Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (82 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (82 KB)

Tovarlar va xizmatlar bozori

I-CHORAK

2017 yil yanvar-martida chakana tovar aylanmasi 749,9 mlrd. so`mni tashkil etdi va o`tgan yilning shu davriga nisbatan 112,2 foizga o`sdi.

Xo`jalik yurituvchi sub`ektlarning mulkchilik shakllari bo`yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

  mlrd. so`m 2016 yil yanvar-martga nisbatan foiz
hisobida
Yakunga
nisbatan foiz
hisobida

     Jami

749,9

112,2

100,0

  davlat mulki

0,4 86,3 0,1

  nodavlat mulki

749,5 112,2 99,9

  undan fuqarolarning xususiy mulki

59,8 107,7 8,5

Savdo korxonalarining chakana savdo aylanmasi hajmi 2017 yil yanvar-martida 43,8 mlrd. so`mni tashkil qilib, o`tgan yilning shu davriga nisbatan 81,4 foizni tashkil etgan.

Yakka tartibdagi tadbirkorlikning jami chakana savdo hajmi joriy yilning yanvar-mart oylarida 706,1 mlrd. so`mni tashkil etib, o`tgan yilning shu davriga nisbatan 114,9 foizga oshgan.

2017 yil yanvar-martida chakana savdo aylanmasi tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

Chakana tovar aylanmasi

749,9 112,2 100,0

      shu jumladan:

 

 

 

  savdo korxonalari

43,8 81,4 5,8

  Yakka tartibdagi tadbirkorlik

706,1 114,9 94,2

shundan: uyushmagan sektor(tashkil etilmagan savdofaoliyati)

39,9 101,8 5,6

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 14,9 mlrd. so`mga etdi yoki 2016 yil yanvar-martga nisbatan 18,5 foizga o`sdi.

Chakana savdo (umumovqatlanish faoliyatini qo`shgan holda) aholi jon boshiga nisbatan hisoblaganda 10,6 foizga oshdi va 412,0 ming so`mni tashkil etdi (2016 yil yanvar-mart oyilarida 340,5 ming so`mni tashkil etgan).

2017 yil yanvar-martda bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha hajmi 689,3 mlrd. so`mni tashkil qildi, shu jumladan qishloq joylarida 222,9 mlrd. so`m yoki umumiy ko`rsatilgan xizmatlar hajmining 32,3 foizini tashkil qildi. 2016 yil yanvar-martga nisbatan o`sish 111,7 foizni tashkil etdi.

Bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha taqsimlanishi 2017 yilning yanvar-martida quyidagicha ifodalanadi:

Jami xizmatlar

689,3 111,7 100,0

Shu jumladan xizmat turlari bo`yicha:

 

 

 

  aloqa va axborotlashtirish xizmati

61,9 104,1 9,0

  moliyaviy xizmatlar

80,1 134,9 11,6

  transport xizmati

198,1 110,1 28,8

shu jumladan avtotransport xizmatlari

99,0 107,8 14,4

  yashash va ovqatlanish xizmatlari

16,8 119,2 2,4

  savdo xizmatlari

161,2 107,0 23,4

ko`chmas mulk bilan bog`liq bo`lgan xizmatlar

24,5 111,0 3,5

  ta`lim sohasidagi xizmatlar

35,4 111,6 5,1

sog`liqni saqlash sohasidagi xizmatlar

7,7 114,1 1,1

  ijara va prokat xizmatlari

16,7 109,5 2,4

komp`yuterlarni va maishiy tovarlarni ta`mirlash xizmatlari

28,1 110,9 4,1

  boshqa shaxsiy xizmatlar

34,7 110,6 5,0

me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar

4,2 128,7 0,6

boshqa turdagi xizmatlar

19,9 113,4 2,9

Xizmatlar tarkibida eng katta ulush transport (jami xizmatlarning 28,8 foizi), savdo (23,4 foizi) xizmatlariga to`g`ri keldi.

Shuningdek, moliyaviy xizmatlar (134,9 foiz), me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar (128,7 foiz), ko`chmas mulk bilan bog`liq bo`lgan xizmatlar (111,0 foiz) va savdo xizmatlarida (107,0 foiz) o`sish sur`ati yuqori bo`ldi.

2017 yil yanvar-martida bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari quyidagicha:

II-CHORAK

2017 yil yanvar-iyunda chakana tovar aylanmasi 1691,3  mlrd. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 113,0  foizga o‘sdi.

Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

Savdo korxonalarining chakana savdo aylanmasi hajmi 2017 yil yanvar-iyunida 120,7 mlrd. so'mni tashkil qilib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 110,7 foizni tashkil etgan.

Yakka tartibdagi tadbirkorlikning jami chakana savdo hajmi joriy yilning yanvar-iyun oylarida 1570,6 mlrd. so'mni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 105,0 foizga oshgan.

2017 yil yanvar-iyunida chakana savdo aylanmasi tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 40,0 mlrd. so'mga etdi yoki 2016 yil yanvar-iyunga nisbatan 24,6 foizga o'sdi.

Chakana savdo (umumovqatlanish faoliyatini qo'shgan holda) aholi jon boshiga nisbatan hisoblaganda 11,4 foizga oshdi va 928,0 ming so'mni tashkil etdi (2016 yil yanvar-iyun oyilarida 745,0 ming so'mni tashkil etgan).

2017 yil yanvar-iyunda bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha hajmi 1476,2 mlrd. so'mni tashkil qildi, shu jumladan qishloq joylarida 438,5 mlrd. so'm yoki umumiy ko'rsatilgan xizmatlar hajmining 29,7 foizini tashkil qildi. 2016 yil yanvar-iyunga nisbatan o'sish 111,0 foizni tashkil etdi.

Bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha taqsimlanishi 2017 yilning yanvar-iyunida quyidagicha ifodalanadi:

Xizmatlar tarkibida eng katta ulush transport (jami xizmatlarning 27,5 foizi), savdo (25,4 foizi) xizmatlariga to'ǵri keldi.

Shuningdek, moliyaviy xizmatlar (130,2 foiz), memorchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar
(125,9 foiz), ko'chmas mulk bilan boǵliq bo'lgan xizmatlar (109,4 foiz) va savdo xizmatlarida (106,5 foiz) o'sish surati yuqori bo'ldi.

2017 yil yanvar-iyunida bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari quyidagicha:

 

III-CHORAK

2017 yil yanvar`-sentyabrida chakana tovar aylanmasi 2538,0 mlrd. so`mni tashkil etdi va o`tgan yilning shu davriga nisbatan 104,5 foizga o`sdi.

Xo`jalik yurituvchi sub`ektlarning mulkchilik shakllari bo`yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

 

 

 

Jami

2538,0

104,5

100,0

shu jumladan mulkchilik shakllari bo`yicha:

 

 

 

davlat mulki

1,2

89,2

0,1

nodavlat mulki

2536,8

104,5

99,9

undan fuqarolarning xususiy mulki

375,4

112,4

14,8

Savdo korxonalarining chakana savdo aylanmasi hajmi 2017 yil
yanvar`-sentyabrida 191,3 mlrd. so`mni tashkil qilib, o`tgan yilning shu davriga nisbatan 113,1 foizni tashkil etgan.

Yakka tartibdagi tadbirkorlikning jami chakana savdo hajmi joriy yilning yanvar`-sentyabr` oylarida 2346,7 mlrd. so`mni tashkil etib, o`tgan yilning shu davriga nisbatan 103,9 foizga oshgan.

2017 yil yanvar`-sentyabrida chakana savdo aylanmasi tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

Chakana tovar aylanmasi

2538,0

104,5

100,0

      shu jumladan:

 

 

 

savdo korxonalari

191,3

113,1

 

7,5

 

Yakka tartibdagi tadbirkorlik

2346,7

103,9

92,5

shundan: uyushmagan sektor(tashkil etilmagan savdofaoliyati)

94,7

101,2

6,2

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 64,8 mlrd. so`mga etdi yoki 2016 yil yanvar`-sentyabrga nisbatan 7,0 foizga o`sdi.

Chakana savdo (umumovqatlanish faoliyatini qo`shgan holda) aholi jon boshiga nisbatan hisoblaganda 3,1 foizga oshdi va 1390,0 ming so`mni tashkil etdi (2016 yil yanvar`-sentyabr` oyilarida 1172,4 ming so`mni tashkil etgan).

2017 yil yanvar`-sentyabrda bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha hajmi 2351,1 mlrd. so`mni tashkil qildi, shu jumladan qishloq joylarida 662,8 mlrd. so`m yoki umumiy ko`rsatilgan xizmatlar hajmining 28,2 foizini tashkil qildi. 2016 yil yanvar`-sentyabrga nisbatan o`sish 106,4 foizni tashkil etdi.

Bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat
turlari bo`yicha taqsimlanishi 2017 yilning yanvar`-sentyabrida quyidagicha ifodalanadi:

Jami xizmatlar

2351,1

106,4

100,0

Shu jumladan xizmat turlari bo`yicha:

 

 

 

aloqa va axborotlashtirish xizmati

209,9

110,7

8,9

moliyaviy xizmatlar

260,3

129,3

11,1

transport xizmati

626,7

102,6

26,6

shu jumladan avtotransport xizmatlari

330,0

100,3

14,0

yashash va ovqatlanish xizmatlari

74,3

116,8

3,2

savdo xizmatlari

606,1

99,2

25,8

ko`chmas mulk bilan bog`liq bo`lgan xizmatlar

88,3

103,6

3,8

ta`lim sohasidagi xizmatlar

97,4

115,4

4,1

sog`liqni saqlash sohasidagi xizmatlar

28,4

114,1

1,2

ijara va prokat xizmatlari

55,2

101,1

2,3

komp`yuterlarni va maishiy tovarlarni ta`mirlash xizmatlari

94,6

101,9

4,0

boshqa shaxsiy xizmatlar

107,1

100,8

4,6

me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar
va tahlil sohasidagi xizmatlar

25,2

124,1

1,1

boshqa turdagi xizmatlar

77,6

118,7

3,3

Xizmatlar tarkibida eng katta ulush transport (jami xizmatlarning
26,6 foizi), savdo (25,8 foizi) xizmatlariga to`g`ri keldi.

Shuningdek, moliyaviy xizmatlar (129,3 foiz), me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar
(124,1 foiz), yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar (116,8 foiz) va ta`lim sohasidagi xizmatlarda (115,4 foiz) o`sish sur`ati yuqori bo`ldi.

 

2017 yil yanvar`-sentyabrida bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari quyidagicha:

 

IV-CHORAK

2017 yil yanvar-dekabrda chakana tovar aylanmasi 3559,3 mlrd. so`mni tashkil etdi va o`tgan yilning shu davriga nisbatan 102,7 foizga o`sdi.
Xo`jalik yurituvchi sub`ektlarning mulkchilik shakllari bo`yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

  mlrd. so`m 2016 yil yanvar-dekabrga nisbatan foiz
hisobida
Yakunga
nisbatan foiz
hisobida

     Jami

3559,3 102,7

100,0

  davlat mulki

1,6 88,1 0,1

  nodavlat mulki

3557,7 102,7 99,9

  undan fuqarolarning xususiy mulki

526,4 82,1 14,8

Savdo korxonalarining chakana savdo aylanmasi hajmi 2017 yil yanvar-dekabrida 307,2 mlrd. so`mni tashkil qilib, o`tgan yilning shu davriga nisbatan 124,7 foizni tashkil etgan.

Yakka tartibdagi tadbirkorlikning jami chakana savdo hajmi joriy yilning yanvar-dekabr` oylarida 3252,0 mlrd. so`mni tashkil etib, o`tgan yilning shu davriga nisbatan 101,0 foizga oshgan.

2017 yil yanvar-dekabrda chakana savdo aylanmasi tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

Chakana tovar aylanmasi

3559,3 102,7 100,0

      shu jumladan:

 

 

 

  savdo korxonalari

307,2 124,7 7,5

  Yakka tartibdagi tadbirkorlik

3252,0 101,0 92,5

shundan: uyushmagan sektor(tashkil etilmagan savdofaoliyati)

222,4 98,0 6,2

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 102,4 mlrd. so`mga etdi yoki 2016 yil yanvar-dekabrga nisbatan 6,7 foizga o`sdi.

Chakana savdo (umumovqatlanish faoliyatini qo`shgan holda) aholi jon boshiga nisbatan hisoblaganda 1,2 foizga oshdi va 1945,1 ming so`mni tashkil etdi
(2016 yil yanvar-dekabr` oylarida 1635,2 ming so`mni tashkil etgan).

2017 yil yanvar-dekabrda bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha hajmi 3535,0 mlrd. so`mni tashkil qildi, shu jumladan qishloq joylarida 996,3 mlrd. so`m yoki umumiy ko`rsatilgan xizmatlar hajmining 28,2 foizini tashkil qildi. 2016 yil yanvar-dekabrga nisbatan o`sish 106,0 foizni tashkil etdi.

Bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat
turlari bo`yicha taqsimlanishi 2017 yilning yanvar-dekabrida quyidagicha ifodalanadi:

Jami xizmatlar

3535,0 106,0 100,0

Shu jumladan xizmat turlari bo`yicha:

 

 

 

  aloqa va axborotlashtirish xizmati

291,6 110,8 8,3

  moliyaviy xizmatlar

365,5 126,6 10,4

  transport xizmati

1015,3 101,2 28,7

shu jumladan avtotransport xizmatlari

641,8 101,9 18,2

  yashash va ovqatlanish xizmatlari

107,2 115,1 3,0

  savdo xizmatlari

902,8 100,1 25,6

ko`chmas mulk bilan bog`liq bo`lgan xizmatlar

127,4 101,2 3,6

  ta`lim sohasidagi xizmatlar

162,2 124,8 4,6

sog`liqni saqlash sohasidagi xizmatlar

39,9 109,5 1,1

  ijara va prokat xizmatlari

79,3 101,8 2,2

komp`yuterlarni va maishiy tovarlarni ta`mirlash xizmatlari

139,0 101,6 3,9

  boshqa shaxsiy xizmatlar

154,1 100,0 4,4

me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar

39,9 123,3 1,1

boshqa turdagi xizmatlar

110,8 117,9 3,1

Xizmatlar tarkibida eng katta ulush transport (jami xizmatlarning 28,7 foizi), savdo (25,6 foizi) xizmatlariga to`g`ri keldi.

Shuningdek, moliyaviy xizmatlar (126,6 foiz), ta`lim soxasidagi xizmatlar (124,8 foiz) me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar (123,3 foiz), boshka turdagi xizmatlar (117,9 foiz),yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar (115,1 foiz)  o`sish sur`ati yuqori bo`ldi.

2017 yil yanvar-dekabrida bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari quyidagicha:

 


Ko'rib chiqildi: 7371