,1 mlrd. so`mni tashkil etdi va 2016 yilning yanvar-iyuniga nisbatan o`sish sur`ati 107,6 foizga teng bo`ldi. 2017 yil yanvar-iyun` oylarida YaHM deflyator indeksi 112,0 foizni tashkil qildi.

Yanvar-iyun oylarida respublika yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

mlrd.so'm

2017 yil
yanvar-iyunga
nisbatan foiz
hisobida

2016 yil

2017 yil

  I. Yalpi hududiy mahsulot, jami

2859,6

3446,1 107,6

  Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati

2585,3 3126,5 107,7
  Mahsulotlarga sof soliqlar 274,3 319,6 107,3
  II. Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati 2585,3 3126,5 107,7

  Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi

128,1 160,1 109,4

  Sanoat (qurilishni qo'shgan holda)

995,3 1223,1 106,3

  sanoat

741,6 933,2 106,0
  qurilish 253,7 289,9 107,3
  Xizmatlar 1461,9 1743,3 108,4
 savdo, yashash va ovqatlanish bo'yicha  xizmatlar 224,5 284,8 114,0
  tashish va saqlash, axborot va aloqa  xizmatlari 310,5 354,4 108,0
  boshqa xizmatlar 926,9 1104,1 107,2

 

Yanvar-iyunda yalpi hududiy mahsulotning tarmoqlar tarkibi (foizda):

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 47,5 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to`g`ri keldi va bu ko`rsatkich 2016 yil yanvar-iyunga nisbatan o`zgarishsiz qolgan.

 

III-CHORAK

Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2017 yil yanvar-sentyabrda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 5756,9 mlrd. so`mni tashkil etdi va

2016 yilning yanvar-sentyabriga nisbatan o`sish sur`ati 105,4 foizga teng bo`ldi. 2017 yil yanvar`-sentyabr` oylarida YaHM deflyator indeksi 118,1 foizni tashkil qildi.

Yanvar-sentyabr oylarida respublika yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

 

 

mlrd.so`m

2016 yil
yanvar-sentyabrga
nisbatan foiz
hisobida

2016 yil

2017 yil

I. Yalpi hududiy mahsulot, jami

4624,5

5756,9

105,4

Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati

4329,5

5355,0

105,4

Mahsulotlarga sof soliqlar

295,0

401,9

104,7

II. Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati

4329,5

5355,0

105,4

Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi

622,5

815,4

104,8

Sanoat (qurilishni qo`shgan holda)

1491,0

1910,3

104,9

Sanoat

1076,3

1456,8

105,5

qurilish

414,7

453,5

103,4

Xizmatlar

2216,0

2629,3

106,0

savdo, yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar

362,3

435,2

105,1

tashish va saqlash, axborot va aloqa xizmatlari

451,1

524,7

107,6

boshqa xizmatlar

1402,6

1669,4

105,7

 

Yanvar`-sentyabrda yalpi hududiy mahsulotning tarmoqlar tarkibi (foizda)

Joriy yilning yanvar`-sentyabr` oylarida respublikaning yalpi hududiy mahsulotining o`sish sur`atiga asosiy ta`siri Xizmatlar  (106,0%), shundan tashish va saqlash, axborot va aloqa xizmatlari (107,6) tarmoqlaridagi yalpi qo`shilgan qiymat hamda sanoat (104,9) hissasiga to`g`ri kelmoqda.

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 51,9 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to`g`ri keldi va bu ko`rsatkich 2016 yil yanvar`-sentyabrga nisbatan 2,8 foizli bandga kamaygan.

2017 yil yanvar`-sentyabrda yalpi hududiy mahsulotdagi tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati hajmida xizmatlar ulushi 49,1 foiz (2016 yil yanvar`-sentyabrda 51,1 foiz) ni tashkil qildi.

 

IV-CHORAK

Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2017 yil yanvar-dekabrda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 8285,2 mlrd. so`mni tashkil etdi va 2016 yilning yanvar-dekabriga nisbatan o`sish surati 105,7 foizga teng bo`ldi. 2017 yil yanvar-dekabr oylarida YaHM deflyator indeksi 125,0 foizni tashkil qildi.

Yanvar-dekabr oylarida respublika yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

mlrd.so'm

2017 yil
yanvar-dekabrga
nisbatan foiz
hisobida

2016 yil

2017 yil

  I. Yalpi hududiy mahsulot, jami

6273,7 8285,2 105,7

  Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati

5868,5 7652,0 105,7
  Mahsulotlarga sof soliqlar 405,2 633,2 105,2
  II. Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati 5868,5 7652,0 105,7

  Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi

848,1 1163,6 103,8

  Sanoat (qurilishni qo'shgan holda)

2122,7 3079,3 106,2

  Sanoat

1598,9 2502,7 107,1
  qurilish 523,8 576,6 103,6
  Xizmatlar 2897,7 3409,1 105,9
 savdo, yashash va ovqatlanish bo'yicha  xizmatlar 513,9 615,6 102,6
  tashish va saqlash, axborot va aloqa  xizmatlari 533,4 582,3 104,4
  boshqa xizmatlar 1850,4 2211,2 107,2

 

Yanvar-dekabrda yalpi hududiy mahsulotning tarmoqlar tarkibi (jamiga nisbatan foizda):

Joriy yilning yanvar-decabr oylarida respublikaning yalpi hududiy mahsulotining o`sish sur`atiga asosiy ta`siri Sanoat  (107,1%) tarmog'idagi yalpi qo`shilgan qiymat hamda xizmatlar (105,9)  hissasiga to`g`ri kelmoqda. 

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 47,3 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to`g`ri keldi va bu ko`rsatkich 2016 yil yanvar-dekabrga nisbatan 5.7 foizli bandga kamaygan.

2017 yil yanvar-dekabrda yalpi hududiy mahsulotdagi tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati hajmida xizmatlar ulushi 44,6 foiz (2016 yil yanvar-dekabrda 49,4 foiz) ni tashkil qildi.


Ko'rib chiqildi: 6288